Svenskerne har ambitioner om at gøre Europa mere grønt, mere sikkert og mere demokratisk. Selv har den svenske statsminister Ulf Kristersson udtalt ”Sverige overtager formandskabet på et tidspunkt, hvor EU står over for usete udfordringer. Et grønnere, mere sikkert og friere Europa er grundlaget for vores prioriteter”.

Sverige overtager formandskabet på et tidspunkt, hvor EU står over for usete udfordringer. Et grønnere, mere sikkert og friere Europa er grundlaget for vores prioriteter

Ulf Kristersson

Hertil har svenskerne opstillet flere prioriteter, som skal sætte retningslinjen for det kommende halvår. Sikkerhed, konkurrenceevne, grøn omstilling og energiomstilling, demokratiske værdier og retsstatsprincippet – det er formandskabets hoved prioriteter.

På arbejdsmarkedsområdet overtager Sverige de verserende sager om blandt andet revision af asbestdirektivet, social dialog og platformsdirektivet.

Revidering af asbestdirektivet og REACH

En revision af direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for asbest på sin arbejdsplads har længe været på EU-dagsordenen. Revisionen lægger op til en sænkelse af grænseværdien for hvor meget asbest arbejdstagere må udsættes for.

Tilbage i efteråret fremlagde Kommissionen et udkast til sænkelse af grænseværdien som blev kaldt uambitiøst af grupperne i Europa-Parlamentet. I Danmark har vi en af de laveste grænseværdier for asbest i EU.

Derudover vil formandskabet igangsætte en målrettet revision af REACH-forordningen. Forordningen trådte i kraft tilbage i 2007 og søger at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod risici, som kan være forbundet med kemikalier. 

REACH er implementeret i arbejdsmiljølovgivningen, da det er arbejdsgivers pligt at sikre, at medarbejderne er beskyttede og modtager informationer, vejledning og uddannelse om sikker anvendelse af kemikalier på arbejdspladsen.

Platformsdirektivet

I 2022 var direktivforslaget om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde et af de helt hotte temaer på dagsordenen, og det ændrer sig ikke i 2023.

Formandskabet har i deres arbejdsprogram fremhævet, at det foreslået direktiv om forbedring af platformsarbejdere arbejdsvilkår skal styrkes.

Forhandlingerne i Rådet og Europa-Parlamentet fortsætter i 2023 og forventes at blive vanskelige.

Social dialog

Social dialog og kollektive forhandlinger er nye ”buzz word” i Bruxelles.

Formandskabet har ambitioner om at styrke den sociale dialog på såvel europæisk plan som nationalt. Ifølge formandskabet er social dialog herunder gode forhandlinger med arbejdsmarkedets parter nationalt en vital del af et velfungerende arbejdsmarked.

Det forventes, at der præsenteres en rådshenstilling om social dialog og kollektive forhandlinger på nationalt niveau og en meddelelse om social dialog på europæisk niveau i løbet af de kommende måneder.

Endeligt har det svenske formandskab i deres program for de kommende seks måneder også overraskende annonceret, at de vil genoptage de ellers blokerede forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet om forslaget om at revidere forordningen om social sikring af vandrende arbejdstagere – den såkaldte 883-forordning.

I FH vil vi naturligvis følge det svenske formandskab tæt. Vi vil arbejde for ordentlige arbejds- og ansættelsesforhold for atypisk beskæftigede herunder beskæftigede på digitale platforme.

For FH er det afgørende, at direktivforslagene respekterer den danske arbejdsmarkeds- og samfundsmodel.

Læs mere om det svenske formandskabs program her

Fun facts om Sverige

Vidste du:

  • At Sverige er den største eksportør i EU af tændstikker.
  • at Sverige er den medlemsstat med den laveste andel af mennesker, der lider af alvorlige materielle afsavn.
  • at Sverige har den højeste andel af vedvarende energi i EU.

Læs mere om det svenske formandskab her