LO og FTF har fra Arbejdstilsynet modtaget høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø om Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte.
LO og FTF støtter lovforslaget.
Det er positivt, at Arbejdstilsynets medarbejdere med lovforslaget får en udtrykkelig hjemmel til at kunne tale med de ansatte, uden at andre er til stede, herunder arbejdsgiver eller dennes repræsentant. Det er en afgørende forudsætning for, at Arbejdstilsynet kan indhente de nødvendige oplysninger for at konstatere, om der er overtrædelser af arbejdsmiljøloven. De ansatte skal have mulighed for at udtale sig frit til Arbejdstilsynet uden fx at komme i loyalitetskonflikt i forhold til ledelsen, eller være bekymrede for eventuelle konsekvenser.
LO og FTF kan støtte forslaget om, at Arbejdstilsynets medarbejdere kan gennemføre gruppesamtaler med ansatte, når det er fagligt begrundet, fx hvis den tilsynsførende har en indikation af, at der kan være problemer i det psykiske arbejdsmiljø, som ikke kommer frem, hvis ledelsen er til stede. Det fremgår af lovbemærkningerne, at Arbejdstilsynets medarbejdere vil give arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisationen en mundtlig forklaring på, hvorfor Arbejdstilsynet ønsker at anvende gruppesamtaler. LO og FTF lægger særlig vægt på, at det fremgår af lovbemærkningerne, at forklaringen tager afsæt i Arbejdstilsynets faglige vurdering, og ikke skal dokumenteres. Det er helt afgørende, at det er Arbejdstilsynets medarbejdere, der konkret afgør hvilke dataindsamlingsmetoder, der i den givne situation vil være mest velegnede til at oplyse sagen.
LO og FTF kan støtte forslaget om, at arbejdsgiveren har ret til at være til stede under gruppesamtaler med de ansatte, medmindre Arbejdstilsynets medarbejdere vurderer, at der er risiko for, at formålet med gruppesamtalen forspildes. Det er positivt, at Arbejdstilsynets medarbejdere får mulighed for at beslutte, at arbejdsgiver ikke kan være til stede ved samtalen. Det kan være en forudsætning for at få nødvendige oplysninger fra de ansatte om arbejdsmiljøet.
LO og FTF lægger afgørende vægt på lovbemærkningerne om, at oplysninger fremkommet under de ansattes samtaler med Arbejdstilsynets tilsynsførende er underlagt den særlige tavshedspligt i arbejdsmiljøloven (jf. § 79, stk. 2), og at tilsynsførende i henhold til den særlige tavshedspligt ikke skal dokumentere baggrunden for beslutningen om at mødes med medarbejderne alene, og ikke kan oplyse om den konkrete indikation på problemer i arbejdsmiljøet, eller hvilke data, den er baseret på.
LO og FTF vurderer samlet set, at ændringen af loven vil forbedre Arbejdstilsynets mulighed for at afdække og træffe afgørelse om eventuelle problemer med det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med tilsynsbesøg.