FH takker for den fremsendte høring og har nedenstående kommentarer til lovforslaget.

Vedr. 1:

FH anerkender aftalekredsens ønske om at sikre udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb over hele landet. Imidlertid er FH fortsat dybt bekymrede over den udformning forslaget har fået.

Som udgangspunkt er det vores opfattelse, at det er meget problematisk at institutioner, der ikke har et pædagogisk-didaktisk miljø, der understøtter erhvervsfaglige kompetencer eller de faglige fællesskaber og det ledelsesmæssige fokus, der er nødvendigt for at fremme erhvervsfaglig identitet og retning, udbyder grundforløb til erhvervsuddannelserne.

Tvivler på gymnasiernes evne til at finde praktikpladser

Vores fokus er først og fremmest på kvaliteten af den undervisning, den unge møder på uddannelsen, og vi er bekymrede for, om den kan sikres på gymnasier, der har den studieforberedende aktivitet som centrum for deres virksomhed.

På denne baggrund er vi også bekymrede for, om eleverne får den uddannelse og støtte, som gør det muligt for dem at finde en praktikplads. Ligesom vi er tvivlende overfor, om almene gymnasier kan sikre det praktikpladsopsøgende arbejde og det nære samarbejde med virksomhederne, der er forudsætningen for, at eleverne kan komme videre i deres uddannelse.

Lokal forankring mangler

Det er ligeledes FH’s opfattelse, at man i drøftelserne har undladt at afdække de muligheder og barrierer, der ligger i, at uddannelsesinstitutioner samarbejder om lokaler mv., og derved gør det muligt at udbrede udbud uden omfattende investeringer, samt hvordan kommuner og erhvervsskoler i samarbejde kan skabe nye udbud.

Det er vores opfattelse, at hvis aftalekredsen havde været præsenteret for materialer, der afdækkede dette, kunne den have nået langt bedre løsninger.

Væsentlige elementer usynlig i ny lov

Vi anerkender, at aftalekredsen har søgt at tage højde for en række af de nævnte bekymringer ved at opstille en lang række krav til de uddannelsesinstitutioner, der evt. vil søge et udbud. Imidlertid bekymrer det FH, at disse betingelser, der var en væsentlig del af den politiske aftale, er blevet delvist usynlige i loven. De bør tydeliggøres i lovteksten eller centralt i lovbemærkningerne.

Samtidig mener vi i FH, at forslaget afviger fra aftalen ved ikke at fremhæve, at der er tale om en dispensationsmulighed, samt at der efter 3 år skal foretages en lovrevision, men derimod er der alene tale om en evaluering.

Derudover fremgår det ikke, at der ifølge aftaleteksten er aftalt en begrænsning af antallet af dispensationer til højst 5 institutioner inden 2022 og højest 10 institutioner samlet set i 2025.

Endelig vil FH påpege, at REU bør inddrages i godkendelsen af institutioner til nye udbud af grundforløb. Samtidig vil vi påpege, at både REU’s og regionernes rolle i forhold til at indstille nye grundforløb er fastlagt i loven, og dermed ikke behøver yderligere præcisering.

Vedr. nr. 2:

FH har ingen kommentarer til forslaget.

Vedr. nr. 3:

FH anerkender aftalekredsens ønske om at indføre et særligt taxameter til gymnasier, der henviser elever til erhvervsuddannelserne for derved at sikre, at elever, der er fejlplaceret på gymnasiet, ikke fastholdes her.

Samtidig ønsker FH at understrege, at det skal være afklarede og fagligt velfunderede elever med den fornødne modenhed til at fungere på en arbejdsplads, der påbegynder eud- og eux-forløb. Dette er en forudsætning for, at eleverne tilfredsstillende kan gennemføre eud- og eux-forløb og efterfølgende tilfredsstille arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft.

Derfor foreslår FH, at man i loven indfører en formulering, der opfordrer gymnasierne til ved henvisning alene at benytte vurderingskriterier knyttet til elevernes uddannelsesønsker/-præferencer og ikke fx elevernes motivation eller faglige niveau.