Regeringen har den 29. maj 2018 offentliggjort et nyt udspil om at sikre kvalificeret arbejdskraft. Udspillet indeholder forslag om, at arbejdsløshedsforsikrede ledige får fordoblede sanktioner fra 3 ugers karantæne til 6 ugers karantæne ved at ikke at tage imod tilbud, overtage formidlet job, opsige eget job mv. Desuden øges såkaldte gentagen sanktion inden for et år fra et arbejdskrav på 300 inden for 3 måneder til 520 timer inden for 4 måneder. Derudover skærpes mobilitetskravet til dagpengeledige, så alle dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere skal søge job i hele landet – uden undtagelse. Flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal gøres jobparate og en række kampagner og puljer skal øge motivationen for, at ufaglærte ledige opkvalificeres, og at arbejdsgiverne bruger virksomhedsserviceordninger mv.

Udspillet indeholder overordnet følgende initiativer: 

 • Flere kontanthjælpsmodtagere visiteres som jobparate
 • Kontanthjælpsmodtagere omfattes af den regionale uddannelsespulje
 • 10 mio. kr. til at opkvalificere kontanthjælpsmodtagere til job i transportbranchen
 • 15 mio. kr. til at løfte læse-, skrive- og regneindsatsen
 • 20 mio. kr. til at ansætte uddannelsesambassadører i 20-30 kommuner, der skal øge kendskabet til uddannelsesløft
 • Uddannelsesløftet gøres mere fleksibelt og mindre bureaukratisk
 • Skærpede sanktioner for dagpengemodtagere ved selvforskyldt ledighed og manglende rådighed
 • Skærpede krav til dimittenders geografiske mobilitet
 • 25 mio. kr. til at styrke jobcentrenes service til virksomheder

Flere skal med  
Regeringen fremhæver i udspillet, at flere med den rette indsats kan bidrage på det danske arbejdsmarked og foreslår en række initiativer, der kan bringe flere ressourcer i spil: 

 • Flere kontanthjælpsmodtagere visiteres som jobparate og kommer tættere på arbejdsmarkedet
 • Kommunerne skal investere mere i at få ledige i job
 • Gode jobmuligheder i transportbranchen udnyttes til at få flere med
 • Jobbørs til ledige seniorer skal bruges til at få flere tilbage til arbejdsmarkedet
 • Kampagne for sporskifteindsats for ansatte med risiko for nedslidning

FTF vurdering 
Regeringen foreslår bl.a., at alle kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som er omfattet af 225-timers reglen, fremover skal erklæres jobparate. Det er som udgangspunkt positivt, at regeringen med forslaget vil gøre flere kontanthjælpsmodtagere, der i dag er erklæret aktivitetsparate til jobparate. Det vil give kommunerne et øget fokus på at igangsætte en virksomhedsrettet indsats overfor målgruppen, som ofte er fraværende i dag. Erfaringerne fra f.eks. JobFirst projektet har vist, at en målrettet virksomhedsrettet indsats med praktik kan føre til ordinære arbejdstimer for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Men en simpel omklassificering af en målgruppe fra aktivitetsparat til jobparat får ikke i sig selv mennesker i job. Det ændrer ikke ved, at der stadig er tale om mennesker med komplekse og sammensatte problemstillinger udover ledighed, der fortsat vil have behov for en helhedsorienteret og håndholdt indsats. 

Det er positivt, at regeringen i udspillet lægger vægt på at understøtte en investeringstankegang i kommunerne ved at indsamle investeringscases, som efterfølgende stilles til rådighed for kommunerne. Det er dog tvivlsomt, om det vil have den store effekt i og med, at kommunerne fortsat skal operere inden for en ramme med et-årige budgetter. FTF har løbende foreslået, at der gives mulighed for flerårige budgetter i kommunerne med henblik på at understøtte kommunernes mulighed for at investere i længerevarende indsatser for bl.a. borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
Opkvalificering af ledige 
Regeringen foreslår en række initiativer, der skal opkvalificere ledige i Danmark, så de kan varetage de job, som virksomhederne udbyder – på både kort og langt sigt: 

 • Kontanthjælpsmodtagere omfattes af den regionale uddannelsespulje 
 • Læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og a-kasser 
 • Puljen til opkvalificering inden for mangelområder udvides 
 • Flere uddannelsesambassadører til at øge kendskabet til uddannelsesløft 
 • Større fleksibilitet om uddannelsesperioden for uddannelsesløftet
 • Mere fleksible rammer for uddannelsesløft

FTF vurdering 
Det er positivt, at regeringen i udspillet lægger vægt på opkvalificering af ledige. Den regionale uddannelsespulje har primært haft fokus på opkvalificering og uddannelse til faglærte og ufaglærte dagpengemodtagere med henblik på at løfte flere ufaglærte til faglærte. FTF finder det relevant, at forslaget udvides til kontanthjælpsmodtagere, der uden tvivl har et stort behov for opkvalificering, men som sjældent får mulighed for opkvalificering og uddannelse i dag. <o:p></o:p>
FTF er samtidig meget enig i, at kravet om, at den ledige skal færdiggøre det meste af uddannelse indenfor to år, skal afskaffes, og at det skal være muligt for ledige at tage en erhvervsuddannelse, der løber udover dagpengeperioden.

