Både ledere og ansatte er ofte stressede, og begge grupper oplever problemer med arbejdspres og ledelseskvalitet.
Det viser en ny omfattende undersøgelse om ledelse og psykisk arbejdsmiljø, som COWI har udført for hovedorganisationen FTF, med svar fra 9.641 personer, herunder 702 ledere.
Mere end hver femte leder og medarbejder er stresset ofte eller hele tiden. Blandt årsagerne er et højt arbejdspres og manglende balance mellem krav og ressourcer.

Den nye rapport viser samtidig, at ledelseskvalitet har stor betydning for stress og sygefravær, og det gælder både for ledere med personaleansvar og menige medarbejdere.
Generelt oplever halvdelen af FTF’erne en høj ledelseskvalitet, og der er en relativt høj grad af tillid mellem medarbejdere og ledere, viser undersøgelsen
Samtidig er der dog rum til forbedring: Omkring hver fjerde oplever middel ledelseskvalitet, mens næsten hver fjerde FTF’er oplever ringe ledelseskvalitet. Og selv om mange vurderer, at de får social støtte fra deres nærmeste leder, gælder det ikke for en ud af seks.
Den positive nyhed er, at stress blandt FTF’erne falder til en fjerdedel og sygefraværet til det halve, når de oplever god ledelse.
”Det er positivt, at halvdelen af FTF’erne oplever høj ledelseskvalitet, men der er klart plads til forbedring. Det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre belastninger. FTF foreslår en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, og at ledere med personaleansvar uddannes i psykisk arbejdsmiljø, så de er klædt på til at forebygge og håndtere problemer,” siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Ledere: Mål og krav understøtter ikke kvalitet og arbejdsmiljø
Problemer med ledelseskvaliteten rammer også lederne selv. Kun lidt over halvdelen af lederne oplever, at der er en høj ledelseskvalitet på arbejdspladsen. De oplever især, at deres nærmeste leder ikke er god til at løse konflikter. Det samme gør sig gældende for medarbejderne.
Mange ledere oplever desuden, at de mål og krav, der er styrende for deres arbejde, ikke understøtter kvalitet i arbejdet og ikke bidrager til et godt arbejdsmiljø. Hver fjerde leder (25 %) siger, at der mangler balance mellem krav og ressourcer.
”Når mange ledere selv peger på, at der mangler balance mellem krav og ressourcer, og at mål og krav ikke understøtter kvalitet og arbejdsmiljø, er det er stort problem, som selvfølgelig påvirker både ledere og ansattes arbejdsmiljø. Det er meget bekymrende og understreger behovet for en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø,” siger Bente Sorgenfrey.
FTF’s Lederråds formand Claus Hjortdal, der også er formand for Skolelederforeningen, bakker op om forslaget om en bekendtgørelse og en ny lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø:
”Ledelsesopgaven er i stigende grad kompleks, og lederne er bevidste om det store ansvar, der følger med opgaven. Det vil være godt med en ny bekendtgørelse, der understøtter ledelsens opgave, og at lederne igennem et kompetenceløft bliver klædt endnu bedre på til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø”, siger Claus Hjortdal.
Ledere efterspørger uddannelse i psykisk arbejdsmiljø
Mange ledere efterlyser selv mere viden om psykisk arbejdsmiljø. Samtidig stiger de psykiske belastninger på jobbet, dokumenterer tal fra NFA.
Alligevel er kun få ledere med personaleansvar klædt tilstrækkeligt på til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress blandt deres medarbejdere.
Det viser et særtræk fra en undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) blandt 2.394 ledere og virksomhedsrepræsentanter fra 2015.
De blev spurgt, om ledere med personaleansvar bliver uddannet i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Nej eller kun i ringe grad, svarer halvdelen af lederne og virksomhedsrepræsentanterne (læs mere i notat her). 
God ledelse er afgørende for produktivitet og sygefravær
Lav ledelseskvalitet kan føre til både lavere produktivitet, mere stress og større sygefravær, viser den nye rapport, der peger på et væsentligt forebyggelsespotentiale gennem styrket ledelse.
Omkring halvdelen af FTF’erne oplever høj ledelseskvalitet. Men næsten hver fjerde FTF’er oplever en lav ledelseskvalitet i deres arbejde, og en ud af seks mangler social støtte fra deres nærmeste leder.
Lav ledelseskvalitet fører blandt andet til lav jobtilfredshed og lav motivation og engagement i arbejdet. Det er desuden forbundet med lav indflydelse og lav rolleklarhed, viser rapporten.
”Vi ved, at lav indflydelse og rolleklarhed fører til en lavere produktivitet og lavere mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. Og vi ved, at lav jobtilfredshed og engagement fører til større personaleomsætning. Det har altså konsekvenser for mulighederne for at levere et godt resultat på arbejdspladserne, hvis ledelseskvaliteten ikke er i top. Uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø er afgørende”, siger Bente Sorgenfrey.
Høj ledelseskvalitet fører til stor jobtilfredshed
Lav ledelseskvalitet hænger desuden sammen med større risiko for stress og højere sygefravær (se tabel nedenfor).
Rapporten peger her på et væsentligt forebyggelsespotentiale ved at styrke ledelseskvaliteten. Sammenligner man FTF’ere, der har en meget lav ledelseskvalitet med FTF’ere, der har en meget høj ledelseskvalitet, er andelen af stressede fire gange så høj (44 % mod 11 %) og sygefraværet næsten dobbelt så højt (15,4 dage mod 8 dage).
Høj ledelseskvalitet fører omvendt til stor jobtilfredshed, stor motivation og engagement i arbejdet, færre stressede, lavere sygefravær etc. En indsats for at forbedre arbejdsmiljø, trivsel og helbred kan derfor med fordel tage afsæt i en indsats for at styrke ledelseskvaliteten på arbejdspladserne.