Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2021

FH vil gerne takke for muligheden for at give høringssvar til de Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2021.

FH har ikke forholdt sig i dybden til emissionsfaktorer og enhedspriser til værdisætning af emissioner, men udelukkende til de bagvedliggende antagelser omkring el- og brændselsprisforløbene.

FH bemærker, at der er stor usikkerhed om, hvor hurtigt omstillingen vil gå i udlandet. Usikkerheden betyder, at der er brug for følsomhedsberegninger og/eller at fremlægge forskellige scenarier for udviklingen.

Det er således FH’s vurdering, at Energistyrelsens anvendelse af Stated Policiesscenariet fra IEA som det centrale scenarie risikerer at undervurdere omverdenens omstilling til grønne energikilder.  

Stated Policies-scenariet afspejler en antagelse om, at omverdenen kun i meget begrænset omfang lever op til de fælles mål, der er sat i Parisaftalen, og som Parisaftalens ambitionsmekanisme understøtter. 

Det kan ikke afvises, at Parisaftalen i et eller andet omfang misligholdes, men det kan heller ikke tages for givet. Hvis dansk klimapolitik baseres på en forventning om, at Parisaftalen misligholdes, kan det lede til misvisende beregninger og derigennem fejlinformeret klimapolitik, hvilket kan være til skade for både klima, økonomi og potentielle danske arbejdspladser.

Fx kan der være et betydeligt potentiale i eksport af danske grønne teknologier og energi, der ikke illustreres i et pessimistisk fremtidsscenarie. Forventningen om misligholdelse synes også i modstrid med Klimalovens henvisninger til Parisaftalen og dens formål om, at Danmark skal være et foregangsland.

FH vil derfor opfordre Energistyrelsen til, når fremtidige el- og brændselspriser er et betydeligt input i en given beregning at præsentere følsomhedsanalyser, der også omfatter mere optimistiske scenarier for den globale grønne omstilling. 

Følsomhedsanalyserne vil styrke beslutningsgrundlag og mindske risikoen for fejlinformeret klimapolitik. Samtidig kan de informere den offentlige debat og arbejdet hos andre aktører, som regeringen har lagt vægt på at inddrage i den grønne omstilling, herunder faglige organisationer, brancheorganisationer, erhvervslivet og grønne organisationer. 

Derudover bør Energistyrelsen også hurtigst muligt opdatere sine el- og brændselsprisforudsætninger med IEA’s seneste WEO-rapport fra oktober 2021, der blandt andet inkluderer EU’s 55 pct.-mål i sit Stated Policies-scenarie.