FHs bemærkninger til lovforslag om udmøntning af aftale om 1 årig
forlængelse af VEU-trepartsaftale (Forslag til Lov om ændring af lov om
ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse
og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte, lov om
ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende
voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til
befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og
forskellige andre love samt lov om forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne (Udskydelse af solnedgangsklausuler)

FH har modtaget udkast til lovforslag om udmøntning af aftale om 1-årig forlængelse af VEUtrepartsaftalen (Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte, lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love samt lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne (Udskydelse af solnedgangsklausuler), som FH er aftalepart i.

§3 – Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne


FH har bemærkninger til punkt 1 p.2 § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, hvor det foreslås at ændre »beskæftigede og ledige« til: »offentlige og private virksomheders ansatte«.

Om den foreslåede ændring fremgår bl.a. følgende under 2.1.2. Børne- og
Undervisningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning (p. 12): ”Den
målgruppeudvidelse, der blev indført ved en ændring af § 4, stk. 1, i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne ved lov nr. 1054 af 30. juni 2020, foreslås ikke videreført, da det ikke er omfattet af den oprindelige trepartsaftale. Med lovændringen blev beskæftigede og ledige omfattet af målgruppen for de nye fag FVU-digital og FVU-engelsk, og dermed ikke længere kun virksomhedsrettede uddannelsesforløb.”

P. 21 under ’Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser’ til §3 nr. 1 fremgår det endvidere at ”Bestemmelsen blev ved lov nr. 2054 af 30. juni 2020 udvidet til at omfatte beskæftigede og ledige. Ændringen skete som implementering af Aftale om styrket opkvalificering gennem investeringer i opkvalificering. Det følger af denne aftale, at udvidelsen skal gælde i 2020-2021, da de to FVU fag er en del af trepartsaftalen fra 2017, som udløber i 2021.”

Det er efter FH’s opfattelse meget uhensigtsmæssigt at indsnævre målgruppen for FVU-digital og FVU-engelsk til i stedet for hele arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) igen blot at omfatte offentlige og private virksomheders ansatte.
Årsagen, til at målgruppeudvidelsen for de to fvu-fag blev bestemt til at udløbe med 2021, var alene, at VEU-trepartsaftalen udløb med 2021. Således har en række af de øvrige initiativer fra Aftale om styrket opkvalificering fra 17. juni 2020 også virkning fra 2020 til 2022 og 2023 eller varigt.

Nu da det er aftalt at forlænge VEU-trepartsaftalen med et år i 2022 og herunder de to nye FVU-fag, så er det set fra FH’s side en naturlig følge heraf, at målgruppeudvidelsen for de to FVU-fag ligeledes forlænges med et år i 2022. Dels fordi argumentet for udløbet af målgruppeudvidelsen i 2021 bortfalder, dels fordi behovet for at alle i arbejdsstyrken kan følge FVU-digital og FVU-engelsk også forventes at være til stede i 2022 og frem.

Således fremgår det også af VEU-rådets udtalelse afsendt til børne- og
undervisningsministeren den 19. oktober 2021, at ”Rådet opfordrer ministeren til at permanentliggøre muligheden for FVU-digital og FVU-engelsk for alle uanset målgruppe.”

Med venlig hilsen
Nanna Højlund
Næstformand