Antallet af bruttoledige faldt med 900 personer fra marts 2022 til april 2022 til et niveau på 70.000 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten var på 2,4 pct., hvilket er 0,1 pct-point lavere end marts 2022, og det er det laveste niveau siden midten af 2008.

Således fortsatte ledigheden med at falde i april trods Ruslands invasion af Ukraine – om end faldet var noget mindre end gennemsnittet det seneste år.

Download denne analyse som PDF

Krigen forventes imidlertid sammen med de kraftigt stigende priser at føre til en svagere økonomisk fremgang, som også vil smitte af på arbejdsmarkedet. Dertil ligger ledigheden aktuelt på et relativt lavt niveau, og det er derfor forventeligt efter en periode med kraftig genopretning i kølvandet af coronakrisen, at fremgangen kommer til at ske i et mere afdæmpet tempo:

Tabel 1: Oversigt over udviklingen i arbejdsløshed

Anm.: ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis overens med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.

Der var fald i ledigheden i april 2022 på tværs af alle aldersgrupper på nær de 16-24-årige, hvor der var en lille stigning på 200 fuldtidspersoner, jf. tabel 2 og figurer på side 3.

Antallet af ledige blandt FH-a-kasser samlet set faldt også lidt i april, og ledighedsprocenten lå på 2,5 pct. af de forsikringsaktive, hvilket er 0,1 pct-point lavere end marts 2022, jf. tabel 4 og figurer på side 4. Teknikernes a-kasse og 3F’s a-kasse har p.t. den højeste ledighed på hhv. 4,1 pct. og 3,5 pct., mens DSA’s a-kasse har den laveste ledighed på 1 pct

Boks 1: Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og
  • måles i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der
  • ligger mindst tre måneder tilbage i tiden.
Anm.: Data for aktiveringsgrad og AKU er sæsonkorrigeret. AKU-tal er baseret på tre måneders glidende gennemsnit. Der er muligt databrud i AKU i januar 2016 og igen i januar 2017. Seneste observation for AKU fra Danmarks Statistik er december 2021 (Danmarks Statistik har midlertidigt lukket den månedlige serie for AKU-ledigheden). Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Egen sammenkædning og sæsonkorrektion af a-kassefordelte arbejdsløshedsprocenter. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 2: Bruttoarbejdsløshed, sæsonkorrigerede tal

Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. ”Ændring” stemmer ikke nødvendigvis med forskellen på de viste måneder på grund af afrunding. De procentvise ændringer er beregnet på ikke-afrundede tal. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse. ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA. ** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH. *** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.

Tabel 3: Bruttoarbejdsløshed, faktiske tal

Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske.Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse. * ” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA. ** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH. *** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik og egen sammenkædning på a-kasser.’

Tabel 4: Arbejdsløshedsprocent, bruttoarbejdsløshed

Anm.: De skraverede søjler svarer til henholdsvis årsgennemsnit og år-til-dato-gennemsnit. A-kassetal er opgjort som foreløbig opgørelse. De resterende tal er opgjort som opregnede faktiske. Ledigheden for Din Faglige A-kasse (FAK) er før 2021 beregnet som summen af ledige i hhv. Byggefagenes a-kasse og El-fagets a-kasse.
” FH i alt” indeholder alle de a-kasser, der har tilknytning til FH, inklusiv FTF-A, Min a-kasse og DSA. ** Min a-kasse, FTF-A og DSA dækker alle både faggrupper inden for FH og uden for FH. *** ”Akademikere” indeholder følgende a-kasser: Akademikernes A-kasse, A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, CA og Magistrenes A-kasse. **** ”Tværfaglige” indeholder følgende a-kasser: ASE, Det faglige hus’ a-kasse, Frie Funktionærers a-kasse, Kristelig a-kasse og ledernes a-kasse. Kilde: Danmarks Statistik, egen sammenkædning og sæsonkorrektion på a-kasser.
Anm.: Aktiveringsgraden opgøres i procent og er antallet af aktiverede divideret med antallet af bruttoarbejdsløse. Opdelingen på kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere beregnes ved henholdsvis antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere i forhold til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. jobparate på integrationsydelse) samt antal aktiverede dagpengemodtagere i forhold til alle dagpengemodtagere. De faktiske tal er opgjort som opregnede faktiske. Kilde: Danmarks Statistik.