Mangfoldigheden blandt FH’s over 80 medlemsorganisationer, der tilsammen tæller flere end 1,4 million medlemmer, er stor, fra landets største faglige organisationer til nogle af de mindste med blot få hundrede medlemmer.

Derfor kan medlemsorganisationerne i sagens natur ikke alle tilbyde deres medlemmer den samme service. Men med en række serviceordninger i FH, som medlemsorganisationerne kan tilslutte sig, kan samtlige medlemmer få bistand på en række grundlæggende områder:

  • Arbejdsskadeordningen
  • Juridisk bistand 
  • Socialrådgivning 

Arbejdsskadeordningen

Arbejdsskadeordningen skal sikre medlemmet den bedst mulige retsstilling på arbejdsskadeområdet. Medlemmer kan få individuel bistand og rådgivning under behandlingen af en arbejdsskadesag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og i Ankestyrelsen. Der er knyttet jurister til ordningen.

I tilfælde, hvor det er nødvendigt, og hvor AES ikke selv henviser til undersøgelse på arbejdsmedicinsk klinik eller andre specialister, indhenter FH erklæringer, der kan belyse årsagen til skaden og dens omfang. Der er tilknyttet en lægelig konsulent.

Mens en sag behandles, vurderes det, om der, udover krav efter arbejdsskadelovgivningen, kan rejses erstatningskrav mod en ansvarlig skadevolder.

FH opretter kun sager i arbejdsskadeordningen med medlemsorganisationens tilsagn. Et medlem kan altså ikke selv anmode om bistand i en sag.

Når en sag er overdraget, kontakter FH medlemmet. Når FH har fået fuldmagt, kontaktes de nødvendige instanser og myndigheder i sagen. Imens er der løbende kontakt om sagen mellem FH og medlemmet, enten telefonisk, skriftligt eller på møder efter behov.

Skal der føres en civil retssag som følge af et medlems arbejdsskade, kan medlemsorganisationerne få FH til at føre sagen mod betaling.

Juridisk bistand

FH tilbyder juridisk bistand på både det kollektive og individuelle arbejdsretlige område og bistår medlemsorganisationerne, når de har brug for hjælp i overenskomstspørgsmål eller i individuelle sager.

FH rådgiver sine medlemsorganisationer og fører deres sager om brud på kollektive overenskomster og aftaler behandles. FH er som hovedorganisation part i arbejdsretssager og den eneste, der kan føre sine medlemsorganisationers sager ved Arbejdsretten. Sager om fortolkningsspørgsmål af overenskomster løses ved en faglig voldgift. FH fører de faglige voldgifter, som medlemsorganisationerne ønsker vi skal føre.

Individuelle ansættelsesretlige sager behandles som udgangspunkt i den enkelte medlemsorganisation. De kan dog mod betaling få FH til at føre sagerne for sig. Det omfatter juridisk bistand, telefonisk rådgivning og konkret sagsbehandling ved retlige instanser. Sagerne handler fx om usaglig afskedigelse, herunder væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår, overtrædelse af ligebehandlingsloven, manglende betaling af løn og feriepenge, manglende ansættelsesbeviser og brud på loven om virksomhedsoverdragelse. Der kan også være tale om civile sager om arbejdsskader.

Socialrådgivning

Det primære formål med socialrådgiverordningen er at sikre medlemmernes forsørgelse gennem tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den enkelte medlemsorganisation kan overdrage sager til FH’s socialrådgivere eller bruge dem som konsulenter i sagsbehandlingen. Det kan være sager inden for sygedagpengeopfølgning, revalidering, fleks- og skånejob samt førtidspension.

Socialrådgivere kan vejlede og rådgive medlemmer, der på grund af sygdom eller sociale årsager har brug for hjælp til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kan et medlem af helbredsmæssige årsager ikke fortsætte på sit hidtidige jobområde eller selv genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet, kan medlemmet være berettiget til omskoling, revalidering eller fleksjob. Er det på grund af sygdom udelukket at arbejde, kan medlemmet få støtte til at få tilkendt social pension.

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med medlemmet og vedkommendes faglige organisation samt evt. den lokale tillidsrepræsentant, sagsbehandleren i bopælskommune, arbejdsgiveren eller andre relevante aktører.

Et medlem kan give FH fuldmagt til fx at søge aktindsigt eller klage over en afgørelse. Socialrådgiverne kan også deltage i rundbordssamtaler på arbejdspladsen eller ved opfølgnings- og planlægningssamtaler i bopælskommunen. Der tilknyttes en både lægelig og en juridisk konsulent til socialrådgivningen.