Det fremsendte lovudkast om førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler og ændringer i ATP giver FH anledning til følgende bemærkninger:

Førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler

Indledningsvist gøres opmærksom på, at det fortsat er FH’ s opfattelse, at lønmodtagerne bør have udbetalt også de resterende op til to ugers feriemidler, der således kan udbetales, når disse som forudsat er endeligt opgjort primo 2021. Vi har noteret os den politiske aftale, hvorefter der skal forhandles om de sidste to ugers feriemidler til efteråret.

I ministeriets forslag til ændringer i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler samt SU-loven noterer vi os og lægger vægt på, at de udbetalte feriemidler ikke påvirker beregning og udbetaling af indkomstafhængige offentlige ydelser, og at udbetalingen er beskyttet mod modregning i offentlig og privat gæld.

På samme måde lægger vi vægt på, at eventuelle unøjagtigheder i opgørelsen ud fra eIndkomst, FerieKonto, ATP mv. skal udlignes ved den endelige opgørelse af de indefrosne feriemidler.

Der henvises i pkt. 3.2. til, at staten finansierer de faktiske omkostninger til udvikling af administration af førtidig udbetaling af feriemidlerne i bl.a. Fonden, samt de faktiske meromkostninger i Fonden, der følger af den førtidige udbetaling. Vi kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere, hvorvidt der med forslaget tages højde for det mindre afkast, Fonden ved førtidig udbetaling råder over til afholdelse af opstartsudgifterne for Fonden. Det er vores opfattelse, at lønmodtagerne bør kompenseres herfor.

Det politiske sigte med førtidig udbetaling af feriemidlerne er et led i tiltaget for under den aktuelle Covid19 krise at stimulere det private forbrug, hvilket begrundede FH og DA’ s fælles opfordring til regeringen. I den forbindelse har FH peget på den gældende ordning ved LG’s indbetalinger til Fonden i tilfælde af konkurs og en forventet lempeligere beskatning ved udbetaling på pensionstidspunktet, da dette vil give lønmodtagerne et større incitament til at anmode om udbetaling af de tilgodehavende midler, og dermed have en større effekt på især det private forbrug, boliginvesteringerne og beskæftigelsen.

Vi konstaterer, at regeringen ikke anser det for nødvendigt at forholde sig til den forventede lempeligere beskatning ved overgangen til pension, idet regeringen vurderer, at et passende antal lønmodtagere, herunder topskatteydere, vælger at få feriemidlerne udbetalt i 2020.

Arbejdsmarkedets Tillægspension

FH kan samlet set støtte det fremsendte lovforslag om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Vi har dog følgende bemærkninger:

FH finder det ikke nødvendigt, at der fastsættes en maksimal grænse på en fjerdedel af garantibidraget på den andel af garantibidraget, som bestyrelsen kan indstille på et andet grundlag. FH mener, at der i lovgrundlaget bør være en potentielt større fleksibilitet for ATP’s bestyrelse til at indstille garantibidraget på et andet grundlag, hvilket selvfølgelig vil ske ud fra en afvejning af afkast og risiko samt under hensyntagen til ATP’s rolle som grundlæggende alderdomsforsørgelse og en del af pensionssystemets søjle 1.

FH skal samtidig gøre opmærksom på, at det er beskæftigelsesministeren, der fastsætter grundlaget efter indstilling fra ATP’s bestyrelse.