I forbindelse med den tidligere regerings gymnasieudspil Gymnasier til fremtiden nedsattes et HF-udvalg med den opgave at komme med anbefalinger til en fremtidssikring af HF. I udvalget deltog repræsentanter for lærere, institutioner, elever og Undervisningsministeriet.
Udvalget har præsenteret 5 anbefalinger i deres afrapportering:
1. Der bør være mulighed for faste fagpakker målrettet videregående uddannelser, samt tydeligere varedeklarering.
Det anbefales, at HF indrettes med spor af 2-3 valgfag, sådan at eleverne ikke vælger alle deres valgfag frit, men på forhånd fastlægger en del af uddannelsen.  Der vil stadig være mulighed for at tage et valgfag. Det skal gøre det muligt at sikre mere anvendelsesorientering og professionsretning imod et udvalgt felt af videregående uddannelser, herunder universitetsuddannelser (akademiske bacheloruddannelser). Udvalget vurderer, at dette tiltag vil styrke motivationen hos eleverne, idet det bliver mere tydeligt hvad uddannelsen kan bruges til.
Udvalget foreslår, at sporene udmeldes centralt, men at institutionerne selv kan afgøre, hvilke spor de ønsker at udbyde.
Der findes HF-udbud der er så små, at det ikke er realistisk, at de kan opretholde en tilstrækkeligt bred palette af spor, derfor foreslår udvalget, at der gøres en undtagelse sådan, at små udbudssteder kan udbyde HF uden spor, hvor kursisterne vælger valgfag frit, som det kendes i dag. Dog sådan at det overholder anbefalingen om faglig styrkelse – se nedenfor.
Det skal bemærkes, at undervisningen i HF i vidt omfang tones indenfor de eksisterende rammer. Der kan være tale om temaer som bæredygtighed, kreativ udfoldelse eller sundhed.
Generelt skal der være en stærkere varedeklarering af HF som helhed og af de enkelte foreslåede spor. Dette gælder også i de tilfælde, hvor uddannelsen udbydes uden spor.
Udvalget påpeger det som en mulighed, at der i hver region kan foretages en koordinering af udbuddet af studieretninger, så der sikres flest muligt uddannelsesmuligheder i den enkelte region.
2. Der bør være vinteroptag på HF
Udvalget anbefaler, at der indføres vinteroptag på HF, fordi det vil spare kursisterne for spildtid i de tilfælde, hvor de søger ind på videregående uddannelser med vinteroptag. Der er vinteroptag på flere af de store professionsbacheloruddannelser.
3. HF-uddannelsen skal styrkes fagligt
Det foreslås, at der indføres krav om to fag på B-niveau. Disse fag vil skulle indgå i et spor eller ved at et fag, der indgår i et spor løftes til B-niveau med et frit valgfag.
Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt der skal skæres i kravene til obligatoriske fag som følge af kravet om to B-niveaufag. Et synspunkt er, at praktisk/musisk fag afskaffes som obligatorisk, for at give mere valgfrihed og dermed flere muligheder for at opfylde kravet om to B-niveaufag.
Derudover anbefales det, at matematik gøres mere anvendelsesorienteret bl.a. ved at bygge det op omkring temaer og forløb uden at gå på kompromis med, at niveauet skal svare til de øvrige gymnasiale uddannelser. Udvalget anbefaler også, at idrætsfaget ændres så kursisterne skal udarbejde produkter, som skal godkendes af læreren, hvis faget skal kunne godkendes som gennemført.
Udvalget bemærker eksplicit, at det ikke anbefaler obligatorisk sprog, naturvidenskab eller matematik på B-niveau, da det vil hindre en stor del af kursisterne i at gennemføre uddannelsen.
4. Kursisterne skal have krav på løbende feedback, herunder en angivelse af fagligt standpunkt
Det anbefales, at der stilles krav om at kursisten får godkendt bestemte produkter, før man kan gå til eksamen. Ikke godkendte produkter skal kunne genbedømmes efter tilretning som et led i kursistens læreproces. Udvalget peger på, at vejledende karaktergivning, som også er mulig i dag, kan anvendes i forbindelse med denne godkendelse.
Der skal også igangsættes et arbejde med det formål at forny prøveformerne, så de matcher undervisningens formål og indhold. For eksempel foreslås det, at en port folio kan indgå i eksamensgrundlaget i relevante fag. Et af formålene med nytænkningen er, at prøverne i højere grad afspejler den særlige anvendelsesorientering, som HF skal indeholde.
Der skal også være en bedre og mere systematisk evaluering og feedback til kursisterne. Det skal ske igennem omlagt skriftlighed (hvor læreren i højere grad coacher i skriveprocessen frem for at rette skriftlige arbejder), lektieintegrering, projektforløb og individuelle samtaler mellem kursist og lærer. Udvalget bakker op om de tidligere regerings udspil på dette område, da det anser det for at være et velegnet middel til at sikre kursisternes behov for lærerkontakt, synlighed og sammenhæng i læringen.
