OK til mere udenlandsk arbejdskraft – præcis dér, hvor der er et reelt behov!

Sådan nogenlunde kan man opsummere baggrunden for et nyt forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation om at opgradere de såkaldte positivlister.

Listerne omfatter erhverv på mindst faglært niveau, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Hvis en udenlandsk arbejdstager er tilbudt en stilling, som er på en positivliste, kan vedkommende ansøge om dansk opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Men listen skal i højere grad afspejle de reelle behov hos arbejdsgiverne, end den gør i dag, mener FH.

Positivlisterne

Der findes to positivlister, hvorefter udenlandske arbejdstagere kan opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Den ene er liste er for personer med en videregående uddannelse, den anden liste er for faglærte.

Begge positivlister offentliggøres i dag to gange årligt. De bygger begge på den såkaldte Arbejdsmarkedsbalance, som igen først og fremmest bygger på en rekrutteringssurvey blandt virksomheder, som repræsenterer knap halvdelen af beskæftigelsen i Danmark.

Nye stillingsbetegnelser ind fire gange om året

I dag omfatter positivlisterne i alt 89 stillingsbetegnelser. Listerne opdateres to gange om året. Det betyder, at virksomhederne kan rekruttere ud fra, hvordan arbejdsmarkedet så ud for mere end et halvt år siden.

Nye stillingsbetegnelser ind fire gange om året

I dag omfatter positivlisterne en lang række stillinger, der opdateres to gange om året. Det betyder, at virksomhederne kan rekruttere ud fra, hvordan arbejdsmarkedet så ud for mere end et halvt år siden.


FH foreslår, at listerne opdateres fire gange om året. Dvs. at der fire gange om året kan komme nye stillingsbetegnelser ind på listerne. Samtidig skal de nye stillingsbetegnelser som minimum blive på positivlisten et halvt år.

”En halvt år gammel liste over mangel på arbejdskraft vil altid være uaktuel. Det så vi især under coronakrisen, hvor hele brancher lukkede ned – samtidig med at de stadig havde stillingskategorier på listen. Med vores forslag vil listen i højere grad afspejle de rekrutteringsudfordringer, som arbejdsgiverne står med her og nu, ” siger formand for FH, Lizette Risgaard.

Aktuelle problemer med rekruttering

En opgradering af positivlisten ser hun som en klog måde at lempe de nuværende regler på.

”Vi kan ikke bare åbne sluserne for arbejdskraft fra tredjelande uden for EU ved at nedsætte beløbsgrænsen – sådan som arbejdsgiverne ønsker. Det vil være en bombe under danske løn og arbejdsforhold. Men vi kan åbne hurtigere der, hvor der er et konkret dokumenteret behov”, siger Lizette Risgaard. Hun understreger, at FH ikke er mod udenlandsk arbejdskraft, der hvor der er dokumenteret mangel, og hvor arbejdet foregår på sædvanlige løn- og arbejdsforhold.

Kontrollen skal styrkes

”Det skal være nemmere for udlændinge at få arbejde i Danmark i stillinger, hvor der er reel mangel. Derfor kan vi gå med til en hurtigere opdatering af positivlisterne. Samtidig skal kontrollen med udenlandske arbejdstagere styrkes,” siger Lizette Risgaard.

Konkret foreslår FH, at det skal sikres, at personer, der ansættes efter positivlisten, reelt har de uddannelsesmæssige kvalifikationer til at varetage det faglærte arbejde, de ansættes til.

Den kontrolindsats bør udvikles i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter, mener FH.

Konkret foreslår FH, at der etableres et tilsynsråd med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.

”Alle de ordentlige arbejdsgiverne – og dem er der heldigvis flest af – har jo en interesse i ikke at blive underbudt af firmaer, som misbruger ordningerne til at dumpe løn og arbejdsvilkår”, siger Lizette Risgaard.

FH foreslår styrket kontrol med udenlandsk arbejdskraft

FH ser løbende eksempler på, at udenlandsk arbejdskraft i alt for mange tilfælde bliver aflønnet væsentligt dårligere end deres danske kollegaer. Det sker på trods af kravet om, at udenlandsk arbejdskraft skal ansættes på sædvanlig løn og ansættelsesvilkår.

FH foreslår bl.a. at:

  • begrebet ’sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår’ præciseres med udgangspunkt i princippet om lige løn for samme arbejde på samme sted. Begrebet er upræcist defineret i dag – det svækker kontrollen.

Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) kontrol af opholdsordningerne skal styrkes ved at:

  • 1) få mulighed for at udføre langt flere stikprøvekontroller, der står mål med antallet af opholdstilladelse til erhverv. Stikprøvekontrollen fanger mange sager, der ellers ikke ville blive fanget.
  • 2) i højere grad at udføre kontrol med den faktiske arbejdstid. Der er mange tilfælde, hvor udenlandsk arbejdskraft modtager sædvanlig løn svarende til 37 timer pr. uge, men rent faktisk arbejder 58 timer pr. uge. Eller hvor medarbejderens og dennes medfølgende ægtefælle arbejder for én og samme løn.