Hovedorganisationen FTF har igennem flere år presset på for, at politikerne stopper den praksis, som Højesteret blåstemplede sidste år, hvor sygemeldte danskeres fortrolige helbredsoplysninger kan ende hos deres chef og arbejdsgiver, uden at den sygemeldte ønsker det.
Et nyt lovforslag løser desværre ikke problemet. Lovforslaget begrænser den hidtidige praksis delvist, men åbner desværre fortsat for, at arbejdsgivere kan få indsigt i fortrolige helbredsoplysninger om sygemeldte medarbejdere, hvis arbejdsgiver har ”økonomiske interesser” i sagen.
”Desværre kan arbejdsgivere, hvis lovforslaget ikke ændres, fortsat få indsigt i fortrolige oplysninger om deres sygemeldte ansatte. Det kan være helt fortrolige ting, som egen læge har registreret, og som den sygemeldte ikke havde drømt om ville komme videre til chefen”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.
Tillid til egen læge svækkes
Med lovforslaget får arbejdsgiver som udgangspunkt ret til indsigt i lønmodtagerens helbredsmæssige og lægelige oplysninger, når oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiver kan varetage sine økonomiske interesser i sager om refusion om sygedagpenge og sager om refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, medmindre afgørende hensyn til lønmodtageren taler imod.
”Det er fortsat dybt problematisk og et brud på de ansattes retssikkerhed, ligesom tilliden til egen læge risikerer at svækkes, når fortrolige oplysninger gives videre”, fastslår Bente Sorgenfrey.
Sagen kerne er, om kommunens jobcenter må videregive fortrolige helbredsoplysninger om en sygemeldt ansat som led i fx en aktindsigt fra arbejdsgiver eller ved en partshøring, hvor arbejdsgiver får en statusattest fra praktiserende læge med meget personlige oplysninger om medarbejderens helbredstilstand, fx muligt medicinforbrug mv.
Det nye lovforslag betyder ifølge FTF, at arbejdsgiver i praksis fortsat vil kunne få adgang til en lang række personlige fortrolige oplysninger, som lønmodtageren har delt med sin læge/psykolog i et ellers fortroligt rum.
”Lovforslaget bør ændres, så arbejdsgiver kun kan få indsigt i strengt nødvendige oplysninger, fx lønmodtagers funktionsbegrænsninger og skånehensyn, men ikke diagnose, medicinering, den sygemeldtes kritik af arbejdsgiver og ledelse, som måske er sagt til egen læge i et fortroligt rum, som vi desværre har set eksempler på”, mener Bente Sorgenfrey, der på vegne af FTF har sendt et høringssvar, som kan læses her

Rystet pædagog: “Chefen fik at vide jeg græd for meget” (Politiken.dk)
Højesteret: Chefen må gerne se dine fortrolige data (Politiken.dk)