5. Fagene på HF skal være mere anvendelsesorienterede og udvikle kursisternes studiekompetencer
Det anbefales, at HF gøres mere anvendelsesorienteret ved at de foreslåede spor retter sig imod bestemte videreuddannelsesområder. Der foreslås videreuddannelses- og professionspraktik som middel til dette. Det skal også bidrage til øget afklaring.
Udvalget bemærker også, at ansøgere til HF, der ikke har de nødvendige karakterer til at opfylde et evt. fremtidigt adgangskrav, skal have mulighed for adgang via en prøve og en personlig optagelsessamtale.
FTF Vurdering
Faste fagpakker (spor)
FTF mener, at spor og toning kan give en bedre studieparathed til de videregående uddannelser der tones imod, men det indsnævrer også kursisternes valgmuligheder. Det er problematisk, for FTF ønsker, at HF kvalificerer bredt til de videregående uddannelser.
Derfor er det helt afgørende, at alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder HF, også skal udbyde spor og pakker, der retter sig imod akademiske bacheloruddannelser, sådan som udvalget anbefaler. Ligeledes bør der ikke forekomme spor, der udelukkende er adgangsgivende til professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. Det bør være et hovedhensyn i udformningen af spor, at det retter sig imod et bestemt fagligt tema og er adgangsgivende til videregående uddannelser på forskellige niveauer inden for dette område.
Særligt den stigende andel af unge på HF må formodes at være mindre afklarede, og derfor være i fare for at blive låst af en bestemt retning, hvis den er for specifik.
Mulighed for vinteroptag
Vinteroptag kan som udvalget foreslår bidrage til at reducere spildtid, særligt hvis man som mange voksne kursister vælger HF efter en periode med erhvervsarbejde. Dog skal dette opvejes imod hensynet til at institutionerne skal kunne sikre tilpas volumen i holddannelsen hele året, så der er en solid basis for at oprette de foreslåede spor. Det vil virke demotiverende, hvis kursister oplever, at spor ikke bliver oprettet.
Faglig styrkelse
FTF er enig i, at to B-niveaufag vil være en positiv faglig styrkelse, men anser det for afgørende, at dette modsvares af en reduktion i andre obligatoriske fag, da det er vigtigt at sikre, at valgfriheden ikke forsvinder med de højere krav. Det vil generelt styrke adgangsmulighederne til de videregående uddannelser med to B-niveauer og dermed sikre, at HF kvalificerer bredt til de videregående uddannelser. Det er dog afgørende, at ikke kun kravene til kursisterne øges, men at de også får et tilbud af højere kvalitet, som modsvarer de højere krav. Derfor noterer FTF med tilfredshed, at matematik anbefales gjort mere anvendelsesorienteret, at der søges frigjort timer fra prøver til undervisning, og at der lægges op til bedre og mere systematisk feedback.
FTF er også enig i, at det vil være uhensigtsmæssigt, at stille krav om obligatorisk sprog, naturvidenskab eller matematik på B-niveau. Det vil virke afskrækkende på en stor del af HFs målgruppe, og dermed gøre det mindre sandsynligt, at de får en ungdomsuddannelse.
FTF hilser det velkommet, at HF-udvalget lægger vægt på, at det faglige niveau skal ækvivalere det som findes på de øvrige gymnasiale uddannelser, samtidig med at der skal tages hensyn til den særlige rolle som HF indtager i uddannelsessystemet.
Mere feedback
For FTF er det helt afgørende, at HF bevarer sit særlige undervisningsmiljø og evalueringskultur, der er de vigtigste årsager til, at HF kan løfte den meget vanskelige opgave det er at uddanne en meget differentieret målgruppe, der ikke finder sig til rette i de øvrige ungdomsuddannelser. Derfor er der positivt, at udvalget ikke lægger op til brug af årskarakterer, som det kendes fra de øvrige gymnasiale uddannelser.
Det er ligeledes en god anbefaling at styrke feedback til kursisterne, da FTF er enig med HF-udvalget i, at dette er tiltag, som imødekommer kursistgruppens behov for støtte. Spørgsmålet er, om den øgede feedback (og muligvis lidt flere timer) er nok til at sætte kursisterne i stand til at honorere forventningerne om højere fagligt niveau.
Mere anvendelsesorientering
FTF bakker op om, at anvendelsesorientering er et vigtigt middel til at sikre motivationen for HF-målgruppen, samtidig er det et middel, der kan være med til at koble teori og praksis, hvilket er en central kompetence i fremtidens videregående uddannelser – såvel som på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Derfor er det positivt, at der lægges op til videreuddannelses- og professionspraktik. Dette bør tilrettelægges i tæt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner og koordineres i forhold til praktikken på de videregående uddannelser.
FTF er enig i, at der skal være mulighed for at få adgang til HF uden de fornødne karakterer via optagelsesprøve og/eller samtale. Egnede kursister må ikke udelukkes fra uddannelsen alene fordi de ikke opfylder et evt. karakterkrav.