Kronik af Bente Sorgenfrey, formand for FTF og Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.
Med Apples valg af placering af datacenter ved Viborg har vi set endnu et eksempel på, at vi i Danmark har gode rammebetingelser for at kunne drive virksomhed.  
Danmark har en højtuddannet arbejdsstyrke, dygtige forskningsmiljøer, en velfungerende energi- og infrastruktur og et velfærdssamfund, der gør det trygt og sikkert, at investere i Danmark. Det har Apple set, og bl.a. derfor har Apple valgt at investere milliarder i Danmark. 
Men der vokser tidsler i haven. Hvis politikerne i Folketinget vil skabe vækst, innovation og nye job, bør de effektivt begrænse ansættelsesklausuler og helt forbyde dem. Dermed vil vi kunne udnytte vores potentiale fuldt ud og ikke blot tiltrække udenlandske virksomheder, men selv kunne udvikle nye innovative vækstcentre, skabe nye job og vækst til gavn for samfundsøkonomien.  
Danmark har mange eksempler på virksomheder og forskningsmiljøer, der forstår at tænke innovativt og udvikle produkter, der kan begå sig på det globale marked. Det er dog tankevækkende, at det især er indenfor medicinaludvikling samt vedvarende grøn energi, at Danmark har succes i global sammenhæng. For det er netop i disse brancher, man ikke anvender ansættelsesklausuler, viser vores medlemsundersøgelser. I Californien og Silicon Valley, hvor Apple er vokset til verdensførende på sit felt, er ansættelsesklausuler forbudt. I dag ved vi, at netop det forhold har haft væsentlig betydning for den innovative vækstsucces, der kendetegner Silicon Valley. Flere amerikanske stater er derfor nu i gang med at forbyde ansættelsesklausuler. 
Mange rammes af klausuler
FTF og Akademikerne organiserer mere end 167.000 medlemmer på det private arbejdsmarked.. Vores medlemmer er de professions- og højtuddannede vidensmedarbejdere, som langt hen ad vejen er garanter for, at der bliver skabt innovation og vækst i virksomhederne. Et betydeligt antal af disse er pålagt ansættelsesklausuler, selv i stillinger, hvor de ikke indtager en særligt betroet stilling. 
Vi ved fra medlemsundersøgelser at mellem 12-17 pct. af vores medlemmer er omfattet af ansættelsesklausuler. I visse brancher og blandt visse faggrupper er antallet betydeligt højere, og i størrelsesordenen 25-50 pct.
Ansættelsesklausuler er bl.a. klausuler, der i det enkelte ansættelsesforhold forbyder en ansat at tage ansættelse hos en af virksomhedens kunder eller konkurrenter eller starte egen konkurrerende virksomhed. Ansættelsesklausulen gælder også i en fastsat periode efter, at medarbejderen har forladt virksomheden. Ansættelsesklausuler rammer den enkelte medarbejder særligt hårdt, da klausulen forhindrer den enkelte i at bruge sin viden, knowhow og kompetencer inden for det felt, hvor man vil kunne bidrage allerbedst. Dette er et enormt spild af human kapital, og det går ud over mobiliteten, innovationen og væksten i samfundet. 
Skal vi som samfund betale så store ofre for at beskytte virksomheder mod konkurrencen? Vi sværger jo normalt til fri konkurrence som vejen til vækst. Så hvorfor opretholde et instrument til konkurrencebegrænsning og fastholdelse af markedsdominans? Virksomhederne kan jo bare beskytte sine forretningshemmeligheder og patent- og ophavsrettigheder efter gældende lovgivning, uagtet af ansættelsesklausulerne. Desuden kan virksomhederne benytte sig af belønningsinstrumenter, hvis virksomheden vil holde på sine nøglemedarbejdere. 
Produktivitetskommissionen påpegede tilbage i 2013, at klausuler i ansættelseskontrakter kan bremse arbejdskraftens bevægelighed og dermed hæmme produktivitetsvæksten. Det var Produktivitetskommissionens vurdering, at udbredelsen af ansættelsesklausuler er en barriere for mobilitet og videnspredning på arbejdsmarkedet – og dermed også for iværksætteri og produktivitet. Kommissionen anbefalede derfor, at lovgivningen blev skærpet, så danske virksomheders muligheder for brug af ansættelsesklausuler begrænses væsentligt.
