Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om Kommissionens andet forslag om at udvide listen over anerkendte kræftfremkaldende kemikalier på arbejdspladsen. Aftalen indebærer, at yderligere otte kræftfremkaldende kemikalier — deriblandt dieseludstødning — bliver omfattet af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener.

Bekæmpelsen af arbejdsrelateret kræft er en del af den sociale søjle og med de nye tilføjelser indeholder direktivet nu 22 fremkaldende stoffer. Det forventes, at det bliver løbende opdateret med flere kemikalier i takt med ny viden på området.

Det glæder Ole Christensen.

Selvfølgelig er der ingen, der skal blive syge at passe deres arbejde. Derfor kan jeg ikke være andet end tilfreds med, at vi udvider kredsen af stoffer, der anderkendes som kræftfremkaldende, og får sat nogle grænseværdier, siger han.

Bedre beskyttelse af over 20 millioner arbejdstagere

52 % af alle arbejdsrelaterede dødsfald skyldes kræft, der således fortsat er den største “stille dræber” på arbejdspladsen. De fleste medlemsstater har nationale eksponeringsgrænser for mange kræftfremkaldende kemikalier, men nogle har strengere regler end andre. Det betyder, at arbejdstagerne ikke nyder samme grad af beskyttelse på det indre marked, og at virksomhederne ikke har lige konkurrencevilkår.

Det er godt nyt for danske virksomheder, at de ikke længere skal konkurrere med udenlandske virksomheder, der opererer med lavere standarder for deres medarbejderes arbejdsmiljø. Virksomheder skal konkurrere på kvalitet og service og ikke på at give deres ansatte de dårligste arbejdsvilkår, siger Ole Christensen.

Reglerne vil give en bedre beskyttelse af over 20 millioner arbejdstagere i Europa i særlig grad inden for den kemiske industri, metal- og bilindustrien, erhvervschauffører, bygge- og anlægsarbejdere samt havne- og lagerarbejdere.

Aftalen vil blive forelagt Rådets Faste Repræsentanters Komité til godkendelse. Når medlemsstaternes faste repræsentanter har bekræftet aftalen, vil Europa-Parlamentet ligeledes skulle bekræfte den ved en afstemning på sit plenarmøde.