Bemærkninger til lovforslag om samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger

Skatteministeriet har sendt udkast til lov om ændring af selskabskatteloven mv. i høring, jf. høringsportalen.

Med lovforslaget indføres et samfundsbidrag fra den finansielle sektor samt et fradragsloft over lønninger, hvilket er en del af finansieringsgrundlaget for Aftale om en ny ret til tidlig pension, som regeringen og en række af folketingetspartier indgik i 2020.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) vil i den anledning gerne bemærke følgende.

FH er overordnet tilfreds med udformningen af samfundsbidraget fra den finansielle sektor. 

FH lægger stor vægt på, at tværgående pensionskasser og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber ikke bliver berørt af samfundsbidraget, da de ifølge vedtægterne ikke udbetaler udbytte til deres ejere og derfor ikke er pålagt selskabsbeskatning. 

Bidraget må ikke resultere i højere gebyrer eller fyringer

FH finder det vigtigt efterfølgende at overvåge, om samfundsbidraget fra den finansielle sektor kommer til at virke efter hensigten, og ikke overvæltes i højere gebyrer til kunderne eller fører til personalereduktioner. 

Der har gennem længere tid været en tendens til meget kraftige lønstigninger i toppen, såvel nationalt som globalt.

FH finder det rimeligt, at virksomheder med meget høje direktionslønninger får et lavere fradrag i selskabsskatten med henblik på at modvirke en skæv udvikling i direktionslønningerne mv. særligt i store selskaber.

Det vil alt andet lige, gøre det mere attraktivt at øge investeringerne eller forbedre aflønningen af virksomhedens øvrige medarbejdere. 

Det vil være relevant at analysere virkningen af loftet over virksomheders fradrag for lønninger efter nogle år.

Det gælder både i forhold til udviklingen i direktionslønninger samt i forhold til provenuvirkninger. Særligt ønskes en vurdering af forslagets betydning for virksomhedernes økonomiske adfærd og deres tilpasninger til det ændrede regelsæt sammenholdt med de forventninger, der er lagt til grund i lovforslaget.