Antallet af bruttoledige faldt med 5.600 personer fra juli 2021 til august 2021 til et
niveau på 101.300 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten var på 3,6 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end i juli 2021. Samlet set er bruttoledigheden nu ca. 1.500 fuldtidspersoner under niveauet fra februar sidste år, dvs. før coronapandemien brød ud:

Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske.
Kilde: Danmarks Statistik.

Faldet i ledigheden er forholdsvis bredt fordelt på tværs af alder og på tværs af køn, jf. tabel 4 og figurer på side 3.

Der var også fald i ledigheden i alle FH-relaterede a-kasser. Ledigheden blandt FH-akasser samlet set var i august på 3,3 pct. af de forsikringsaktive, hvilket er 0,3 pct.- point lavere end i juli 2021 jf. tabel 4 og figurer på side 4. Det er 0,3 pct.-point lavere end før coronakrisen (februar 2020).

Teknikerne og 3F’s a-kasser har p.t. den højeste ledighed på hhv. 5,1 pct. og 4,9 pct. Til sammenligning havde de samme a-kasser en ledighed på hhv. 5,7 pct. og 5,2 pct. i februar 2020, dvs. før coronakrisen. DSA og FOA havde den laveste ledighed på hhv. 1,1 pct. og 2,1 pct. Til sammenligning havde de samme a-kasser en ledighed på hhv. 1,4 pct. og 2,4 pct. i februar 2020

Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og måles i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden.
Anm.: Data for aktiveringsgrad og AKU er sæsonkorrigeret. AKU-tal er baseret på tre måneders glidende gennemsnit. Der er muligt databrud i AKU i januar 2016 og igen i januar 2017. Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Data for aktiveringsgrad og AKU er sæsonkorrigeret. AKU-tal er baseret på tre måneders glidende gennemsnit. Der er muligt databrud i AKU i januar 2016 og igen i januar 2017. Kilde: Danmarks Statistik.
Bruttoarbejdsløshed fordelt på ydelsestype
Anm.: Data er sæsonkorrigeret.
Kilde: Danmarks Statistik
Arbejdsløshed fordelt på a-kasser
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Egen sammenkædning og sæsonkorrektion af a-kassefordelte arbejdsløshedsprocenter. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse.Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De procentvise ændringer er beregnet på ikke-afrundede tal. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse. * ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.
Bruttoarbejdsløshed, faktiske tal august 2021
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik og egen sammenkædning på a-kasser.
Arbejdsløshedsprocent, bruttoarbejdsløshed.
Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA.
** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH.
*** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse.
**** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse.
Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser
Aktiveringsgrad
Anm.: Aktiveringsgraden opgøres i procent og er antallet af aktiverede divideret med antallet af bruttoarbejdsløse.Opdelingen på kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere beregnes ved henholdsvis antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere i forhold til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. jobparate på integrationsydelse) samt antal aktiverede dagpengemodtagere i forhold til alle dagpengemodtagere. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske.
Kilde: Danmarks Statistik.