Endelig er der udsigt til, at en bod som arbejdsgivere kan idømmes i forbindelse med manglende høringer, kommer til at matche den økonomiske udvikling i samfundet – efter at prisen har været den samme i næsten 30 år.

En arbejdsgiver, der vil fyre en tillidsrepræsentant, er i mange overenskomster forpligtet til at partshøre tillidsrepræsentantens fagforening. Det gælder både for offentligt ansatte og for ansatte i private virksomheder.

FAKTA om høring

Der findes i mange overenskomster bestemmelser om, at den faglige organisation eller tillidsrepræsentanten skal høres forud for, at bestemte beslutninger bliver truffet. Denne høring skal naturligvis ske så tidligt, at den høringsberettigede har mulighed for at påvirke beslutningen.

Hvis arbejdsgiveren undlader dette, har det i udgangspunkt kostet 25.000 kr. ved kasse 1. Det var prisen ved den første dom af den slags i 1991 – og lige siden har den type bod haft samme størrelse.

Men nu stopper efterslæbet omsider. Det viser en konkret sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har ført for HK Handel mod Sanistål i Arbejdsretten i efteråret 2019.

Dommen vil få stor principiel betydning for bods-niveauet fremover, vurderer FH.

Kan bruges som løftestang

I den konkrete sag blev en arbejdsgiveren rutinemæssigt idømt en bod for ikke at have parthørt. Men i stedet for at fastsætte dommen til de sædvanlige 25.000 kr., slog Arbejdsretten som noget nyt fast, at boden kunne tage udgangspunkt i et niveau på ca. 50.000 kr.

Ganske vist endte boden i den konkrete sag alligevel på 25.000 kr. pga. formildende omstændigheder. Men det ændrer ikke ved, at Arbejdsretten nu har fastlagt et betydeligt højere niveau, som fremtidige sager vil tage udgangspunkt i.

Og det er der grund til at glæde sig over, fastslår næstformand i FH, Arne Grevsen.

”Vi har i fagbevægelsen længe talt for, at bod til arbejdsgivere skulle følge med lønudviklingen i samfundet. Arbejdsretten har nu lyttet til os, og det er vigtigt for fremtidige sager. Den konkrete sag skal bruges som løftestang til også at få forhøjet boder på andre områder”, siger Arne Grevsen.