Antallet af sæsonkorrigerede bruttoledige faldt fra august 2022 til september 2022 med
1.800 fuldtidspersoner til et niveau på 74.500 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten ligger dermed på 2,5, hvilket er et fald på 0,1 pct. point i forhold til august.

En stor del af faldet i ledigheden i september skyldes færre dagpengemodtagere. Antallet af dagpengemodtagere faldt samlet set med 1.400 fuldtidspersoner, mens ledigheden blandt medlemmerne i FH’s a-kasser (forsikringsaktive) faldt med 100 fuldtidspersoner (egen sammenkædning af a-kasser samt sæsonkorrektion), jf. tabel 2.

Antallet af ledige ukrainere (under særloven) er desuden også faldet lidt i september,
hvilket trækker ned i det samlede antal kontakthjælpsmodtagere (som inkluderer modtagere af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelsen).

Tabel 1: Oversigt over udviklingen i bruttoledigheden

Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.

Ledigheden faldt for både mænd og kvinder med hhv. 1.000 og 800 fuldtidspersoner. Fordelt efter alder var det de 25-29 årige, der stod for det største fald i antal ledige, idet ledigheden blandt denne aldersgruppe faldt med 600 fuldtidspersoner fra august til september jf. tabel 2.

Boks 1. Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-ledigheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og måles i antal personer.
  • AKU-ledigheden opgøres månedligt for ledighedsprocenten, men ikke for antal ledige

Anm.: Data for aktiveringsgrad og AKU-ledighed er sæsonkorrigeret. Tre måneders glidende gennemsnit For AKU-ledigheden er egen beregning. Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Egen sammenkædning og sæsonkorrektion af a-kassefordelte arbejdsløshedsprocenter. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 2: Bruttoarbejdsløshed, sæsonkorrigerede tal

Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De procentvise ændringer er beregnet på ikke-afrundede tal. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse. * ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA. ** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH. *** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.

Tabel 3. Bruttoarbejdsløshed, faktiske tal

Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og
El-fagets a-kasse. * ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA. ** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH. *** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik og egen sammenkædning på a-kasser.

Tabel 4. Arbejdsløshedsprocent, bruttoarbejdsløshed

Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og
El-fagets a-kasse. * ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA. ** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH. *** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.

Tabel 5: Aktiveringsgrad

Anm.: Aktiveringsgraden opgøres i procent og er antallet af aktiverede divideret med antallet af bruttoarbejdsløse. Opdelingen på kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere beregnes ved henholdsvis antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere i forhold til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. jobparate på integrationsydelse) samt antal aktiverede dagpengemodtagere i forhold til alle dagpengemodtagere. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.