1. Forpligtende fællesskab om organisering

1. Forpligtende fællesskab om organisering

Organisationsgraden på det danske arbejdsmarked har været faldende i over 25 år. I dag er kun 50 % af arbejdsstyrken medlem af fagforening under Fagbevægelsens Hovedorganisation eller AC, og på det private arbejdsmarked er det nu mere normalt at være uorganiseret end organiseret.

Det er medlemsorganisationerne i FH, der skal organisere og fastholde flere medlemmer, og det er et arbejde, der foregår hver eneste dag. Der er imidlertid en fælles udfordring – på tværs af fag, uddannelser, brancher og alder – som kalder på en fælles tværgående indsats, der, hvor relevant, kan supplere medlemsorganisationers arbejde med at vende medlemsudviklingen.

Derfor er det et fælles mål at vende medlemsudviklingen for FH-fagbevægelsen i den kommende kongresperiode.

I tæt samarbejde med medlemsorganisationerne vil FH derfor arbejde for, at fællesskabet i kongresperioden udvikler og igangsætter en række initiativer, som skal bidrage til arbejde med at organisere og fastholde flere i FH’s medlemsorganisationer.

Der skal skabes et forum med fokus på organisering og fastholdelse, hvor der udveksles viden og erfaringer og følges op på udviklingen.

Formålet er også at følge op på eksisterende og udarbejde nye analyser og igangsætte nye initiativer, bl.a. med henblik på at sikre, at færre medlemmer tabes mellem to stole og med en særlig opmærksomhed på indsatser målrettet ungdommen. Det kan være initiativer, som gennemføres for alle medlemsorganisationer eller målrettet specifikke grupper. Devisen er, at et hvert nyt eller fastholdt medlem er i fællesskabets interesse.

FH skal desuden understøtte, at der skabes sammenhæng mellem de centrale indsatser og de lokale sektioners arbejde og opfordre medlemsorganisationerne til at indgå aktivt i det lokale arbejde – for det er her, at man kan arbejde tværfagligt til gavn for alle organisationernes medlemmer.

LÆS MERE: Fagbevægelsens fælles udfordring – alle taber når færre organiseres

2. Vækst, velfærd og beskæftigelse

2. Vækst, velfærd og beskæftigelse

Det er afgørende for den danske samfundsmodel, at den økonomiske politik understøtter sunde og holdbare offentlige finanser, og at den private og offentlige sektor understøtter hinanden. Vækst og velfærd er hinandens forudsætninger, ligesom den offentlige og private sektor er gensidigt afhængige af hinanden.

Det skal være udgangspunktet for den økonomiske politik og for udviklingen af den offentlige velfærd. FH skal derfor understøtte gode rammevilkår og meningsfuld regulering af såvel virksomhedernes konkurrencevilkår som den offentlige sektor, og den offentlige økonomi skal sikres af retfærdig skattebaseret finansiering.

Danmark er internationalt set et meget lige samfund, men desværre er uligheden steget gradvist de seneste mange år, hvilket bl.a. kan reducere sammenhængskraften i samfundet. FH vil derfor arbejde aktivt for et mere lige Danmark. 

Det er vigtigt for FH at sikre et dynamisk arbejdsmarked med høj beskæftigelse, tryghed og rummelighed samt gode muligheder for opkvalificering og sporskifte. FH skal arbejde for, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet bliver en del af arbejdsstyrken, og for at styrke og udvikle flexicuritymodellen i form af et aftalebaseret arbejdsmarked med en robust og attraktiv arbejdsløshedsforsikring og en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor også nye typer af arbejdstagere bliver godt hjulpet. I den aktive arbejdsmarkedspolitik skal a-kassernes rolle styrkes med de brancherettede kompetencer, som a-kasserne har.

Et trygt arbejdsmarked er særligt afgørende, når Danmark i de kommende år skal leve op til sine nationale og internationale forpligtelser og gennemføre en ambitiøs grøn omstilling, som samtidig er socialt retfærdig og balanceret.

FH skal endvidere sætte en offensiv velfærdsdagsorden og arbejde for en stærk offentlig sektor, der sikrer lige adgang til velfærdsydelser og en stabil og stærk økonomisk udvikling. Den offentlige sektor skal følge med befolkningsudviklingen og matche velstandsudviklingen i samfundet.

Det er vigtigt at sikre lønmodtagernes perspektiv i den politiske debat om erhvervspolitik og produktivitet. I tæt koordineret samarbejde med medlemsorganisationerne skal der sikres et øget fokus på, at forskning, digitalisering og automatisering i samspil med veluddannede medarbejdere er forudsætningen for en fortsat god produktivitets- og lønudvikling.

Det er afgørende, at der er gode tilbagetrækningsmuligheder fra arbejdsmarkedet, der sikrer værdighed og lighed på tværs af medarbejder- og uddannelsesgrupper, og som er forenelige med en sund offentlig økonomi og fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

FH ser de offentlige tilbagetrækningsordninger som ét samlet hele, bestående af førtidspension, seniorpension, ret til tidlig pension og folkepensionen. Hertil kommer efterlønnen. Med indførelsen af seniorpension og tidlig pension er tilbagetrækningsmulighederne blevet mere retfærdige for danske lønmodtagere.

FH skal arbejde for et velfungerende pensionssystem, hvor folkepension og ATP sikrer den grundlæggende alderdomsforsørgelse, og hvor det kan betale sig at spare op til de overenskomstaftalte pensionsordninger, der sikrer mod for stor nedgang i levestandarden ved overgang til pension.

FH arbejder samtidig for gode seniorordninger for de lønmodtagere, der ønsker, og som har muligheden, for at fortsætte arbejdslivet helt eller delvist efter pensionsalderen.

3. Uddannelse og kompetenceudvikling

3. Uddannelse og kompetenceudvikling

Det offentlige såvel som det private arbejdsmarked helt afhængig af at kunne rekruttere kvalificerede medarbejdere. FH skal arbejde for at sikre øgede offentlige investeringer på alle uddannelsesniveauer, og for at både grund-, efter- og videreuddannelser udvikles og styrkes, så lønmodtagerne får de kompetencer, der er brug for på fremtidens arbejdsmarked.

Der er et stigende behov for, at voksne gennem hele arbejdslivet og på alle uddannelsesniveauer kvalificerer sig såvel fagligt som alment og personligt, samt at voksne får bedre muligheder for at skifte spor i løbet af sit arbejdsliv. Kompetenceudvikling er helt afgørende for at kunne følge med kravene på arbejdsmarkedet, ikke mindst for ufaglærte.

FH skal arbejde for, at uddannelse og kompetenceudvikling skal være en reel mulighed for alle uanset geografi, uddannelsesbaggrund, køn, alder og ansættelse, og der skal sikres økonomiske muligheder og rammer, der virker motiverende for både arbejdsgivere, medarbejdere til kompetenceløft i både grund- og efter- og videreuddannelsessystemet.

FH skal arbejde for at sikre, at alle voksne har de helt basale og nødvendige kompetencer og færdigheder, som er afgørende for fodfæste på arbejdsmarkedet. Der skal sikres en særlig målrettet indsats for ufaglærte borgere.

Samtidig skal der sikres en indsats for omskoling af de medlemmer, hvis arbejdsopgaver overflødiggøres eller på anden vis påvirkes af digitaliseringen, således at de kan få kompetencer inden for de nye områder og ikke mindst inden for den grønne omstilling.

FH skal arbejde for, at flest mulige unge overgår til ungdomsuddannelse efter grundskolen, og at der gøres en særlig indsats for gruppen af unge der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. FH skal samtidig arbejde for, at søgningen til erhvervsuddannelserne, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne øges, så der sikres den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til det danske arbejdsmarked.

Der er et særligt behov for at fremme en bedre balance mellem udbud af uddannelserne og behovet på arbejdsmarkedet for kvalificeret arbejdskraft. Dimensionering af uddannelserne skal ske i forhold til fremtidens behov.

