Sommeren er over os, og snart folder agurketiden sig ud med historier om forbruget af koldskål og test af solcreme – eller regnslag. Det politiske liv gearer ned, og aktørerne fra den politiske scene lader op til efteråret.
Når FTF igen trækker i arbejdstøjet efter sommerferien vil fokus være på de to reformer af henholdsvis skat og pension. Andre store emner vil være den fortsatte SU-debat og de fortsatte trepartsforhandlinger.
Fundamentet for kommende reformer og andre tiltag ligger i de økonomiske planer: finansloven for næste år og regeringens langsigtede plan for økonomien "2025-planen". Begge ventes at lande til august.
Skattereform
Regeringen har annonceret en skattereform til efteråret. Ud fra det kendte mantra ‘Det skal kunne betale sig at arbejde’, ønsker regeringen skattelettelser i bunden. Men det er lettelser i toppen, der tegner til at blive det varmeste emne. Det er da også med i regeringsgrundlaget, at topskatteprocenten skal sænkes fra 15 til 10. Liberal Alliance har gjort det meget klart, at der skal ske lettelser i topskatten, hvis Løkke skal regne med partiets støtte i de kommende år. På den anden side ønsker Dansk Folkeparti absolut ikke topskattelettelser – så her skal handles.
FTF mener ikke, at der i den nuværende situation er råd til skattelettelser og vil fortsat arbejde for, at skatteydernes penge går til velfærd i stedet for lettelser i skatten til de rigeste. 

Pensionsreform
En pensionsreform ventes også til efteråret. Politikerne er især optagede af, at knap en million danskere ikke har en privat pensionsopsparing – den såkaldte restgruppeproblematik. Dagsordenen er at få flere til selv at spare op til pensionen.
For FTF er et andet voksende problem lige så vigtigt: at lønmodtagerne mister incitamentet til at spare op til pensionen, fordi pensionsopsparinger modregnes i offentlige ydelser for pensionister. For FTF og den øvrige fagbevægelse er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved dette såkaldte modregningsproblem, så folks incitament til at spare op bevares.
En pensionsreform kan i øvrigt komme til at ændre ved løn- og overenskomstforhold og på den måde påvirke overenskomstforhandlingerne på det private område senere på året.
SU-slaget
Halvdelen af ressourcerne på videregående uddannelser bruges til SU. Dette økonomiske faktum satte først på året gang i en debat om behovet for at beskære SU’en og i stedet bruge pengene på kvaliteten i selve uddannelserne. Et forslag går på at omdanne SU’en på kandidatdelen fra stipendier til rentefrit lån som i Norge. Uddannelsesministeren er endnu ikke kommet med nogle konkrete udmeldinger, så SU-debatten ventes at fortsætte med uformindsket styrke efter sommerferien.
FTF vil fortsat blande sig i debatten og arbejde for, at SU fortsat er med til at sikre fri og lige adgang til uddannelse. Flere ressourcer til uddannelserne skal ikke tages fra de studerendes SU, mener FTF.
Uddannelsesloftet er et andet uddannelses-tema, som politikerne vil forhandle videre om efter sommerferien. Et flertal i Folketinget vil fra sommeren 2017 afskære folk fra at tage en ny videregående uddannelse, hvis de allerede har gennemført en uddannelse på samme niveau eller højere niveau. Pengene skal betale for dagpengereformen. Men det skal stadig forhandles, hvordan reglen skal implementeres og om nogle uddannelser skal undtages fra den nye regel. 
FTF mener, at det er verdens dårligste aftale og ser gerne, at den tages af bordet. FTF arbejder her og nu på at afbøde de værste skadevirkninger af aftalen.

Treparten fortsætter
FTF har hele foråret sammen med de øvrige parter været i fuld gang med trepartsforhandlinger med kvalificeret arbejdskraft som overordnet tema. Forhandlingerne fortsætter umiddelbart efter sommerferien, og der ventes en aftale for denne første delaftale af treparten midt i august.

Parterne forhandler om praktikpladser, lediges rådighed og mobilitet, arbejdsmarkedsovervågning, uddannelse til ledige og efter- og videreuddannelse. FTF arbejder bl.a. for, at der foretages et grundigt analysearbejde af effekterne af efter- og videreuddannelse også med blik for effekten på kvaliteten af offentlige ydelser. Effekten skal samtidig sammenholdes med de nye teknologiske muligheder.
OK-forhandlinger for den private sektor
Trepartsforhandlingerne sættes på standby fra 1. september, uanset hvor langt parterne er nået på det tidspunkt. Her går opvarmningen til overenskomstforhandlingerne på det private område nemlig i gang. Selve forhandlingerne foregår fra den 1. januar til den 1. marts 2017. På FTF’s område skal der forhandles for medlemmer af bl.a. Finansforbundet, PROSA, Konstruktørforeningen, Forsikringsforbundet og Farmakonomerne.

Efter den 1. maj genoptages trepartsforhandlingerne.
Arbejdsmiljø
I 2017 vil FTF sammen med LO arbejde på at løfte arbejdsmiljø ind i trepartsforhandlingerne. Men allerede efter sommerferien bliver arbejdsmiljø et varmt emne. Arbejdstilsynets muligheder for at føre et effektivt tilsyn med både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø er til debat efter Siemens-sagen og den fortsatte stigning i psykiske arbejdsskader.

FTF og LO vil i efteråret arbejde for at få nedskæringerne på tilsynsindsatsen taget af bordet igen. Begge hovedorganisationer holder fast i, at tilsynsmetoderne ift psykisk arbejdsmiljø skal moderniseres.
Brexit – og hvad så?
Briterne stemte sig ud af EU. Den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS) advarede allerede inden valgdagen om, at den britiske afstemning kunne få konsekvenser for de britiske arbejdstagere, fordi arbejdstagerrettigheder ikke mindst for briterne langt hen ad vejen er sikret af EU.

For FTF er det vigtigt, at vi lærer af den britiske afstemning og tager den folkelige skepsis mod EU alvorligt. EU er en motor og drivkraft til at skabe vækst og gode arbejdspladser, og der må gøres en ekstra indsats for at vise, at EU rent faktisk kan levere til gavn for mennesker i Europa. For eksempel er mobiliteten indenfor EU til gavn for medlemslandene, men det er vigtigt, at den foregår på en måde, som er fair og rimelig. 

Det fortsatte arbejde med den såkaldte europæiske ‘søjle for sociale rettigheder’ bliver et andet vigtigt internationalt arbejdsområde for FTF. Søjlen, der udvikler den sociale dimension på 20 konkrete punkter, berører mange forhold i medlemslandene og er sendt i en meget lang og bred høring, der omfatter fagbevægelsen i medlemslandene.
FTF og den øvrige danske fagbevægelse er meget opmærksomme på, hvordan søjlens punkter harmonerer med den danske model, fx i spørgsmålet om minimumsløn.
LO & FTF
Sidst, men ikke mindst, fortsætter FTF og LO med at afsøge mulighederne for at danne en ny, fælles hovedorganisation. På et møde midt i august skal de to parter diskutere hvordan en ny fælles organisation kunne se ud ift tre områder: økonomi, overenskomster og politisk struktur.

Der er med andre ord linet op til et spændende efterår.
God sommer!