Regeringen lancerer i dag fredag den nationale handlingsplan for FN’s 17 verdensmål om at udrydde al fattigdom og skabe bæredygtig udvikling i hele verden. Regeringens plan lægger op til, at ny dansk lovgivning, når det er relevant, skal vurderes i forhold til verdensmålene.
Hovedorganisationen FTF, der repræsenterer fx lærere, pædagoger, it- og finansansatte samt sygeplejersker, sender i den forbindelse en hilsen til VLAK-regeringen og politikerne på Christiansborg og beder dem huske at have øje for bl.a. FN’s verdensmål 5 om ligestilling samt mål 8 om respekt for arbejdstagerrettigheder.
”Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold”, står der i delmål 8.8, som skal følges ved bl.a. en: ”Stigning i national efterlevelse af arbejdstagerrettigheder (foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger) baseret på kilder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og national lovgivning, fordelt på køn og migrantstatus”.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, forklarer, hvorfor det relevant for danske politikere at huske på det:
”Vi har desværre for få år siden set et eksempel på, at en dansk regering tilsidesatte væsentlige principper i ILO-konventioner, da man i forbindelse med lockouten af lærerne i foråret 2013 udarbejdede lovindgreb L409 uden at inddrage lærerne”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
I 2014 faldt en afgørelse fra ILO, der fastslår, at regeringen burde have inddraget Danmarks Lærerforening i forberedelsen af det lovindgreb, som afbrød lockouten af lærerne i foråret 2013. Kun arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen blev hørt, og det er beklageligt, fastslår ILO i afgørelsen.

Især statslige organer bør afholde sig fra at gribe ind og ændre indholdet af frit indgåede kollektive overenskomster og aftaler”, skriver ILO i afgørelsen og fortsætter: ”Enhver begrænsning i kollektive overenskomstforhandlinger forudsætter konsultationer af arbejdsmarkedets parter for at få deres accept”.
Netop det skete ikke ved regeringens lovindgreb i foråret 2013, der afbrød lockouten af lærerne. Her greb regeringen og et flertal i Folketinget ind i konflikten med et lovindgreb, der fastsatte nye arbejdstidsregler for lærerne. Det skete uden, at lærernes faglige organisation Danmarks Lærerforening var blevet hørt.
FN: Ligestillingslovgivningen skal styrkes
FN’s verdensmål nummer 5 om ligestilling bør ligeledes prioriteres højt af regeringen, mener FTF. Det fastslår bl.a.:
”Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.”
På den baggrund skal FN medlemslandene, herunder Danmark, arbejde målrettet med at styrke ”Andel af kvindelige parlamentarikere i nationale parlamenter samt kommunale og regionale råd. Andel af kvinder i ledelse”.
Desuden fremhæver FN, at der er brug for lovgivning på området:
”Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.”