”De unge særligt på erhvervsskolerne og de praksisrettede videregående uddannelser blev ladt i stikken, og derfor må politikerne nu træde til og finansiere ekstra undervisning, så de kan indhente det tabte”, siger FH-næstformand Nanna Højlund.

Alvorlig mangel for både den enkelte og samfundet

”Den manglende praktiske undervisning kan få katastrofale konsekvenser for eleverne, der risikerer at miste væsentlige dele af deres pensum, og som måske derfor vælger at springe fra deres uddannelse, siger Nanna Højlund.

”Men det er også helt uholdbart for samfundet, da der allerede nu flere steder mangler faglærte i fx byggeriet og industrien men også sundhedspersonale til at tage sig af de syge og vores ældre. Derfor er det højest nødvendigt, at vi griber ind nu, så vi ikke taber tusindvis af unge, der er kommet bagud fagligt eller som mistrives på deres uddannelse”, siger Nanna Højlund.

Elever skal have mulighed for at tage grundforløb om

FH foreslår, at de 600 mio. kr. bl.a. bruges til at kompensere for mangelfuld undervisning på grundforløb, aflyste skoleophold, tiltag der understøtter de studerendes trivsel med et særligt fokus på studerende, der er frafaldstruede etc. Derudover skal grundforløbselever have mulighed for at tage deres grundforløb om, uden at det tæller med som et forsøg.

FH-forslag om fagligt efterslæb og bedre trivsel i forbindelse med genåbning af Danmark

FH foreslår at:

  • Der afsættes en pulje på 300 mio. kr. til at rette op på faglige efterslæb og fastholde elever i erhvervsuddannelserne.

    Disse midler skal anvendes til initiativer på de enkelte uddannelser med udgangspunkt i de specifikke problemer, der gør sig gældende her. Midlerne skal bruges til at adressere problemerne med efterslæb og trivsel. Det kunne fx være muligheden for at samle manglende certifikatkurser mv. op i starten af hovedforløbet, faglig opsamling for elever, der har været hjemsendt fra skolepraktik, videreførelse af nødskolepraktik samt øvrige tilbud om ekstra undervisning. Der kunne ligeledes være tale om mentorhjælp til elever i praktikken i forbindelse med fastholdelse af deres uddannelsesaftale samt ubetinget adgang til skolepraktik for elever, der mister deres uddannelsesaftale i 2021.
  • Der afsættes en ramme på 300 mio. kr. fra sommeren 2021 til at imødekomme et alt for stort fagligt efterslæb og frafald på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

    Disse midler skal anvendes til flere timer med særligt fokus på at understøtte uddannelsernes praksiselementer, vejledning og evt. sommerskole. Samt indsatser målrettet studerendes trivsel generelt, herunder særlige tiltag rettet mod de studerende, der er frafaldstruede, samt arrangementer der tager hånd om nye studerende.

Det er afgørende, at de studerende tages med på råd i forhold til hvilke initiativer, der giver bedst mening for de forskellige uddannelser.

Derudover har FH i genåbningen af Danmark fokus på at styrke dagpengene, dimittender, langtidsledige og på et ekstraordinært løft i den borgernære velfærd. 

FH’s DAGPENGE FORSLAG: Mere tryghed til lønmodtagerne (iPaper)