FTF har modtaget betænkning nr. 1528/2011 og Retsplejerådets udtalelse herom i høring. FTF er overordnet positiv overfor de foreslåede regelændringer, men påpeger dog enkelte mangler herved.

Mange af de i betænkningen foreslåede tiltag forekommer  nyttige i at opnå det forudsatte mål. Imidlertid må effektiviteten ikke ske på bekostning af sikkerheden for, at de involverede (sagsøgerne, sagsøgte, vidner) har en reel mulighed for at forstå processen og konsekvenserne af de meddelelser de får fra domstolene.
Således er det glædeligt, at arbejdsgruppen indtænker muligheden for udnyttelse af nye teknologier i retsplejen, i form af muligheden for forkyndelse via e-boks og lign., om end det også her bør overvejes om adgangen til en digital udsendelse giver samme betryggelse som adgangen til et papirformat.
FTF kan som udgangspunkt tilslutte sig Retsplejerådets bemærkninger, og de af retssikkerhedsmæssige grunde foreslåede indskrænkninger i betænkningens forslag.
Derudover bemærker FTF yderligere, at der ikke synes at foreligge samme mulighed for dybdegående at gennemgå en digital version, som en papirversion af et større dokument.
Det synes ikke at kunne lægges til grund, at alle modtagere af digitale dokumenter råder over en printer, ligesom det vil kunne være grænsende til uoverkommeligt at printe flere hundrede sider bilag.
Den foreslåede digitale forkyndelse bør således suppleres af en mulighed for at indhente eller begære fremsendt en papirversion af de dokumenter, der er forkyndt.
I forhold til betænkningens forslag om at sidestille forkyndelse på bopælen med forkyndelse på arbejdspladsen må FTF påpege, at en forkyndelse på arbejdspladsen fortsat må være en subsidiær løsning til forkyndelse pr. post, digitalt og ved fremmøde på en oplyst bopæl.
I forhold til personer, der ikke bevidst unddrager sig forkyndelse, må det således vægtes tungt, at forkyndelse på en arbejdsplads, uanset forkyndelsesbekendtgørelsens krav om diskretion, kan virke ydmygende og vil kunne indebære at kollegaer, ledere m.v. får en viden som ikke tilkommer dem.