Bruttoledigheden er dermed faldet lidt igen efter en kraftig stigning på 54.000 fuldtidspersoner fra februar 2020 til maj 2020 som følge af coronakrisen. Samlet set er bruttoledigheden steget med knap 45.000 fuldtidspersoner under krisen. Niveauet i maj 2020 var det højeste niveau i næsten syv år (siden midten af 2013), hvilket er knap 8.000 fuldtidspersoner under finanskrisen (i midten af 2012).

Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske.

Ledigheden faldt i juli på tværs af alle aldersgrupper, men faldet har været størst blandt de 25-29-årige og de 30-39-årige, hvor ledigheden er faldet med hhv. 0,3 pct.- point og 0,4 pct.-point. Det er imidlertid også disse aldersgrupper, der har haft den største stigning i ledigheden i begyndelsen af coronakrisen, jf. tabel 4.

Der var også faldende ledighed hos de fleste FH-a-kasser i juli. Samlet set er ledigheden faldet med 1.200 fuldtidspersoner i FH-a-kasser i forhold til juni. Efter store stigninger i de første måneder er antallet af bruttoledige i FH-a-kasser steget med samlet 21.500 fuldtidspersoner siden februar 2020, jf. tabel 2 og figurer på side 4 og 5.

Der var 35.000 flere AKU-ledige i juli 2020 sammenlignet med april 2020. Grunden til den store stigning i AKU-ledigheden på trods af et fald i bruttoledigheden på 4.700 fuldtidspersoner i samme periode kan skyldes, at den midlertidige suspendering af jobansøgnings- og rådighedskravene i jobcentrene som følge af COVID-19 ophørte den 26. maj. Som følge af dette blev flere aktivt jobsøgende efter at være blevet afskediget som følge af coronakrisen.

Boks 1. Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og måles i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden.
Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Data for aktiveringsgrad og AKU er sæsonkorrigeret. AKU-tal er baseret på tre måneders glidende gennemsnit. Der er muligt databrud i AKU i januar 2016 og igen i januar 2017.
Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Data er sæsonkorrigeret.
Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Egen sammenkædning og sæsonkorrektion af a-kassefordelte arbejdsløshedsprocenter.
Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De procentvise ændringer er beregnet på ikke-afrundede tal.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik og egen sammenkædning på a-kasser.
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit.
A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit.
A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Aktiveringsgraden opgøres i procent og er antallet af aktiverede divideret med antallet af bruttoarbejdsløse. Opdelingen på kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere beregnes ved henholdsvis antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere i forhold til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. jobparate på integrations- ydelse) samt antal aktiverede dagpengemodtagere i forhold til alle dagpengemodtagere.
De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske.