FH har bedt Danmarks Statistik opgøre antallet af deltidsbeskæftigede, der ønsker at arbejde flere timer i 3. kvartal 2023. 

I særkørslen er antallet af deltidsansatte, som ønsker at arbejde flere timer, opdelt på sektor, alder og branche.

Knap 60.000 deltidsansatte ønsker at arbejde flere timer. Deres samlede arbejdstidsønsker udgør et potentiale på godt 19.000 fuldtidsbeskæftigede, jf. figur 1. Der er set bort fra studerende igennem analysen. 

I den offentlige sektor er der således et arbejdskraftpotentiale på ca. 5.000 fuldtidspersoner og tilsvarende 13.000 i den private sektor. Andelen af deltidsbeskæftigede, der ønsker at arbejde mere, er hhv. 12 pct. og 9 pct. for den private og offentlige sektor.

De deltidsbeskæftigede i den private sektor, der ønsker at arbejde mere, ønsker i gennemsnit at arbejde 13 timer mere om ugen, mens de offentligt ansatte i gennemsnit ønsker at arbejde 10 timer mere om ugen.

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor fra december 2023 indeholder tiltag, som sigter på at udmønte potentialet blandt de ufrivilligt deltidsansatte offentligt ansatte.

Fuldtid skal være normen

Med trepartsaftalen er der enighed om, at det skal være normen at arbejde på fuldtid. Aftaleparterne er enige om, at det er en politisk målsætning, at alle ledige stillinger i regionerne, og alle ledige stillinger i kommunerne inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dag-tilbudsområdet som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger.

De regionale arbejdsgivere har allerede besluttet, at alle regionale stillinger slås op på fuldtid, samt at alle ansatte i regionerne har ret til at blive ansat på fuld tid. De kommunale arbejdsgivere har forpligtet sig til at give deltidsansatte inden for de pågældende områder, som ønsker det, tilbud om fuldtid i 2024, 2027 og 2030.

For at skabe en fuldtidskultur videreføres det igangværende kommunale projekt om En Fremtid med Fuldtid, og der opstartes et tilsvarende projekt for at skabe en fuldtidskultur i regionerne.
Dertil er der afsat midler til at styrke arbejdsmiljøet i kommuner og regioner.

Det gælder bl.a. bedre introforløb for nyuddannede, bedre muligheder for seniorer til at blive på arbejdsmarkedet samt en understøttelse af arbejdet med flere på fuldtid.

Stort potentiale blandt unge

Der er omkring 25.000 deltidsbeskæftigede i aldersgruppen 30-54 år, som ønsker at arbejde flere timer. Potentialet i deres arbejdstidsønsker udgør ca. 7.000 fuldtidsbeskæftigede, jf. figur 2.

Halvdelen af det samlede potentiale ses blandt de unge i aldersgruppen 15-29 år, selv efter at de studerende er fraregnet denne gruppe. Andelen af de deltidsbeskæftede, der ønsker at arbejde mere, er også større for de 15-29 årige, end for de øvrige aldergrupper.

Inden for branchen sundhed og socialvæsen er der 18.000 deltidsansatte, der ønsker at arbejde flere timer. Potentialet i deres arbejdstidsønsker udgør ca. 4.000 fuldtidsbeskæftigede. Blandt de private brancher er potentialet omtrent lige stort i hhv. handel og transport, jf. figur 3.

Brancherne transport samt kultur og fritid har begge en høj andel af de deltidsansatte, som ønsker at arbejde mere, på hhv. 20 pct. og 16 pct.

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er en af Danmarks største kontinuerlige interviewundersøgelser og foretages af Danmarks Statistik. Den opgøres kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve. Hvert år deltager ca. 72.000 personer i alderen 15-74 år i undersøgelsen. Hovedformålet med AKU’en er at belyse befolkningens relation til arbejdsmarkedet.

Beskæftigede betragtes som deltidsansatte, hvis de selv angiver, at de arbejder deltids og er altså ikke defineret ud fra et bestemt antal timer. Dog korrigerer Danmarks Statistik for beskæftigede, der både angiver deltidsansættelse og at de arbejder 37 timer om ugen eller derover, så de kommer til at fremgå som fuldtidsansatte.

Kilde: Danmarks Statistik