Bæredygtig bioøkonomi handler om at udnytte bioressourcer til at producere komponenter og ingredienser på bioteknologiske anlæg. Et eksempel er at skifte den fossile olie, som vi fx. i dag bruger til at producere plastik, ud med bæredygtige ingredienser.

Bioøkonomien kan skabe teknologisk udvikling, eksport og tusindvis af job – især i landdistrikter. Dermed bidrager den til social retfærdighed i en grøn omstilling, der rummer mange store muligheder, men også risikerer at efterlade nogle mennesker eller lokalområder på perronen

Fakta: Bioøkonomi og beskæftigelse

I EU arbejder 8,2% af arbejdsstyrken allerede med bioøkonomi, og i EU’s bioøkonomistrategi for 2018 er der en ambition og plan om at skabe 1 mio. nye job i sektoren frem mod 2030

Kilde: EU’s bioøkonomi strategi: A sustainable Bioeconomy for Europe – Updated Bioeconomy Strategy 2018

Jobs og udvikling ude i landet

Der er tendens til, at innovations- og vækstvirksomheder placerer sig i de store byer. Men inden for bioøkonomi og bioraffinering forholder det sig anderledes.

For der første findes råvarerne græs, kløver, halm, tang, muslinger m.v. typisk ude i landet, hvor de bioøkonomiske virksomheder hermed hører hjemme.

For det andet efterspørger bioøkonomiske virksomheder medarbejdere med korte og mellemlange uddannelser, som i højere grad er bosat uden for de store byer. Det gælder fx medarbejdere inden for landbrug, bygge og anlæg, service og industri.

Dansk miljøteknologi med globalt potentiale

Foruden de lokale gevinster lover bioøkonomien også globale potentialer.

Løsninger inden for bioøkonomi kan nemlig reducere Danmarks behov for import af klimabelastende varer, fx soja til dyrefoder. Samtidig kan teknologierne eksporteres til andre lande, hvilket betyder eksportindtægter og et bidrag til at reducere de globale udledninger.

Danske miljøteknologiske virksomheder efterspørger fuld fart på dansk bioøkonomi, så deres teknologier og processer kan komme i anvendelse til gavn for klima og miljø.

Dansk bæredygtig bioøkonomi er også en måde, hvorpå Danmark kan tage internationalt ansvar.

Klimaforhandlingerne skal hjælpe bioøkonomien på vej

Vores opfordring er, at man i klimaforhandlingerne på landbrugsområdet griber mulighederne for at skabe en dansk bæredygtig bioøkonomi, der rimer på klima, jobs i landdistrikterne samt udvikling og eksport af miljøteknologi.

Konkret foreslår vi, at der afsættes midler til at etablere bioraffineringsanlæg, som kan omdanne forskellige typer af biomasse til nye produkter. Det kan fx være foder til dyr, ingredienser til fødevarer, biokemikalier.

Fakta: Bioøkonomi i Danmark

Der er ingen national bioøkonomistrategi i Danmark, og der findes ikke opgørelser af total beskæftigelse indenfor sektoren.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har dog for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) beregnet, at etableringen af to større bioraffinaderier i Danmark vil skabe et behov for ca. 7.000 årsværk, foruden de efterfølgende permanente job med driften af anlæggene.

Kilde: FH’s Helhedsplan for en Retfærdig Grøn Omstilling.

Ved at afsætte midler til demonstration, og opskalering af bioraffinering kan staten hjælpe teknologi på vej, så den hurtigere bliver modnet til kommercielt brug. Netop det kommercielle potentiale betyder, at der er gode chancer for at tiltrække medfinansiering fra private investorer.

Andre indsatser, vi foreslår at styrke, omfatter fx udvikling af klimavenlige materialer og indsamling og deling af viden. 

Bioøkonomien kræver styrket indsats for kompetencer

En nødvendig forudsætning for udvikling og udbredelse af en bæredygtig dansk bioøkonomi er, at de mennesker, der skal arbejde med bioøkonomien, har de rette kompetencer.

Det kan fx være kompetencer inden for landbrug, byggeri og anlæg, service og teknologisk knowhow. Der skal både produceres biomasse, etableres bioraffineringsanlæg og vedligeholdes. 

Kompetenceudvikling i form af uddannelse, videreuddannelse samt opkvalificering af ledige er derfor afgørende – både for udvikling og drift hos virksomhederne og for at sikre, at de nye job i bioøkonomi kommer danskerne og landdistrikterne til gode.

Derfor bør der – på tværs af klimaforhandlingerne om forskellige sektorer – afsættes midler til at styrke uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering.

Prioriter bioøkonomien

Vores budskab er klart: I de kommende klimaforhandlinger bør bioøkonomien prioriteres.

Det vil reducere drivhusgasudledninger i både Danmark og udlandet; det vil hjælpe danskerne og landdistrikterne, der skal med ombord i den grønne omstilling; og det vil gavne de miljøteknologiske virksomheder, som i dag spejder efter politiske ambitioner og grønt lys til udvikling og udbredelse af bæredygtig bioøkonomi.

Udviklingen og udbredelsen af en bæredygtig dansk bioøkonomi kan blive et fyrtårnsprojekt, der demonstrerer, at grøn omstilling går hånd i hånd med teknologisk udvikling og skabelse af flere, gode job.

Indlæg bragt på finans.dk 03.12.20