Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har modtaget høring over udkast til lov om ændring af lov om social pension (Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension mv.).

FH finder det glædeligt, at der nu etableres hjemmel til, at Rigsarkivet mere smidigt kan udlevere oplysninger, der kan medvirke til dokumentation af den enkelte lønmodtageres anciennitet.

FH vil opfordre til at uddybe bemærkningernes beskrivelse af, hvilke data Rigsarkivet, Udbetaling Danmark og Beskæftigelsesministeriet i samarbejde har identificeret, som data fra offentlige registre afleveret til Rigsarkivet, der vil være særligt relevante i forbindelse med oplysninger til brug for en ansøgning om tidlig pension.

Dette vurderes at ville kunne have betydning i forbindelse med eventuelle klager til Ankestyrelsen over, at Udbetaling Danmarks afgørelser om tidlig pension ikke vurderes at være sket på grundlag af tilstrækkelig sagsbelysning.

Savner tidsfrist for sagsbehandlingstid

FH savner en tidsfrist for Rigsarkivets sagsbehandlingstid i lovforslaget.

Udbetaling Danmark skal behandle og træffe afgørelse inden for 6 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Det er ifølge lovgivningen ansøgerens eget ansvar at fremskaffe supplerende oplysninger inden for de 6 måneder.

Formår ansøgeren ikke at fremskaffe supplerende oplysninger træffer Udbetaling Danmark afgørelse på det datagrundlag, der er til stede.

I det lys er det afgørende at Rigsarkivet formår at fremskaffe de nødvendige oplysninger inden for tidsfristen. §26p kunne således suppleres med et nyt stk. 3:

Stk. 3: Såfremt Rigsarkivet ligger inde med relevante oplysninger, som kan indgå som dokumentation for personens anciennitet, er Rigsarkivet forpligtet til at udlevere disse oplysninger inden for en frist på 30 dage fra ansøgningen modtages.

Stk. 1 bliver herefter stk. 4.

FH anser lovforslaget som helt nødvendigt for at skabe ordentlige rammer omkring ansøgningerne til Tidlig Pension.

Med venlig hilsen
Lizette Risgaard