FH’s høringssvar over bekendtgørelse om pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2022:

Ifølge den politiske aftale, som bekendtgørelsen udmønter, er der sektorer, som vurderes at skulle bidrage i særlig grad til CO2-reduktion. Der reserveres derfor 58,4 millioner kroner til ansøgninger om udstyrsinvesteringer og kompetenceudvikling af undervisere.

Midlerne kan søges af udbydere af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for hovedområderne 1) Landbrug og fødevarer og 2) Teknologi, byggeri og transport.

For det andet er aftalepartierne enige om, at alle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser er centrale i den grønne omstilling.

FH bakker særligt op om sidstnævnte og mener på denne baggrund, at kompetencer til den
grønne omstilling skal udvikles i alle brancher og på alle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og ikke blot inden for de sektorer, som puljen på de 58,4 mio. kr. er forbeholdt.

Det er væsentligt, at både de tekniske, merkantile og social- og sundhedsfaglige områder alle udvikler og afprøver indsatser til at understøtte den grønne omstilling.

FH opfordrer således til ikke at tænke udstyrsinvesteringer og kompetenceudvikling af undervisere i forhold til den grønne omstilling for snævert. Fx kan udbydernes muligheder for at udvikle og afprøve forløb være udfordret i og med, at underviserne mange steder endnu mangler de fornødne kompetencer.

Således er det også relevant at indtænke såvel underviserne som elever og lønmodtagere, der arbejder med med den grønne omstilling andre steder end inden for de to udvalgte hovedområder, fx inden for salg, indkøb, logistik, økonomi og (CO2-)regnskaber, mv.

FH vil desuden henstille til, at der udmeldes en ansøgningsfrist, der tillader god tid til etablering af de nødvendige samarbejder mellem skoler, faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg om at identificere de områder, hvor investeringer i udstyr og undervisningsforløb vil være mest værdiskabende.

§ 8
Af § 6 stk. 1, pkt. 4, vedrørende ansøgningspulje til udstyrsinvesteringer og tilhørende kompetenceudvikling, fremgår det, at ”Udstyrsinvesteringen og tilhørende kompetenceudvikling skal gennemføres med inddragelse af mindst ét relevant fagligt udvalg eller efteruddannelsesudvalg. Samarbejdet skal være tilkendegivet på ansøgningstidspunktet ved, at ansøger vedlægger ansøgningen relevant dokumentation herfor.”


Dette er en relevant bestemmelse, der sikrer en grad af national koordinering, og at investeringerne bidrager til den grønne omstilling.

Men vedrørende ansøgningspulje til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb fremgår det
af § 8 stk. 1, pkt. 4, at ”Udvikling af undervisningsforløbet og dets faglige indhold skal bygge på nyeste videns- og erfaringsgrundlag for fremtidige kompetencebehov inden for klimatilpasning og grøn
omstilling, herunder inddrage den viden, som faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg har
om den grønne omstilling og henholdsvis erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser.”

Sammen om grøn omstilling

FH’s klimesite kommer med forslag til grøn efteruddannelse og opkvalificering af danske lønmodtagere.

Se mere på sammenomgrønomstilling.dk


Her er der ikke krav om en inddragelse af faglige udvalg eller efteruddannelsesudvalg, blot disses viden om grøn omstilling, erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inddrages. Det er dog uklart, hvordan denne viden tænkes inddraget, og hvordan dette dokumenteres.


De faglige udvalg og efteruddannelsesudvalgene har arbejdet intensivt med at analysere konsekvenserne af den grønne omstilling for uddannelserne og har justeret eller nyudviklet en
lang række uddannelser som følge heraf.

FH foreslår på denne baggrund, at ansøgeren skal dokumentere, at udviklingen af
uddannelsesforløb er sket i samarbejde med at fagligt udvalg eller et efteruddannelsesudvalg
på samme måde som det er tilfældet i ansøgningspulje til udstyrsinvesteringer og tilhørende
kompetenceudvikling.

§ 9
Det fremgår af § 8 stk. 1, pkt. 3, at undervisningsforløbet i rimeligt omfang skal ”kunne
overføres til andre udbydere af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser end dem,
der er omfattet af projektet, hvis de udbyder tilsvarende uddannelser.”

Dette vil kunne fremmes ved at lægge vægt på ansøgninger, der rummer et element af samarbejde mellem flere skoler. FH foreslår derfor, at der tilføjes et nyt stk. 5 til § 9: ”Stk. 5. Ved prioritering af ansøgningerne om tilskud fra ansøgningspuljen vægtes ansøgninger, hvor flere skoler indgår i samarbejde om udviklingen og afprøvningen af undervisningsforløbet.”


Dette vil bidrage til, at forløbene er forankrede på flest mulige skoler og vil derfor øge sandsynligheden for, at de finder bred anvendelse.

§ 11
Der kan være brug for at udvikle digitalt understøttede undervisningsforløb. Disse kan give et højt læringsudbytte og kan anvendes i forbindelse med både tilstedeværelsesundervisning, blended learning og fjernundervisning. Dette kan også understøtte, at forløbene spredes og benyttes mest muligt, jf. bemærkningerne til § 9 ovenfor.

Af § 11, stk. 3., fremgår det, at tilskuddet fra ansøgningspulje til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne inden for grøn omstilling og bæredygtighed, jf. § 2 stk. 1, nr. 2, kan anvendes til løn, frikøb af fagpersonale, køb af ydelser, rejse- og transportudgifter m.v., der er nødvendige for projektets gennemførelse, samt eventuel krævet revision. Udgifter til køb af materialer og udstyr må maksimalt udgøre 10 pct. af det ansøgte beløb, dog maksimalt 50.000 kr.

Det er ikke ekspliciteret om ”køb af ydelser” kan dække udvikling af digitalt understøttede undervisningsforløb.

FH mener, at det bør præciseres, at dette er muligt.

Med venlig hilsen
Nanna Højlund