Fagbevægelsens Hovedorganisation har opfordret regeringen til at nedsætte en komité, der skal analysere lønstrukturerne i den offentlige sektor, når de offentlige overenskomstforhandlinger er endeligt afsluttede.

FH lægger op til, at komitéen skal have deltagelse af parterne på det offentlige område. Komitéen skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen af maj 2022 med en samlet rapport.

Rapporten vil indeholde anbefalinger/konklusioner under hensyn til, at løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem de respektive arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

FH foreslår, at komitéen får til opgave at:

  • Analysere lønstrukturerne i den offentlige sektor, bl.a. på baggrund af
    lønkommissionens arbejde og konklusioner. Herunder identificeres eventuelle udfordringer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor på kort og langt sigt. I analyserne indgår bl.a. uddannelsesniveau, opgaver og ansvar samt konsekvenser af det kønsopdelte arbejdsmarked. Herunder skal indgå et historisk blik på udviklingen i lønstrukturer og kollektive aftaler for tjenestemænd og
    overenskomstansatte i den offentlige sektor.
  • Analysere samfundsøkonomiske effekter og konsekvenser af eventuelle ændrede lønstrukturer i den offentlige sektor samt eventuel betydning for den private sektor. I analyserne kan bl.a. indgå reguleringsordningernes betydning for lønudviklingen i de enkelte sektorer og inden for de enkelte sektorer.
  • Belyse muligheder for at udvikle lønstrukturerne og løndannelsen i den offentlige sektor inden for rammerne af den danske aftalemodel på det offentlige område, herunder hvilke eventuelle barrierer der måtte være for mere grundlæggende ændringer af lønstrukturer og løndannelse i den offentlige sektor.

Regeringen har tilkendegivet, at den med udgangspunkt i FH’s opfordring vil arbejde videre med at udforme et kommissorium for komitéen.

Læs FH’s opfordring til regeringen