Virksomheder får fremover sværere ved at fyre kronisk syge medarbejdere. Samtidig får virksomhederne pligt til at lette arbejdet for de syge f.eks. ved at tilbyde nedsat arbejdstid.
Det er resultatet af en dom, som EU-domstolen netop har afsagt. HK har ført sagen på vegne af to medlemmer, der begge mener, at de er blevet uretmæssigt fyret. Den ene, Jette Ring, har været langtidssygemeldt med rygsmerter pga. uhelbredelig slidgigt, og den anden, Lone Werge, har været fraværende pga. gener fra et piskesmæld.
Da de blev opsagt efter 120-dages reglen, rejste de krav om godtgørelse ved Sø- og Handelsretten. HK mente, at fyringerne krænkede reglerne om beskyttelse af handicappede iflg. Lov om forskelsbehandling.
Hvornår er man handicappet?
De spørgsmål, som sagerne rejste, er imidlertid af så principiel karakter, at de blev sendt videre til EU-domstolen. Sagerne sætter således spørgsmålstegn ved, om 120 dages-reglen kan bruges, hvis sygefraværet kan relateres til en medarbejders handicap, ligesom sagerne rejser spørgsmålet om, hvornår man overhovedet er ’handicappet’.
EU-domstolen skulle også tage stilling til, om 120 dages-reglen kan bruges, hvis sygefraværet kunne være afværget ved, at arbejdsgiveren havde iværksat særlige foranstaltninger – som fx nedsat tid.  
Nu er dommen faldet: Handicap skal defineres som en funktionsnedsættelse, dvs. en lidelse, der betyder at man i en længere periode ikke kan fungere på fuld tid på lige fod med andre på arbejdsmarkedet. Uanset om lidelsen er helbredelig, kronisk, medfødt eller opstået af en ulykke.
Arbejdsgiveren kan ikke bruge 120 dages-reglen
En anden vigtig del af dommen siger, at en arbejdsgiver ikke har ret til at afskedige efter 120-dages reglen, hvis en medarbejder har en funktionsnedsættelse eller et handicap, der gør vedkommende syg i længere tid.
Sagen har indtil videre taget otte år, men den er ikke slut. På grundlag af EU-domstolens fortolkninger skal Sø- og Handelsretten nu afgøre de to konkrete sager.  EU-domstolen udtaler sig nemlig udelukkende om fortolkning af EU-regler, men ikke om hvordan de nationale sager skal afgøres.
Sø- og Handelsretten skal også afgøre, om nedsat tid i det konkrete tilfælde udgør en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiverne.
Hvis de to medlemmer er uheldige, og sagerne også skal forbi Højesteret, kan det tage tid, før de får  at vide, hvad de får i erstatning for deres uretmæssige fyring.

Slut med urimelig forskelsbehandling
Hovedorganisationen FTF glæder sig over, at EU-domstolens afgørelse synes at afklare nogle af de til tider urimelige og uforståelige forskelle i retstilstanden mellem handicap og sygdom.

FTF glæder sig samtidig over, at vilkårene for nogle af de dårligst stillede på arbejdsmarkedet kan blive bedret med den nye EU-dom.