Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob blev den 6. februar enig om at præcisere reglerne om ressourceforløb og kravet til dokumentation i forbindelse med sager om førtidspension, så de understøtter intentionen i reformen. Ved aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob fra juni 2012 blev det aftalt, at reformen skulle evalueres.

Forligskredsen besluttede i efteråret i 2017 at fremrykke en del af evalueringen af reformen, da bl.a. en række kommuner har rejst kritik af dele af lovgivningen – særligt reglerne om dokumentation i sager om tilkendelse af førtidspension. Den fremrykkede evaluering af 78 konkrete sager fra de seks største kommuner viser, at der er behov for at præcisere reglerne for at skabe klarhed om sammenhængen mellem iværksættelse af ressourceforløb og dokumentationskravet i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, herunder:

·         At det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne.
·         At dokumentationskravet for tilkendelse af førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.
Aftalen indeholder følgende initiativer:
·         Ressourceforløb
·         Dokumentationskrav i sager om førtidspension
Regelændringerne forventes at kunne træde i kraft 1. juni 2018. Aftalen forventes at kunne medføre begrænsede merudgifter til førtidspension og mindreudgifter til ressourceforløb, men forventes ikke at indebærer merudgifter i forhold til det forventede og vurderes finansieret inden for reformens eksisterende økonomiske rammer.

FTF-vurdering
Generelt set er der tale om ret lille præcisering, men aftalen er et første vigtigt skridt i den rigtige retning. Fremover vil borgere kunne få førtidspension uden at skulle igennem udsigtsløse ressourceforløb, når det er helt åbenlyst, at der ikke er nogen arbejdsevne at udvikle. Men der er fortsat lang vej, før reformen bringes i overensstemmelse med intentionen med førtidspensionsreformen. Der er behov for at se på en række andre uhensigtsmæssigheder ved reformen – ikke mindst bedre mulighed for fastholdelsesfleksjob. Det må afdækkes i den kommende store evaluering af reformen.

Ressourceforløb
Det præciseres, at ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen. Det tydeliggøres dermed, at et ressourceforløb ikke er relevant, hvis det allerede er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb. Det vil således være en forudsætning for at iværksætte et ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen, og på sigt forbedre sin situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet.

Der skal således på sigt være mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles i en sådan grad, at borgeren vil kunne blive i stand til at have indtægtsgivende arbejde i form af ordinære timer eller et fleksjob. Er dette ikke tilfældet skal kommunen vurdere, om der i stedet skal indledes en sag om førtidspension.

FTF-vurdering
Med aftalen vil borgere fremover kunne få førtidspension uden at skulle igennem udsigtsløse ressourceforløb, når det er helt åbenlyst, at der ikke er nogen arbejdsevne at udvikle. Med præciseringen vendes argumentationen rundt, så kommunen kun skal igangsætte et ressourceforløb, hvis kommunen kan sandsynliggøre, at ressourceforløbet kan udvikle borgerens arbejdsevne og bringe borgeren i ordinær beskæftigelse eller fleksjob.

Dokumentationskravet i sager om førtidspension
Det præciseres, at alle relevante indsatser skal gennemføres. Det tydeliggøres således, at lovens krav om dokumentation ikke må føre til, at der i iværksættes indsatser, som ikke er relevante at afprøve i forhold til at udvikle borgerens arbejdsevne. Det præciseres, at der kan ske tilkendelse af førtidspension uden et forudgående ressourceforløb, hvor det på grund af særlige forhold (helbredsmæssige) er helt åbenbart, at den pågældende arbejdsevne ikke kan forbedres, men også i sager, hvor det er dokumenteret, at det er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres. Det er dog fortsat en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at der er tilstrækkelig og objektivt sammenhængende dokumentation for, at nedsættelsen af arbejdsevnen er varig og af sådant et omfang, at der kan tilkendes førtidspension.

FTF-vurdering
Det er positivt, at det nu præciseres i lovteksten, at dokumentationskravet i visse sager kan opfyldes, uden at borgeren har gennemgået et ressourceforløb. Der ændres imidlertid ikke på tilkendelseskriterierne for førtidspension eller kravet om, at der skal forelægge dokumentation for, at varigt nedsat arbejdsevnen i et sådant omfang, at der kan tilkendes førtidspension. Præciseringen kan muligvis også bidrage til at skabe mere ensartethed i tilkendelserne af førtidspension på tværs af kommunegrænserne, så det ikke er den enkeltes adresse, der afgør, hvorvidt man kan få en førtidspension.