EU-landenes social- og beskæftigelsesministre træf ikke beslutninger om store emner for arbejdsmarkedet, men nikkede kun til fremskridtsrapporter om en række emner på ministrenes rådsmøde i Luxembourg. Europa-Parlamentet er længere fremme på flere områder og venter på landenes forslag. Det gælder først og fremmest forholdene for udstationerede, hvor ministrene kun anerkendte en fremskridtsrapport med forskellige muligheder for at komme videre med arbejdet.

Der er stadig ikke enighed om, hvorvidt der skal være fastsatte regler for, hvad landenes myndigheder kan kontrollere, når udstationerede arbejder i landet. En række lande og herunder den danske regering ønsker, at der er en vis fleksibilitet, så myndighederne selv kan bestemme, hvordan de vil sikre, at der ikke sker social dumping, men de udstationerede og deres firmaer følger regler på arbejdsmarkedet.
Der er heller ikke enighed om, hvorvidt et firma har ansvar for, at underleverandører følger regler, og kan straffes for brud.
Supplerende pension
Ministrene kom lidt videre med forslag til regler, så lønmodtagere ikke mister supplerende pension, hvis de arbejder i mere end et land. Det irske EU-formandskab havde før mødet forstået, at netop spørgsmålet om supplerende pensionsrettigheder var ømtåleligt, fordi systemerne er forskellige i landene, og at arbejdsmarkedets parter har aftaler om supplerende pensioner i flere lande. Formandskabet indskrænkede et forslag fra EU-Kommissionen, så kun drejer sig om at sikre, at lønmodtagere ikke mister pension, hvis de arbejder i et andet land.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen understregede, at det var parterne, der stod for systemet i Danmark. Politikere skal blande sig så lidt som muligt. Derfor mest mulig fleksibilitet. Mette Frederiksen takkede derfor det irske formandskab, fordi det blev understreget, at parterne havde en rolle at spille.
Den svenske minister havde samme holdning. Godt, at arbejdsmarkedets parter nu kan afvige fra reglerne gennem forhandlinger.
Holland har også et system, hvor parterne står stærkt. Holland har nu fjernet sit forbehold til teksten ligesom Storbritannien.
Hjælp til fattige – Europæiske hjælp til fattige
Ministrene holdt fast i, at der afsættes 2,5 milliarder euro frem til 2020 på EU’s budget, så fattige kan få særlig hjælp. Europa-Parlamentet ønsker beløbet hævet, men EU-landenes stats- og regeringsledere satte i februar beløbet til 2,5 milliarder euro. Det står stadig uklart, hvordan beløbet skal administreres.
Rådsformanden, den irske socialminister, Joan Burton, understregede, at landene fik mere magt til selv at bestemme, hvem der var fattig, og hvordan de skulle støttes med EU-hjælpen. EU-landene skulle ikke tvinges til f.eks. fødevarehjælp eller på anden måde. Landene kunne holde sig udenfor, mens Europa-Parlamentet fastholder, at ordningen ikke kan være frivillig.
Det er følsomt, det drejer sig om nationale spørgsmål på et område, hvor reglerne er forskellige, sagde Joan Burton.
EU-kommissær László Andor var ikke glad for kompromiset, men at der skulle arbejdes videre hurtigt, så de fattige kunne hjælpes næste vinter med EU-støtte.
Den irske rådsformand konstaterede, at opfattelserne stadig var forskellige i de forskellige lande, og at det litauiske EU-formandskab må arbejde videre med forslaget.
Ligebehandling
Ministrene nikkede ja til en fremskridtsrapport om ligebehandling inden for religion og tro, handicap, alder og seksuel orientering. Der er dog stadig et stykke vej før en vedtagelse. Det irske EU-formandskab havde fokuseret på handicappedes forhold, hvor der er forskellige holdninger til, hvor omfattende ændringer der for eksempel kan kræves, så handicappede har lige nem adgang til offentlige bygninger og også transport.
EU-kommissær Viviane Reding fastholdt, at der var behov for direktivet, og at der var fremskridt. Berettigelse var op til de enkelte lande at afgøre.
Forslaget førte ikke til nogen debat.
Ligestilling i større virksomheder
EU-landene ser stadig forskelligt på, om der skal være en mere ligelig sammensætning i bestyrelser i større virksomheder.
EU-kommissær Viviane Reding konstaterede, at der endnu var lang vej, før der var enighed.
Kilde: fagligt.eu