Konferencen sætter fokus på de nordiske arbejdsmarkedsmodellers vægtning af partsaftaler versus lovgivning og deres værdimæssige fællesskab.
Begrebet ‘den nordiske model’ dækker typisk over fællestræk ved de nordiske velfærdsstats- og arbejdsmarkedsmodeller, blandt andet knyttet til lighed, effektivitet, deltagelse/medborgerskab og en dialogbaseret beslutningskultur.

Når det gælder de nordiske landes arbejdsmarkedsmodeller, er de bygget op omkring stærke organisationer på både lønmodtager- og arbejdsgiverside, med høje organisationsprocenter og stor legitimitet. De enkelte lande har udviklet forskellige forhandlings-, aftale- og konfliktløsningssystemer, men fælles for de nordiske lande er, at de i vid udstrækning har haft præferencer for indgåelsen af kollektive overenskomster i stedet for lovgivning, når det gælder regulering af løn- og arbejdsvilkår.
De kollektive aftaler er dog historisk blevet suppleret med eller erstattet af lovgivning og trepartsaftaler, og det er derfor et åbent spørgsmål, om aftaleformen aktuelt er et dominerende fællestræk ved de nordiske arbejdsmarkedsmodeller.
Et andet og underbelyst forskningsspørgsmål er sammenhængen mellem partsaftalerne/lovgivningen og de mål og værdier, som parterne/lovgiverne ønsker at realisere. Kernen i de nordiske arbejdsmarkedsmodeller har historisk været en dialogbaseret beslutningskultur, men er det gældende i dag og hvilke andre mål og værdier har arbejdsmarkedets parter og lovgiverne forfulgt? Er der tale om et værdimæssigt fællesskab i de nordiske landes arbejdsmarkedsmodeller?
Den nordiske konference skal forsøge at skabe klarhed over de nævnte problemstillinger og sætter derfor fokus på en analyse de nordiske landes arbejdsmarkedsmodeller, når det gælder samspillet mellem følgende faktorer:

  • Den foretrukne reguleringsform, når det gælder løn- og arbejdsvilkår: Kollektive aftaler eller trepartsaftaler og lovgivning?
  • De formulerede mål og værdier, som de kollektive aftaler eller lovgivning/trepartsaftaler forsøger at realisere: Dialogbaseret beslutningskultur, begrænsning af åbne konflikter, lighed, solidaritet, ligeløn, uddannelse/opkvalificering, produktivitet, effektivitet, fleksibilitet og konkurrenceevne?

Konferencesprog: skandinavisk og engelsk