En virksomhed afskedigede en medarbejder på grund af samarbejdsvanskeligheder. Da virksomheden ikke forud af afskedigelsen havde forsøgt at klarlægge og løse problemerne ved samarbejdet, og da medarbejderen ikke tidligere var meddelt en skriftlig advarsel, blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.
Medarbejderen F havde været ansat i virksomheden siden den 28. april 2006. Den 19. januar 2011 modtog virksomhedens direktør et brev underskrevet af 9 medarbejdere, hvori det bl.a. fremgik at:
“Os, som har underskrevet dette brev, vil have en afklaring nu, enten afskeder du F, ellers opsiger vi alle vores job hos dig. Intrigerne stopper aldrig, nu vil vi simpelthen ikke mere, vi forventer at du handler og beslutter dig. Venlig hilsen os der ellers er glade for vores arbejde når vi får fred til det.”
På baggrund af dette brev besluttede direktøren sig for at afskedige F samme dag. Afskedigelsen var begrundet med samarbejdsproblemer.
Sagens udfald
Opmanden lagde efter bevisførelsen for Afskedigelsesnævnet til grund, at der var samarbejdsproblemer mellem flere af medarbejderne i virksomheden, men at virksomheden ikke førte det tilstrækkelige bevis for, at F var hovedansvarlig for samarbejdsproblemerne.
Opmanden fandt det heller ikke godtgjort, at samarbejdsproblemerne ikke kunne løses på anden måde end ved at afskedige F. Opmanden lagde til grund, at direktøren ikke forsøgte at løse samarbejdsproblemerne mellem medarbejderne på anden måde, fx ved at omplacere medarbejderne, eller ved at indføre andre foranstaltninger over for de medarbejdere, der havde vanskeligt ved at samarbejde med F.
Endelig fandt opmanden det ikke godtgjort, at F under sin ansættelse i virksomheden tidligere havde modtaget en mundtlig advarsel med indskærpelse af, at risikoen for ansættelsesretlige konsekvenser, hvis F ikke ændrede sin adfærd. Da afskedigelsen af F ikke fandtes at være sagligt begrundet, blev virksomheden tilpligtet at betale F en godtgørelse på 25.000 kr.
FTF mener
En virksomhed kan begrunde afskedigelsen af en medarbejder i enten virksomhedens eller medarbejderens forhold. I tilfælde af at virksomheden begrunder afskedigelsen i medarbejderens forhold – fx samarbejdsvanskeligheder – skal virksomheden løfte bevisbyrden for, at den har forsøgt at løse problemerne ved samarbejdet, samt en løsning ikke er mulig, at medarbejderen meddeles en advarsel inden virksomheden skrider til afskedigelse.
Samarbejdsvanskeligheder er en kendt afskedigelsesbegrundelse, men problemerne i samarbejdet udspringer ikke nødvendigvis alene fra medarbejderen virksomheden ønsker at afskedige – men mellem en eller flere medarbejdere/ledelsen.
Derfor er det afgørende for saglighedsvurderingen, at virksomheden har forsøgt at klarlægge og løse de problemer der er i samarbejdet, inden virksomheden afskediger medarbejderen, ligesom medarbejderen som altovervejende hovedregel skal have modtaget en advarsel, således at medarbejderen får en mulighed for at rette op på sin adfærd inden afskedigelsen meddeles.