Antallet af bruttoarbejdsløse faldt med 300 personer fra december 2019 til januar 2020. Bruttoarbejdsløsheden er nu på 103.800 fuldtidspersoner, jf. tabel 1, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken. Således fortsættes stilstanden, som gjorde sig gældende i løbet af 2019.

Stilstanden i arbejdsløsheden er sket efter faldet under de seneste års opsving. Målt i antal er arbejdsløsheden samlet set faldet med over 60.000 fuldtidspersoner fra den seneste top under krisen (i midten af 2012) til januar 2020. Faldet i arbejdsløsheden er i løbet af opsvinget dog ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget.

Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år. Det vil også være tilfældet i de kommende år. Den stigende arbejdsstyrke er også grunden til, at arbejdsløsheden det seneste år har stået stille trods stigende beskæftigelse.

Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.

Også blandt FH-a-kasser har arbejdsløsheden stabiliseret sig eller steget marginalt siden 2018, efter at være faldet støt i løbet af opsvinget, jf. figurer på side 5. Blandt FH-a-kasserne har Teknikernes og 3F’s a-kasser fortsat de højeste arbejdsløshedsprocenter på hhv. 5,5 pct. og 5,2 pct. Til sammenligning toppede arbejdsløsheden i Teknikernes a-kasse i 2010 på godt 11 pct., mens den for 3F’s a-kasse toppede i 2010 på godt 14 pct.

El-faget og DSA har fortsat den laveste arbejdsløshed blandt FH-a-kasser på hhv. 1,5 pct. og 1,4 pct., jf. tabel 4. Arbejdsløsheden toppede for El-faget i 2010 på knap 8 pct., mens arbejdsløsheden i DSA toppede i slutningen af 2011 på knap 2¼ pct.

Der var 11.000 færre AKU-arbejdsløse i januar 2020 sammenlignet med oktober 2019. AKU-arbejdsløsheden er aktuelt på omtrent samme niveau som det kvartalsvise gennemsnit i 2019. Fra 2. kvartal 2019 og frem er der dog ekstraordinært usikkerhed om månedstallene i AKU på grund af ny opregningsmetode fra Danmarks Statistik.

Der er pr. januar 2020 147.000 AKU-arbejdsløse personer, svarende til 4,9 pct. af arbejdsstyrken.

Arbejdsløshed og nettoarbejdsløshed 2020
Anm.: Data for aktiveringsgrad og AKU er sæsonkorrigeret. AKU-tal er baseret på tre måneders glidende gennemsnit. Der er muligt databrud i AKU i januar 2016 og igen i januar 2017. Kilde: Danmarks Statistik.
Bruttoarbejdsløshed fordelt på ydelsestype
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik
Arbejdsløshedsprocent fordelt på udvalgte akasser
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Egen sammenkædning og sæsonkorrektion af a-kassefordelte arbejdsløshedsprocenter. Kilde: Danmarks Statistik
Bruttoarbejdsløshed med sæsonkorrigerede tal
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding.

De procentvise ændringer er beregnet på ikke-afrundede tal.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.

**Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.

*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik,kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.

**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse,
Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på A-kasser
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit.
A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik,
kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse,
Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik og egen sammenkædning på a-kasser.
Aktiveringsgrad
Anm.: Aktiveringsgraden opgøres i procent og er antallet af aktiverede divideret med antallet af bruttoarbejdsløse.
Opdelingen på kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere beregnes ved henholdsvis antal aktiverede
kontanthjælpsmodtagere i forhold til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. jobparate på integrationsydelse) samt antal aktiverede dagpengemodtagere i forhold til alle dagpengemodtagere.De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske.

Kilde: Danmarks Statistik.