Den sociale samhørighed er ved at falde fra hinanden i EU og må hurtigt reddes, mener det italienske EU-formandskab, der det kommende halve år står i spidsen for det politiske arbejde i EU. I sit program for formandskabet hedder det om social- og arbejdsmarkedspolitikken, at formandskabet sætter fokus på kampen mod fattigdom, genopbygningen af den menneskelige kapital, større fleksibilitet, når lande pludselig udsættes for økonomiske chok og vigtigheden af den sociale økonomi.

Formandskabet lægger op til en generel diskussion med de øvrige landes ministre om kampen for job og kampen mod fattigdom og social udelukkelse, før EU tager arbejdet med sine generelle mål frem til 2020 op til vurdering og lægger også op til at inddrage arbejdsmarkedets parter i det generelle arbejde. Det kan styrke tilliden til EU’s institutioner, hedder det.
Fattigdom og definitioner af fattigdom bliver allerede i dag diskuteret. Det italienske EU-formandskab vil se på definitioner af absolut fattigdom.
Det største udfordring for EU er den rekordhøje arbejdsløshed blandt de unge. Formandskabets program nedtoner den tidligere italienske kritik af EU’s krisepolitik og ser i lighed med den, at årsagen til problemet i høj grad skyldes manglende konkurrenceevne i EU-landene. Formandskabet tager spørgsmålet om konkurrenceevnen op i et særligt afsnit, men lægger allerede i afsnittet om arbejdsmarkeds- og socialpolitikken spørgsmålet om bæredygtige velfærdssystemer og lønmodtagernes produktivitet op.
I arbejdet med det europæiske semester og den økonomiske styring i EU fik social- og arbejdsmarkedspolitikken i år en mere fremtrædende placering. Det italienske formandskab ser positivt på det og ønsker at der for fremtiden bliver en bedre balance mellem de økonomiske og de arbejdsmarkedsmæssige og sociale henstillinger Situationen på arbejdsmarkedet og den sociale virkelighed inden for den økonomiske og monetære union må mere frem i lyset.
Fokus på arbejdstilsyn
I arbejdet med den særlige ungdomsgaranti vil formandskabet igen skabe debat mellem medlemslandene for at finde frem den politik, der bedst løser problemet med høj ungdomsarbejdsløshed.
Den fri bevægelighed skal fremmes blandt andet ved, at landenes arbejdsformidlinger øger samarbejdet og det særlige europæiske EURES-system bliver mere effektivt.
Lønmodtagernes rettigheder bliver taget op i forbindelse med arbejdet med flere direktiver. Det gælder både et forslag om søfolks rettigheder, et forslag om arbejdstagernes rettigheder, når arbejdsgiveren går konkurs, information og høring og også arbejdet med den ny arbejdsmiljøstrategi.
I den forbindelse vil formandskabet holde en stor konference om arbejdstilsyn.
Kilde: fagligt.eu