AMU-aktiviteten stiger igen

Aktiviteten på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) for folk i arbejde er igen stigende for første gang i næsten 10 år. Det fik mig til at tænke på Mark Twain, som den amerikanske dagspresse i 1897 fejlagtigt erklærede død.

Mark Twain erklærede efterfølgende, at ”rapporten omkring min død var en overdrivelse”. Det samme kan vist siges om AMU.

For trods næsten 10 års faldende eller stagnerende aktivitet har kurserne stadig meget at byde på, som Danmark slet ikke kan undvære.

Jeg er overbevist om, at jo bedre det lykkes at overskueliggøre VEU-tilbud og -vilkår, des flere vil motiveres til livslang læring

Nanna Højlund, Næstformand FH

Tre grunde til, at vi IKKE kan undvære AMU

Det er en rigtig god nyhed, at offentlige og private virksomheder igen er begyndt at øge interessen for erhvervsrettet efteruddannelse for de kortuddannede og faglærte medarbejdere.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) bidrager først og fremmest med tre afgørende elementer. Det bidrager til at løse udfordringer i forhold til mangel på kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Det bidrager til, at danske lønmodtagere holder sig knivskarpe på deres fag og følger med tiden.

På den måde opretholder og udvikler de kompetencer, som jobmarkedet efterspørger. Og det bidrager til at skabe vækst og øget beskæftigelse og dermed forudsætningen for vores fælles velfærd.

Med andre ord bidrager AMU med en positiv effekt set fra såvel arbejdsgivernes som lønmodtagernes og samfundets synsvinkel.

Tallet for 2019 er et skøn baseret på udviklingen i 1. halvår. AMU-aktiviteten er i årets første halvår
steget med 6 pct. i forhold til samme periode året før. Hvis det lægges til grund, at den samme stigning vil kendetegne AMU-aktiviteten for hele 2019, vil den samlede aktivitet være ca. 5.500 årselever ved årets udgang.

8.700 flere kurser på et halvt år

AMU er målrettet til ufaglærte og faglærte inden for både den private og den offentlige sektor. Der er tale om korterevarende uddannelser, som har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Alle kurserne er brancherettede fx inden for industri, transport, serviceerhverv og det pædagogiske område og kan vare fra blot en dag til flere uger.

I 2009, hvor aktiviteten var størst, blev der afviklet næsten en million kursusdeltagelser. Siden 2016, hvor aktiviteten var lavest, var der blot 300.000.

De seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at aktiviteten for beskæftigede målt i årselever i første halvår af 2019 er steget med seks procent set i forhold til samme periode året før. Det er en fortsættelse af mindre stigninger siden 2017, og seks procent kan virke som meget lidt set i historisk kontekst.

Men hvis man som oven for forsøger at omsætte figurens tekniske enhed ’årselever’ til konkrete kursusforløb, så vil stigningen i første halvår af 2019 i forhold til første halvår af 2018 svare til en stigning på over 8.700 AMU-kurser af en varighed på 3½ dag, som er den omtrentlige varighed på det gennemsnitlige AMU-kursus.

VEU-trepartsaftalen virker

Hvad er så årsagen til, at AMU-aktiviteten siden 2017 er begyndt at vende pilen opad igen for første gang i næsten 10 år? Vi ved af erfaring, at AMU-aktiviteten svinger alt efter de økonomiske konjunkturer.

Når det går godt med den økonomiske udvikling, så er det fordi, der er travlt i virksomhederne. Og så har mange for travlt til at kunne undvære medarbejderne, mens de er på efteruddannelse.

Omvendt er det, når der er økonomisk afmatning. Det afspejler sig også i figuren over AMU-aktivitetens udvikling, hvor aktiviteten var høj i kriseårene 2008-2010. Imidlertid er der langt fra økonomisk krise for tiden. Derfor kan den stigende aktivitet ikke forklares af økonomisk afmatning.

Der kan naturligvis være mange øvrige årsager, og man skal altid være påpasselig med at udpege enkelte årsager som forklaring. Ikke desto mindre synes jeg, at det er meget nærliggende som en af hovedfaktorerne at udpege Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU-trepartsaftalen).

En aftale som arbejdsmarkedets parter sammen med den tidligere regering indgik for to år siden. Aftalen indeholdt 81 initiativer til samlet set 2,5 mia. kr. Langt hovedparten af initiativerne er implementeret, og resten bliver det, inden aftalen skal genforhandles i 2021.

Fra lønmodtagerside havde vi tre overordnede mål med VEU-trepartsaftalen. De handlede om at skabe øget aktivitet, øget motivation og øget sammenhæng og overskuelighed over voksen- og efteruddannelsesområdet. Nu er der noget, der tyder på, at vi kan sætte et foreløbigt flueben ud for det første mål.

Én indgang til offentlig VEU

Men dermed er vi langt fra i mål. Særligt omkring initiativerne i aftalen om at skabe bedre overskuelighed og sammenhæng arbejdes der i ministerierne på løsninger, der skal bidrage til, at lønmodtagerne og offentlige og private virksomheder bedre kan få overblik over, hvilke efteruddannelsesmuligheder de har, og hvilke vilkår, der gælder for dem.

Blandt andet er der oprettet én samlet, national indgang til voksen-, efter- og videreuddannelse i form af platformen www.voksenuddannelse.dk. Her kan man søge og tilmelde sig almen og erhvervsrettet voksen- efteruddannelse, som fx AMU.

Platformen udvides i 2020 og 2021 med det videregående uddannelsesniveau. Når det er en realitet, vil der være én samlet indgang til VEU i Danmark.  Så kan man både orientere sig om, hvilke uddannelser og kurser, der er relevante, og hvor man kan tilmelde sig og ansøge om løntabsgodtgørelse.

Jeg er overbevist om, at jo bedre det lykkes at overskueliggøre VEU-tilbud og -vilkår, des flere vil motiveres til livslang læring. Men det handler også om, at virksomhederne skal blive bedre til at gå i dialog med og planlægge årets efteruddannelse for deres medarbejdere.

Efter næsten ti år med faldende aktivitet på AMU har vi endelig fået vendt udviklingen. Nu gælder det om at fasholde den stigende aktivitetsudvikling på voksen- og efteruddannelsesområdet.

Nanna Højlund

Vil du læse flere skarpe holdninger og politiske udmeldinger?