Med nye formuetal fra Danmarks Statistik foreligger der et bedre datagrundlag i forhold til at analysere danskernes formueforhold end tidligere. Den gennemsnitlige nettoformue i Danmark var 1,2 mio. kr. i 2016, jf. figur 1.

70% af befolkningen har nettoformue på under 1 mio. kr.

Gennemsnitstallet dækker dog over en skæv fordelingen af formuerne, og derfor er nettoformuen for medianen1 ca. halvdelen af gennemsnitsformuen.

Anm.: 2016-tal. Se boks 1 for dokumentation. Kilde: AE på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Ca. 70 pct. af befolkningen har en nettoformue på én million eller derunder. Men i den høje ende af formuefordelingen er nettoformuerne markant højere. Den rigeste tiendedel har en gennemsnitlig nettoformue på 5½ mio. kr.

Metode

I opgørelsen af aktiverne indgår markedsværdien af bolig, andelsbolig, bilformue, finansiel formue, pensionsformue mv. I passiver indgår både bankgæld og realkreditgæld mv.

Formuen er opgjort på familieniveau og fordelt ligeligt på alle voksne personer i husstanden.

Kun skattepligtige personer over 18 år indgår. Decilerne er lavet på baggrund af nettoformuen, således at 1. decil er de 10 pct. af befolkningen, der har den laveste nettoformue pr. voksen i familien, og 10. decil er de 10 pct. der har den højeste nettoformue pr. voksen

Sammenlagt ejer den rigeste tiendedel af befolkningen 46 pct. af husholdningernes samlede nettoformue i Danmark, jf. figur 2.

Anm.: 2016-tal. Se boks 1 for dokumentation. Kilde: AE
på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik samt egne beregninger

Det svarer til en samlet formue på i alt 2.455 mia. kr., jf. tabel 1. Afgrænser vi toppen af formuefordelingen til den rigeste pct. af befolkningen, er den gennemsnitlige nettoformue 16 mio. kr., svarende til 13 pct. af befolkningens samlede nettoformue.

Anm.: 2016-tal. Se boks 1 for dokumentation. Kilde: AE
på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Zoomes der helt ind på de 100 personer, der ligger i toppen af formuefordelingen, har denne gruppe en samlet nettoformue på 74,7 mia. kr. eller 747 mio. kr. pr. person i gruppen.

Det svarer til den samlede nettoformue for de 1.790.000 personer, der ligger nederst i formuefordelingen. Man er ikke nødvendigvis fattig, hvis man er blandt denne store gruppe.

Man kan fx have et job med en høj indkomst. Tallene understreger dog, at de formueniveauer, der er blandt de rigeste er langt fra niveauet blandt almindelige personer i Danmark.