FH skal arbejde for at videreudvikle VEU-systemet for at fremme et sammenhængende VEU-system, der prioriterer aktiviteter målrettet ufaglærte og faglærte og sikrer bedre rammer og tilstrækkelig statslig medfinansiering af efter- og videreuddannelse på videregående niveau.

FH skal arbejde for at styrke parternes indflydelse og involvering i alle dele af uddannelsessystemet – med særlig fokus på områder med relevans for lønmodtagerne og arbejdsmarkedets behov. FH skal understøtte og styrke de faglige repræsentanter i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser og udvalg.

4. Arbejdsret og arbejdsliv

FH skal bidrage til at sikre og udvikle den danske arbejdsmarkedsmodel: Det er derfor væsentligt at sikre, at medlemsorganisationernes opnåede forhandlingsresultater realiseres gennem håndhævelse af overenskomsterne. Det kræver, at FH bistår med at varetage medlemsorganisationernes sager på det arbejdsretlige område. Og FH skal fortsat bistå ved overenskomstindgåelse og -fornyelse.

Den danske model er på flere punkter udfordret i det globaliserede og digitale samfund. Samtidig er social dumping en trussel mod den danske model og udfordrer de hårdt tilkæmpede overenskomstmæssige rettigheder og lønudviklingen i Danmark.

Det samme gælder i forhold til nye og atypiske ansættelsesformer herunder platformstilknyttede, hvor der kan være uklarhed om deres ansættelsesretlige status.

Det er afgørende for FH, at arbejde foregår på ordnede vilkår. Kollektive aftaler, offentlig regulering samt myndighedskontrol af lovovertrædelser og arbejdsklausuler skal sikre de nødvendige værn mod social dumping og udnyttelse af lønmodtagerne i enhver form.

På samme måde er det stadigt påkrævet at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Der er behov for et stabilt og effektivt Arbejdstilsyn, men der er ligeledes brug for at nytænke og styrke fagbevægelsens og det samlede partssystems egen arbejdsmiljøindsats med fokus på at skabe synlige forandringer på den enkelte arbejdsplads, således at det gode arbejdsliv bliver en del af de forudsætninger, der skal til for at sikre, at der ikke sker nedslidning fysisk og psykisk.

FH skal arbejde for ligestilling med fokus på ligeløn, ligedeling af orlov, åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesliv og balance mellem familie- og arbejdsliv. FH skal arbejde imod diskrimination og forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

5. EU og det internationale område

I en globaliseret verden, hvor flere udfordringer kræver grænseoverskridende løsninger, er det afgørende med et stærkt fagligt internationalt samarbejde, hvis vi forsat skal sætte et lønmodtageraftryk på fremtidens arbejdsmarked og sikre, at det er kontrolleret af mennesker – for mennesker.

FH skal sikre tilstedeværelse og indflydelse i de vigtigste internationale fora og organisationer samt i det internationale faglige samarbejde. FH vil arbejde indenfor den nordiske, europæiske og internationale fagbevægelse og støtte op om initiativer, der fremmer social dialog, gode arbejdsvilkår og beskytter faglige rettigheder under hensyntagen til den danske arbejdsmarkedsmodel.

EU bidrager til at skabe rammer, der sikrer fair konkurrence, ordentligt arbejdsmiljø og fremmer ligestilling, men der er også en række områder, hvor EU ikke bør blande sig, fx når det kommer til løndannelse og de arbejdsmarkedsforhold, der løses bedst af arbejdsmarkedets parter på nationalt plan. I vurderingen af EU-initiativer er en fortsat respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel afgørende.

Den frie bevægelighed skal finde sted på vilkår, der ikke fører til social dumping, og konkurrencen mellem danske, europæiske og internationale virksomheder skal foregå på fair vilkår.

Derfor vil FH arbejde for, at EU bidrager med løsninger ift. de grænseoverskridende udfordringer med social dumping og atypiske ansættelsesvilkår gennem bedre regler og effektiv håndhævelse af det eksisterende regelsæt. Samtidig skal FH arbejde for, at arbejdstagerrettigheder ikke underordnes de økonomiske friheder i det indre marked