Beskrivelse af aftalen
Regeringen har indgået en aftale med DA, KL og DR om etablering af særlige jobs målrettet gruppen af a-dagpengemodtagere, der har risiko for at miste dagpengeretten pga. af udfald af dagpengeperioden inden 1. juli 2013.
Målgruppen er:
a.   Ledige, der mellem 1. oktober 2012 og 1. april 2013 har højest 3 måneder tilbage
      af dagpengeperioden
b.   Ledige der inden 1. juli har opbrugt deres dagpengeret og som fortsat er ledige
      (selvforsørgende).
Ordningen med akutjob gælder frem til 1. juli 2013.
Arbejdsgiverne forpligtes til at oprette i alt 12.500 akutjob mellem 1. oktober 2012 og 1. juli 2013. Regeringen forudsætter, at 20.000 ledige befinder sig i målgruppen til akutjob, og at 7.500 af målgruppen selv finder beskæftigelse. Tilbage er 12.500 som skal tilbydes akutjob.
De 12.500 akutjob skal oprettes med en fordeling på 7.500 jobs inden for det private område, og 5.000 jobs inden for det offentlige område, hvor fordelingen af jobs er 1.200 til staten, 800 til regionerne og 3.000 til kommunerne. Jobfordelingen antages at svare til beskæftigelsesfordelingen mellem de enkelte sektorer.
Akutjobs er ikke tilskudsstøttede jobs, men ordinære jobs, der følger almindelige løn- og arbejdsbetingelser. Dog udbetales en præmie på henholdsvis 12.500 kr. til arbejdsgivere, der opretter akutjobs på mindst 6 måneder og 25.000 til arbejdsgivere, der etablerer jobs på mindst 12 måneder. A-kasserne skal administrere præmieordningen og udbetale præmierne til arbejdsgiverne.
Akutjobs skal være på mindst 3 måneder (her uden præmie) med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 32 timer om ugen.
Alle akutjobs – også jobs inden for det private område – skal opslås i Jobnet. De skal kunne udsøges af de ledige gennem fritekstsøgning. Andre jobdatabaser kan også benyttes. Akutjobs skal fra arbejdsgiveren markeres med en standardtekst som fx
”Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige, opfordres særligt til at søge stillingen ”
Arbejdsgiverne inden for de respektive områder forpligtes til at iværksætte konkrete tiltag, for at oprette akutjobs. Generelt er arbejdsgiverorganisationerne forpligtet til at informere og følge op overfor de enkelte arbejdsgivere.
Beskæftigelsesministeriet følger op overfor aftaleparterne gennem to politiske opfølgningsmøder samt ugentlig status over efterlevelsen af måltallene.
FTF Vurdering
FTF mener at akutjob aftalen er en god nyhed, der vil bidrage til at nedbringe antallet af lønmodtagere, der falder ud af dagpengesystemet. I den tidligere indgåede akutpakke mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og a-kasserne om indsats for at hjælpe disse medlemmer med job, beskæftigelsestilbud og jobrotation, blev arbejdsgiverne ikke forpligtet til en synlig og offensiv indsats for at sikre beskæftigelse til udfaldstruede ledige.
Med aftalen om akutjob, der er indgået med private og offentlige arbejdsgiverorganisationer, pålægges arbejdsgiverne et specifikt ansvar for at sikre job til gruppen af udfaldstruede dagpengemodtagere. FTF mener, at det er godt, at arbejdsgiverne nu reelt forpligtes til at tilbyde job til denne gruppe af ledige og det er vigtigt, at der er tale om ordinære jobs, der følger almindelige løn- og arbejdsbetingelser
Med akutjob-aftalen skabes der ikke nye job, men der reserveres ledige job til fordel for ledige i udfaldsgruppen. Denne prioritering er kun rigtig. Dog skal man være opmærksom på, at det kan betyde, at nyledige, fx dimittender, kan risikere at få længere ledighedsforløb, fordi nogle job reserveres til målgruppen af udfaldspersoner. Den tidlige indsats overfor nyledige skal derfor også have fuld opmærksomhed. Omvendt kan aftalen sikre, at de af vores medlemmer, der efter endt uddannelse har været ledige længe, får en ny chance. Desuden er det vigtigt at understrege, at der om året er knap 600.000 jobåbninger/skift.
Akutjobs skal være på mindst 32 timer i gennemsnit om ugen. Det må forventes, at de kommunale arbejdsgivere efterlever denne regel, og undlader at opslå stillinger på fx 30 timer.
Det fremgår af aftalen, at akutjobs skal opslås i Jobnet. Det er som udgangspunkt godt, fordi jobbene på denne måde kan synliggøres. Det må desuden sikres, at ledige i målgruppen, der selv skaffer et akutjob før evt. opslag, kan udløse præmie til virksomheden på lige fod med reglerne for opkvalificeringsjobs, som led i den tidligere akutpakke.
Beskæftigelsesministeriet skal følge arbejdsgiverindsatsen tæt. FTF forventer, at ministeriet har stor opmærksomhed rettet mod hvilke typer jobs, der etableres som akutjobs. Der må forventes et bredt jobudbud der omfatter hele spektret af arbejdsmarkedet.
Det er afgørende vigtigt, at alle midlertidige jobs synliggøres, især vikarjobs og lign. FTF forventer, at arbejdsgiverne følger direkte op overfor de virksomheder, der klarer sig dårligt i målopfyldelsen.
Konkret bør det sikres, at akutjob-aftalen kobles til den brede akutpakkeaftale. A-kasser og jobcentre skal bruge akutjob i Jobnet til jobformidling. Phonerkampagnen og virksomhedsopsøgningen fra jobcentrene må bl.a. fokusere på, at der etableres akutjobs til målgruppen. A-kasser og jobcentre må informere de ledige om de ny muligheder. FTF vil som hovedorganisation medvirke til at sættes fokus på de ny muligheder for jobs til ledige, der har risiko for at miste dagpengeretten.
Af aftalen fremgår det, at akutjob er midlertidige, idet ordningen afsluttes den 1. juli 2013. Med mindre beskæftigelsessituationen forbedres væsentligt, vil udfaldsproblemerne også eksistere efter den 1. juli 2013. FTF mener, at rigtige job er bedre end dagpenge, men på baggrund af konjunkturudsigterne er der fortsat grund til at pege på behovet for at justere i genoptjeningsretten til dagpenge, herunder genoptjening i jobrotation, ligesom begrænsningerne for supplerende dagpenge bør fjernes for ledige, der tager løse arbejdstimer uden opsigelsesvarsel.