Forgæves rekruttering hæmmer væksten
I den danske fagbevægelse har vi længe arbejdet for at få fjernet ansættelsesklausulerne, da vi mener, at den enkelte frit skal kunne benytte sig af sine erfaringer, viden og knowhow i respekt for virksomheders immaterielle rettigheder mv. i en ny ansættelse, eller ved at starte ny virksomhed. Det er helt grundlæggende for den fri konkurrence og innovationen i Danmark, at virksomhederne kan rekruttere de medarbejdere, de ønsker, når behovet opstår – ikke mindst i nystartede virksomheder, som er afhængige af hurtig vækst.
Forgæves rekruttering hæmmer væksten. Den seneste forskning gør det klart, at medarbejderes netværk i og udenfor virksomhederne har væsentlig betydning for væksten i virksomheder og klynger. Medarbejdernes mulighed for frit at starte egen virksomhed eller tage ny beskæftigelse medvirker til at talentet udnyttes bedst muligt, hvad end det sker i startups, spinouts eller veletablerede virksomheder. 
Det var derfor glædeligt at se, at der i den politiske vækstpakke fra juni 2014 var bred opbakning til færre ansættelsesklausuler. Her forpligtede Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Dansk Folkeparti sig til at stemme for et lovforslag, der skal føre til færre ansættelsesklausuler. 
Effektiv stopper for klausuler
Mens vi venter på regeringens forslag til lovforslag om ansættelsesklausuler, som forventes fremsat i april 2015 – vil vi pege på en model, som vil kunne løse problemet, når nu der ikke er politisk enighed om et forbud, som indført fx i Californien. Vores model er tidligere blevet fremsendt til beskæftigelsesministeren, som vi ser frem til snart at mødes med.
Vores model pålægger virksomhederne en engangsomkostning når ansættelsesklausulen bliver indgået. Fratrådte medarbejdere bliver desuden kompenseret i hele klausulens løbetid. Der kan ikke modregnes i kompensationen.
Det skal koste for virksomheden, hvis den vælger at benytte sig af ansættelsesklausuler. Herved tilskynder man til, at de kun bliver brugt i de tilfælde, hvor virksomheden finder, at der er et reelt behov. I dag ser vi desværre, at virksomheder bruger ansættelsesklausuler helt ureflekteret og standardiseret overfor alle medarbejdergrupper. Virksomheden skal mærke omkostningerne allerede under ansættelsesforholdet, hvis virksomheden benytter sig af klausuler. For netop det forhold, at en medarbejder er underlagt en ansættelsesklausul, lægger i sig selv en dæmper på mobiliteten under ansættelsen. Med de nugældende regler, hvor virksomheden kan modregne anden indtægt i kompensationen, er det nærmest en gratis omgang for virksomheden at benytte sig af ansættelsesklausuler. Dette skal vi gøre op med, hvis vi skal stoppe for brugen af ansættelsesklausuler. Det er altafgørende, at modellen bliver enkel og administrativ håndterbar. Modellen kan gennemføres uden omkostninger for det offentlige. En øget innovations- og iværksætterkultur vil føre til vækst til gavn for virksomhederne og samfundet.
Selv om vi i Danmark allerede er innovative og succesrige på mange områder, så må vi aldrig blive os selv nok. Virksomhedernes brug af ansættelsesklausuler afspejler ”en i sig selv nok”-kultur. Lad os få gjort op med den. Frisæt talentet, giv virksomheder uhindret adgang til at rekruttere de medarbejdere de har behov for, og lad de medarbejdere der har ideerne, få lov til iværksætteri og starte egen virksomhed – også selv om den måske konkurrerer med de etablerede virksomheder. Forhåbentligt vil det kunne føre til, at Danmark bliver vækstcentrum for innovation og udvikling – det næste Silicon Valley på en række udviklingsområder.