journalist Helle Jung 
Innovationsminister Sophie Løhde (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) løftede i går sløret for regeringens nye digitaliseringsreform ”Digital service i verdensklasse”, som sætter retningen for offentlige digitale services. I reformen sætter regeringen fokus på en fortsat udvikling af en det offentliges digitale service, der sætter borgeren i centrum.  
Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, kvitterer for ambitionerne i udspillet, som hun vurderer til at kunne blive et vigtigt skridt på vejen mod en offentlig sektor, der leverer en sammenhængende, overskuelig og tryg digital service til gavn for borgerne.
Men hun peger samtidig på, at inddragelsen af medarbejderne i processen er en forudsætning for, at målene nås.
”Ambitionerne om digital service i verdensklasse kan kun realiseres, hvis medarbejderne i den offentlige sektor inddrages i udviklingen og implementeringen af de nye løsninger. Sker det ikke, risikerer vi, at kernevelfærden, etikken og den borgernære service ikke får det løft, de nye teknologier muliggør, og som borgerne med rette kan forvente,” siger Bente Sorgenfrey.  

De offentligt ansatte skal sikre etikken
Regeringens udspil til en digitaliseringsreform stiller nye krav til ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. Kombinationen af hastig udbredelse af nye teknologier, samkørsel af data og nedbrydning af skel mellem forskellige offentlige aktører kræver, at de offentligt ansatte medarbejdere og deres ledere bliver rustet tilstrækkeligt til den digitale omstilling, hvis reformudspillet skal realiseres.
Det lægger op til en række indsatser, som skal sikre, at der er styr på etikken omkring den øgede digitalisering af borgernes data, bl.a. med etableringen af et dataetisk råd samt en strategi for brug af data i den offentlige sektor.
Ifølge Bente Sorgenfrey er det afgørende, at dataetikken ikke blot parkeres i råd og strategier, men at den også reelt forankres på tværs af den offentlige sektor. Det medfører et øget behov for at styrke både ledere og medarbejderes kompetencer, bl.a. i brugen af nye teknologier og de etiske problemstillinger, der følger med de nye måder at behandle borgeroplysninger.
”I sidste ende er det lederne og medarbejderne i den offentlige sektor, der over for borgerne står på mål for, at håndteringen af deres data sker på den rigtige måde, både lovmæssigt og etisk. Derfor skal de naturligvis klædes ordentligt på til at håndtere nye digitale redskaber og de etiske udfordringer, der følger i deres kølvand,” siger Bente Sorgenfrey.  
Pagt med KL og Danske Regioner
Digitaliseringsreformen er det tredje af i alt seks spor i den sammenhængsreform, regeringen præsenterer hen over  efteråret. For at realisere de i alt 22 initiativer i udspillet vil regeringen indgå en digitaliseringspagt med KL og Danske Regioner, der forpligter parterne på tre overordnede områder:
· Viden, overblik og gennemsigtighed, herunder – en ny strategi for data i den offentlige sektor – nedsættelse af et Dataetisk Råd – borgernes adgang til et samlet overblik egne oplysninger og sager via ’Mit overblik’
· Digital service på borgernes og virksomhedernes præmisser, herunder – nemmere og mere sammenhængende digital service for både borgere og virksomheder
· Teknologi og nye velfærdsløsninger skal gavne flere, herunder – etableringen af en investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger – at nye løsninger udbredes til flere, bl.a. gennem en ny strategi for Center for Offentlig Innovation – udarbejdelse af en national strategi for kunstig intelligens, der skal gøre Danmark førende på området.