Regeringen har i en årrække presset på for at få kommuner og regioner til at overlade langt flere af deres opgaver til private virksomheder – lige fra rengøring, madlavning og vejarbejde til ældrepleje og børnepasning.

Som seneste træk har regeringen nedsat udvalget Forum for Udbud, der netop har holdt sit første møde midt i december. Udvalget skal de næste tre år arbejde for, at der kommer mere konkurrence om offentlige opgaver fra private.

Udvalget arbejder efter målet ’bedre offentlige udbud ’. Og BEDRE oversættes i regeringens ordbog især til MERE – bl.a. vil regeringen gerne indføre et minimums-tal for, hvor stor en del af deres opgaver, kommuner og regioner skal udlicitere (se boks.)  I dag udliciterer kommunerne ca. 26 procent af deres opgaver.

Jeg falder ikke på halen over det ideologiske mantra om, at det offentlige kun kan levere optimal kvalitet og effektivitet ved at have hånden på en økonomisk varm kogeplade i form af konkurrence fra private

EJNER K. HOLST

Ude af trit med befolkningen
Men regeringens iver efter at presse offentlige myndigheder til mere konkurrence med private matcher ikke befolkningens holdning. Det viser en ny undersøgelse fra FH (foretaget af Epinion for LO november, 2018).

Kommuner og regioner skal fortsat selv have lov til at bestemme, om de vil overlade deres opgaver til private virksomheder. Det er budskabet fra 42 procent af danskerne. Kun 20 procent er direkte uenige i, at de offentlige myndigheder selv må bestemme, om deres opgaver skal udliciteres. 38 procent er hverken for eller imod – eller ved ikke, hvad de skal svare.

Ringe opbakning til udlicitering. 20 procent svarer uenig til spørgsmålet ”Kommuner og regioner bør selv bestemme, om de løser deres opgaver selv eller delvist overlader dem til private virksomheder. Epinion for LO, nov. 2018.

Ordentlige løn- og arbejdsforhold afgørende
Hvis offentlige opgaver skal udliciteres, er ordentlige løn- og arbejdsvilkår et meget vigtigt hensyn at tage, mener et flertal af befolkningen. To tredjedele (63 procent) erklærer sig i undersøgelsen enige i at løn- og arbejdsvilkår hos leverandør og underleverandør altid bør sikres, når offentlige opgaver udliciteres.

MERE = BEDRE

”Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver i stat, kommuner og regioner… Vores arbejdsprogram for fornyelse af den offentlige sektor vil indeholde en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af obligatoriske måltal”.
Fra kommissoriet fra Forum for Udbud

Bekymringen for de ansattes vilkår er ikke grebet ud af den blå luft: Nyere forskning viser, at løn- og arbejdsvilkår ofte bliver dårligere, når offentlige opgaver bliver udliciteret. En forskningsrapport fra 2017 som forskere fra det tidligere KORA, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet står bag, viser at medarbejderne ofte betaler prisen for udlicitering i form af lavere løn og længere tid på offentlig forsørgelse.

FH: Bedre ikke lig med mere
Ejner K. Holst, næstformand i FH, er fagbevægelsens repræsentant i det nye Forum for Udbud. Kodeordet for ham i spørgsmålet om udlicitering er ordentlighed. Om der kommer flere offentlige opgaver i udbud til private virksomheder, tjener ikke i sig selv noget samfundsnyttigt formål, understreger han.

– Flere offentlige opgaver i udbud er godt for de private virksomheder. Men det her handler om at få løst nogle samfundsopgaver bedst muligt for borgerne og med bedst mulige kvalitet for skattekronerne – mere udlicitering skal ikke være for virksomhedernes skyld, siger Ejner K. Holst.

Han peger på, at offentlige virksomheder og institutioner i dag i vidt omfang løser opgaver af høj kvalitet og effektivitet.

For det første skal det sikres, at der ydes ordentlig kvalitet til borgerne – hvad enten det drejer sig om at få ryddet sne, få vedligeholdt parker og veje, lavet mad til patienter, gjort rent på skolerne eller om at passe børn eller pleje ældre.

EJNAR K. HOLST

– Jeg falder ikke på halen over det ideologiske mantra om, at det offentlige kun kan levere optimal kvalitet og effektivitet ved at have hånden på en økonomisk varm kogeplade – i form af konkurrence fra private, siger Ejner K. Holst.

Bedre kvalitet

Hans opgave i det nye udvalg er med hans egne ord at sikre ordentlighed i udbud.

– For det første skal det sikres, at der ydes ordentlig kvalitet til borgerne – hvad enten det drejer sig om at få ryddet sne, få vedligeholdt parker og veje, lavet mad til patienter, gjort rent på skolerne eller om at passe børn eller pleje ældre. Her er det vigtigt med en løbende kontrol af kvaliteten; det gælder hvad enten det er en offentlig eller en privat virksomhed, der ender med at få opgaven, mener Ejner K. Holst.

Han mener, at de myndigheder, der udliciterer en opgave i langt højere grad end i dag skal kontrollere de tilbud de får – ved såkaldt kontrolbud, hvor man bl.a. sikrer, at prisen er fair (for at sikre fair konkurrence), at virksomheden har en sund økonomi, at løn- og arbejdsforhold er i orden, at virksomheden rent faktisk er i stand til at løfte opgaven osv. 

– Det er væsentligt, at vi sikrer os, at en virksomhed ikke kun løser en opgave billigere. Kun fire procent af udbudsopgaver bliver i dag udsat for kontrolbud – det er alt for lidt, siger Ejner K. Holst.

For det andet skal de ansatte, der skal udføre opgaven, sikres ordentlige løn og arbejdsvilkår. Fx bør udbud have en vis længde, så de ansatte ikke med korte mellemrum skal udsættes for nye udbudsrunder med risiko for at blive fyret eller overdraget til nye virksomheder, mener FH-næstformanden.

Endelig skal der sikres ordentlighed fra leverandørerne: de skal tage sociale hensyn: tage lærlinge og praktikanter og folk med nedsat arbejdskraft – og så skal de betale deres skat.

Befolkningen ønsker først og fremmest kvalitet 
Befolkningen ser også kvalitet som det vigtigste hensyn at tage, når offentlige opgaver sættes i konkurrence med private. På en liste over, hvilke hensyn der vejer tungest ved udlicitering, scorer kvalitet højest i undersøgelsen fra FH. 

Hele 79 procent peger på kvalitet, som et vigtigt/meget vigtigt hensyn at tage. Leverandørens pris kommer først ind på en sjetteplads.

Hvilke hensyn skal der tages, når opgaver udliciteres?
kvalitet af ydelserne (79%), driftssikkerhed (at opgaverne altid udføres som aftalt) (76%), gængse regler om løn- og arbejdsforhold skal overholdes (76%), virksomheder må ikke spekulere i skatteunddragelse (73%), bæredygtighed og miljø (71%), leverandørens pris (68%)

Skævt sammensat
Ejner K. Holst er den eneste repræsentant for medarbejdersiden ud af de i alt 14 medlemmer af Forum for Udbud som tæller hele fire repræsentanter for erhvervslivet, foruden repræsentanter for bl.a. kommuner og regioner og en række ministerier.