Målrettet hjælp til virksomheder til at rekruttere ledige 
Regeringen foreslår en række initiativer, der kan sikre et hurtigere og smidigere match mellem virksomheder og ledige. Det drejer sig blandt andet om forskellige tiltag, der skal gøre virksomheder opmærksomme på, at jobcentrene kan tilbyde hjælp til rekruttering af ledig arbejdskraft:

 • Pulje til udvikling af jobcentrenes virksomhedsservice 
 • Benchmark af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes service 
 • Kampagne skal øge virksomheders kendskab til Jobservice Danmark
 • Kampagne skal øge virksomheders kendskab til digitale jobordrer

FTF-vurdering 
FTF finder det generelt positivt, at regeringen foreslår en række puljer og kampagner, der skal understøtte og udvikle jobcentrenes virksomhedsrettede indsats og gøre virksomhederne opmærksom på, at jobcentrene kan tilbyde hjælp til rekruttering af ledig arbejdskraft. 

Øget rådighed og mobilitet på tværs af landet 
Regeringen foreslår at igangsætte en række initiativer, der understøtter, at ledige står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Samtidig foreslår regeringen flere tiltag, der skal styrke lediges mobilitet mellem landsdele: 

 • Skærpede sanktioner for dagpengemodtagere ved selvforskyldt ledighed 
 • Forøgelse af arbejdskravet for dagpengemodtagere ved manglende rådighed 
 • Krav om øget geografisk mobilitet inden for områder med mangel på arbejdskraft 

FTF-vurdering 
FTF stiller dig meget kritisk overfor, at regeringen vil skærpe sanktionerne for dagpengemodtagere, hvis de uden gyldig grund selv siger deres job op eller afslår et henvist arbejde. Regeringen foreslår, at udvide karantænen fra tre til seks uger første gang, den ledige er selvforskyldt ledig og hvis dagpengemodtageren to gange inden for 12 måneder er blevet selvforskyldt ledig, skal vedkommende miste retten til dagpenge og genoptjening af dagpengeretten skal øges fra 300 timer inden for 3 måneder til 520 timer inden for 4 måneder. 

FTF mener, at kravet om øget mobilitet for alle ledige ydelsesmodtagere, og som i dag kun gælder ledige med længere uddannelser, har symbolkarakter uden praktisk betydning. 

Det er meget beklageligt, at regeringen endnu engang fokuserer på at fordoble sanktionerne. Det forrykker balancen mellem rettigheder og pligter for dagpengemodtagere. Dagpengereglerne er gennemanalyseret og revideret af dagpengekommissionen og fastlagt af dagpengeforligskredsen. Det er samtidigt meget uvist, hvordan øgede sanktioner vil give virksomhederne mere kvalificeret arbejdskraft. 

Mere højtuddannet arbejdskraft til virksomheder i hele landet 
Regeringen foreslår en række initiativer, som skal sikre højtuddannet arbejdskraft til virksomheder i landdistrikter:

 • Bevillingen til Landdistriktsvækstpilotordningen forhøjes – understøtter vækst i yderområder 
 • Skærpede krav til dimittenders geografiske mobilitet 
 • Styrket samarbejde på tværs i landet om at få dimittender i job
 • Motivation til at søge bredere – nytteindsats til dagpengemodtagere
 • Forlængelse af traineeordningen

FTF-vurdering 
FTF finder det helt uacceptabelt, at regeringen foreslår, at arbejdsløshedsforsikrede ledige, skal kunne pålægges nytteindsats fra dag et. Arbejdsløshedsforsikrede ledige har klare forpligtelser om jobsøgning og rådighedskrav og skal under ingen omstændigheder omfattes af nytteindsatsordningen.

Det er positivt, at traineeordningen for nyuddannede ledige kan fortsætte i resten af 2019, indtil der foreligger en evaluering af ordningen. FTF håber, at regeringen vil fortsætte ordningen i 2020 og videre frem. Traineeordningen har vist lovende resultater og løser nogle af de mismatch problemer, der er mellem arbejdsgivernes krav og forventninger og de kompetencer og erfaringer, som nyuddannede ledige har.