Regeringen har den 20. juni 2017 indgået aftale om flere år på arbejdsmarkedet med Dansk Folkeparti, og det er herunder aftalt, at der i 2018 skal være mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt, kontant og skattefrit. Udkastet til lovforslag udmønter denne del af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet.

Efter udkastet til lovforslag, kan personer, der har indbetalt efterlønsbidrag, som ikke tidligere er tilbagebetalt, i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 anmode om at få bidragene udbetalt kontant.

Efter udkastet til lovforslag udbetales efterlønsbidrag, der er indbetalt for perioder til og med den 22. juni 2017, skattefrit, og efterlønsbidrag, der er indbetalt for perioder efter den 22. juni 2017 udbetales med fradrag for en afgift på 30 pct.

Personer, der får udbetalt efterlønsbidrag kontant og skattefrit, skal som betingelse for udbetalingen endeligt melde sig ud af efterlønsordningen.

LO og FTF er imod lovforslaget. Med en skattefri udbetaling af efterlønsbidrag tilskyndes lønmodtagerne til at træffe kortsigtede beslutninger, som de måske fortryder, den dag helbredet uventet skranter, og de har behov for at trække sig tilbage nogle år før folkepensionsalderen.

LO og FTF’s modstand skal ses i lyset af stigningen i den lovbestemte tilbagetrækningsalder. Set i det lys, er det vigtigt, at de grupper der ikke kan arbejde indtil pensionsalderen kan overgå til efterløn.

Problemet forstærkes af, at muligheden for at få tilkendt seniorførtidspension samtidig er blevet kraftigt forringet gennem en lang årrække. Dermed kan nedslidte lønmodtagere, som har været tilknyttet arbejdsmarkedet i over 40 år, risikere at stå uden reelle muligheder for en værdig afvikling af deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det fremgår ikke af den politiske aftale, at personer i fleksydelsesordningen kan få udbetalt fleksydelsesbidrag på samme vilkår som i efterlønsordningen. Ved udmøntningen af aftalen er aftaleparterne blevet enige om, at muligheden for kontant og skattefri udbetaling også omfatter fleksydelsesbidrag.

LO og FTF finder, at dette er en yderligere stramning i forhold til aftaleteksten og er ligeledes imod denne del af lovforslaget.

Det fremgår af lovforslaget, at udbetalt fleksydelsesbidrag er en skattefri udbetaling. Det bør i lovgivningen fremgå, at udbetalt fleksydelsesbidrag er undtaget for modregning i ledighedsydelse, flekslønstilskud, ressourceforløbsydelse og kontanthjælp.

Herudover mener vi, at det er en stramning af aftaleteksten, når der i bemærkningen til § 1, stk. 7 foreslås, at der ikke kan ske kontant og skattefri udbetaling til et dødsbo i den situation, hvor medlemmet allerede har søgt om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget inden dødsfaldet. LO og FTF mener, at det er afgørende, at medlemmet med sin ansøgning har tilkendegivet og taget stilling at ville udskyde sin tilbagetrækning på arbejdsmarkedet. Der er derfor tale om forskelsbehandling, hvis en sådan anmodning skal behandles anderledes end for andre, der søger om udbetaling. Det afgørende må være medlemmets hensigt på tidspunktet for anmodning om udbetaling. Herudover vil en evt. sagsbehandlingstid ved udbetalingen kunne blive afgørende for, om udbetalingen når at blive udbetalt inden eller først efter et dødsfald.

Hvis lovbemærkningen fastholdes, skal vi bede om, at det ved udmøntningen bliver præciseret, at det er a-kassens kørselsdato af udbetalingen, der er afgørende for, at udbetalingen sker kontant og skattefrit – og ikke den faktiske dispositionsdato på medlemmets konto.

Endelig bør nedenstående punkt afklares:

Af §1, stk. 6 fremgår det, at udbetaling af efterlønsbidrag finder sted fra 1. januar 2018 til 31. juli 2018.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det under pkt. 1.1., at ansøgningsperioden er fra 1. januar 2018 til 31. juli 2018 – men at beløbet først bliver udbetalt i juli 2018. Det er ikke det der står i selve lovforslaget.

LO og FTF foretrækker, at udbetalingerne vil ske fra 1. juli 2018, sådan som der var lagt op til i den politiske aftale. Det kan også være med til at sikre, at vores medlemmer får tid til at træffe deres beslutning om at benytte sig af ordningen eller ej på et veloplyst og velovervejet grundlag, idet de vil have mulighed for at ændre beslutning frem til tidspunktet for udbetaling. Det vil efter vores opfattelse give administrative fordele for a-kasserne og Udbetaling Danmark.

Endelig ønsker LO og FTF en præcisering af, at medlemmer, der har afmeldt sig efterlønsordning i forbindelse med at de er visiteret til fleksjob, og som efterfølgende har indbetalt fleksydelsesbidrag, forsat skal anmode om efterlønsbidraget fra deres tidligere a-kasse. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at det bliver beskrevet som en del af Udbetaling Danmarks vejledningsforpligtelse jf. § 2 stk. 8 i lovforslaget, at Udbetaling Danmark vejleder om, at personer registreret med fleksydelsesbidrag i de fleste tilfælde også vil have mulighed for at søge om udbetaling af efterlønsbidrag.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der bør ske en tilstrækkelig information og rådgivning til målgruppen for skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, således at målgruppen er klar over konsekvenserne af at få udbetalt efterlønsbidraget.