FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovændringen, som udmønter dele af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”, som blev indgået den 24. juni 2022.

FH er overordnet set positive over for aftalen, der medfører, at arbejdsløshedskasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed. Det element er dog ikke en del af denne høring.

I forhold til det lovforslag, der er i høring, noterer FH sig, at der er elementer fra aftalen inkl. en række andre tekniske forslag, der ikke umiddelbart stammer fra den politiske aftale.     

Høringssvaret indeholder i det følgende bemærkninger og forslag til disse hovedpunkter:

  • Ændringer i brugen af øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO).
  • Opfølgningsform i sygedagpengesager.

Ændringer i brugen af øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO)

FH bakker op om en målretning af ØVO men er ikke enig i den valgte model. Aftalen vil medføre en øget brug af virksomhedsrettet aktivering på bekostning af øvrig vejledning og opkvalificering. Det vil sandsynligvis øge brugen af virksomhedspraktik.

FH anerkender dog, at lovforslagets bestemmelser om at disse tilbud ikke længere skal tælle med som ret- og pligttilbud stemmer overens med aftalens intention.

FH finder det problematisk, at konsekvensen vil være mindre brug af ØVO-kurser. Det sker i en tid, hvor en konjunkturnedgang på arbejdsmarkedet (og/eller udsving pga. sæson/vinter) medfører flere ledige, der kan have gavn af ØVO. Det kan således have negative konsekvenser for de borgere, der har komplekse sociale problemer og ikke er i stand til at tage del i virksomhedsrettede tilbud, ordinære løntimer eller uddannelse. Der er for den målgruppe brug for adgang til tilbud, som stiller færre krav og kan tilrettelægges fleksibelt for at afklare og udvikle arbejdsevnen.

FH finder det ligeledes problematisk, at der peges på bl.a. virksomhedspraktik som et alternativ til en jobrettet indsats. Det er vigtigt for FH at påpege, at virksomhedspraktik kun skal anvendes, når det kan øge muligheden for beskæftigelse og gerne en aftale om ordinær ansættelse i forlængelse af tilbuddet. 

FH er derfor tilfredse med, at det i aftalen fremhæves, at ”Kommunerne også fremadrettet har fokus på, at virksomhedsrettede indsatser igangsættes på ordentlige vilkår, med klare jobmål for øje og under iagttagelse af de gældende regler, der skal imødegå fortrængning af ordinært ansatte”.

FH bemærker dog, at den forventede udvidelse af brugen af virksomhedspraktik med 30 procent er af så omfattende karakter, at der bør igangsættes en ”tryktest” af de nuværende værnsregler for brugen af virksomhedspraktik.

Det er helt afgørende for FH, at brugen af virksomhedspraktik følges tæt, og at der sker politisk indgriben, hvis den omfattende øgede brug af virksomhedspraktik sker uhensigtsmæssigt.

FH foreslår derfor, at antallet af nuværende spørgsmål som tillidsrepræsentant (TR) skal svare på i forbindelse med den digitale godkendelsesproces for virksomhedspraktikanter udvides, således at der skal svares på, hvorvidt jobmålet med aktiveringen kan indfries på arbejdspladsen. Dertil foreslår FH en opfølgning på, hvorvidt TR involveres efter lovens hensigt, samt i hvilket omfang jobcenteret følger TR’s bemærkninger.  

Opfølgningsform i sygedagpengesager

Det fremgår af lovforslaget, at der gives mulighed for, at opfølgningssamtaler kan afholdes ved personligt digitalt fremmøde jf. sygedagpengelovens § 13b, stk. 4. Dertil at borgeren får en ret til at vælge den opfølgningsform, som passer bedst. Det er FH positive overfor.

FH bemærker dog, at formuleringen om, at opfølgningen kan ske skriftligt er slettet. Det synes uhensigtsmæssigt, da det begrænser fleksibiliteteten i forhold til, hvordan kommunen kan tilrettelægge opfølgningen i samarbejde med borgeren i den konkrete sag.

Dertil finder FH, at der ikke er konsekvens ift. øvrig lovgivning i forhold til borgeres fritagelse for deltagelse i fysiske samtaler. Her gælder det, at samtaleformen, både under tilbud efter LAB-lovens kap. 11-14 (som er nævnt under forslagets pkt. 2.1.2.1.2), samt under mindre intensiv indsats efter LAB-lovens § 106, skal være telefonisk/digital – og at a-kasse og jobcenter i disse situationer ikke kan pålægge medlemmet at deltage i fysiske samtaler  

FH foreslår, at muligheden for skriftlig opfølgning bevares, samt at det præciseres i loven, at fritagelse fra fysiske samtaler indebærer, at a-kasse og jobcenter ikke kan pålægge borgeren dette.

FH har ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget, der vurderes at følge aftalegrundlagets intentioner.

Med venlig hilsen

Ejner K. Holst

Næstformand, FH