EU-Kommissionen ventes til næste år at komme med forslag til, hvilke af 23 direktiver for arbejdsmiljøet der kan afvikles eller forenkles eller droppes for de små og mellemstore virksomheder. De 28 EU-landes erhvervs- og konkurrenceministre gav i går EU-Kommissionen fuld støtte til at fortsætte arbejdet med at forenkle bureaukratiet i EU og mindske de administrative byrder for erhvervslivet og især byrderne for de små og mellemstore virksomheder.
Ministrene kom med en række henstillinger til EU-Kommissionen og herunder, at det skal sikres, at EU-Kommissionen kommer med konsekvensanalyser af nye forslag på et tidligt tidspunkt, og at der tages hensyn til EU’s konkurrenceevne, når Kommissionen kommer med nye forlag.

Kommissionen har i flere år arbejdet med at forenkle regler og et helt program, REFIT – Fit for vækst – for forenkling af regler under det, som EU-Kommissionen lægger i ”Smart Vækst”. Kommissionen meddelte sidste år, at den blandt andet tager 23 direktiver på arbejdsmiljøområdet op. Kommissionen lægger op til, at visse regler helt kan afskaffes for de små og mellemstore virksomheder. Efter planen kommer EU-Kommissionen til næste år med en vurdering af direktiverne, og hvilke der helt eller delvist kan afskaffes.
Kommissionen understreger igen og igen, at den ikke kommer med forslag til et direktiv på frisørområdet, selv om de europæiske parter på arbejdsmarkedet ellers helt i tråd med traktaten har indgået en aftale, der vil forbedre frisørers arbejdsmiljø. Sådanne aftaler bliver normalt omsat til EU-regler, hvis parterne ønsker det.
EU ”stor i det store – lille i det mindre”
Forslag om afvikling af regler og konsekvensanalyser møder hård modstand i den europæiske faglige EFS. Fagbevægelsen er imod, at EU satser og udbygger det indre marked og samtidig vil lempe reglerne for arbejdsmiljøet og også på sundhedsområdet. Det, der er farligt i store virksomheder, er også farligt i mindre virksomheder, hedder det i fagbevægelsen. EFS er samtidig imod, at der bliver konsekvensanalyser af regler for arbejdsmarkedet, og at de dermed bliver inddraget i diskussionen om at forbedre konkurrenceevnen i EU, da netop de regler ikke drejer sig om det, men om at forbedre forholdene for lønmodtagerne.
Den afgåede formand for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, sagde i oktober sidste år, at REFIT handler om at ændre EU, så samarbejdet bliver om de store spørgsmål. ”Stor i de store spørgsmål – lille i små spørgsmål,” sagde Barroso. Han mente, at det også handlede om at lade de enkelte medlemslande tage sig om de mindre spørgsmål og dermed leve op til nærhedsprincippet.
Efter hans opfattelse kunne landene samarbejde om alt og lære af hinandens politikker, men regler på EU-plan behøvede der ikke at være på alle felter. Barroso understregede samtidig, at EU allerede havde afskaffet 5.590 regelsæt.
Den ny Kommission ser for tiden på, hvilke forslag til EU-regler EU-lande er imod og ikke synes at kunne blive enige med Europa-Parlamentet om. De forslag vil Kommissionen ikke spilde mere tid på, men droppe.
Kommissionen har nedsat flere udvalg, der arbejder med regelforenkling. EFS har haft sæde i det omdiskuterede Stoiber-udvalg, der kom med en række forslag til afvikling af regler. EFS var gennem FTF’s Heidi Rønne med i udvalget og blandt underskriverne af en mindretalsudtalelse, der gik imod udvalgets indstilling.
Kilde: fagligt.eu