Gældskrise afløste finanskrisen
Da parterne sidste gang forhandlede ny overenskomst skete det på baggrund af finanskrisen. Og konjunkturerne er ikke just blevet lysere siden. Gældskrisen og den økonomiske afmatning har siden bidt sig fast i hele Europa.
De danske lønmodtagere har da også måtte opleve, at deres realløn i det seneste år er blevet mindre, fordi lønudviklingen ikke har kunnet følge med udviklingen i priserne. Det skal dog ses i lyset af mange år med en rigtig gunstig reallønsudvikling. Faktisk er reallønnen steget med næsten 25 procent i perioden 1996 til 2010. Faktisk er de danske lønudgifter steget mere end hos mange af vores nabolande.
Krise-temaer 
Selvom lønmodtagerne forud har været meget afdæmpede i deres udmeldinger om lønkrav, kom reaktionerne dog rimeligt skarpt og prompte, da 8 ud af 10 adspurgte erhvervsledere den 27. december i Berlingske sagde, at de foretrak konflikt frem for nogle lønstigninger overhovedet. Ikke videre gennemtænkte udmeldinger, når man tænker på at hver 4. virksomhed inden for byggeriet i dag er truet af konkurs. Konflikter er ikke kun dyre for de strejkende.
Der er næppe heller mange eksportvirksomheder, der i den aktuelle situation synes, at de har råd til at forlade deres markeder – om end kun for en kortere periode.  I Børsen i dag kan man da også læse, at 8 ud af 10 topchefer forventer lønstigninger på maksimalt 2 pct.
Harald Børstings udtalelser i P1-Morgen om ” bare at holde lønniveauet” peger også i retning af, at det ikke bliver løntemaet, der skiller parterne. Uagtet at udtalelsen nok mest var møntet på de kommende trepartsforhandlinger. Thorkild E. Jensen, chefforhandler for CO-Industri, holdt på pressemødet efter det første forhandlingsmøde dog fast i, at ”målsætningen er at bevare reallønnen”.
De øvrige forhandlingstemaer peger da også i retning af et 2-årigt kriseforlig, hvor elementer som tryghed, indsatser mod social dumping og uddannelse/kompetenceløft forventes at indgå. Alle temaer, der også var oppe under forhandlingerne i 2010.
HK’s krav om afskaffelse af den såkaldte 50-procentsregel kan i det spil gå hen og blive en joker. Kravet blev blankt afvist af DI’s chefforhandler Karsten Dybvad, der mente, at HK selv må sørge for at organisere medlemmerne.
Det er i den forbindelse værd, at bemærke retorikken fra HK er mere afdæmpet end i 2010, hvor var et ”ultimativt krav. Et muligt scenarie er, at HK mod at få andre indrømmelser, fx anciennitetstrin i butiksoverenskomsten alligevel anbefaler deres medlemmer at stemme ja til den samlede forligsskitse, velvidende at rigtig mange butiksansatte aflønnes på minimalsatsen. Udsigten til storkonflikt er heller ikke attraktiv for lønmodtagerne.
Kort forhandlingsforløb 
Der er lagt op til et forholdsvis kort forhandlingsforløb. Parternes klimaaftale for forhandlingerne peger frem mod et gennembrudsforlig på industriens område omkring den 10. februar, der inden for en uges tid forventes at blive fulgt af et forlig på transportområdet, der er normdannende for normallønsområdet.
Forligsinstitutionen vil formentlig inden udgangen af februar kunne fremsætte en samlet forligsskitse, som parterne herefter kan tage stilling til.
Flere FTF-forhandlinger end normalt 
Som noget nyt skal godt 55.000 finansansatte skal have fornyet deres overenskomster samtidigt med det øvrige private arbejdsmarked. Finanssektoren forhandler ellers normalt i takt med det offentlige arbejdsmarked, men allerede tilbage i 2010 enedes man om en 1-årig forlængelsesoverenskomst pr. 1. april 2011, der nu skal fornys.
Også her er der lagt op til ganske svære forhandlinger, hvor arbejdsgiverne har præsenteret relativt vidtgående krav, bl.a. om øget fleksibilitet. Krav som i øvrigt også genfindes flere steder på LO-området. At flere banker på det seneste har varslet eller ligefrem været gennem større fyringsrunder gør næppe forhandlingerne lettere.
Kabinepersonalet i SAS kan ligeledes se frem til turbulente forhandlinger, og det på trods af, at man allerede i 2010 faktisk var gennem en decideret hestekur med reelle lønreduktioner, der skulle sikre en nødvendig aktieemission og SAS’s overlevelse.
Foreløbig liste over FTF-organisationer, der fornyer deres overenskomster i år:

Administrationspersonale ved CSC, Foreningen af

Bandagister – Lønfraktionen, Danske

Bioanalytikere, Danske 

BUPL – Forbundet for Pædagoger og Klubfolk

Cabin Union Denmark

DFDS’s funktionærforening

Ergoterapeutforeningen

FAF

Finansforbundet 

Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske

Forsyningsselskabers Funktionærsammenslutning, Danske

Funktionærforeningen i COOP Danmark

Funktionærkredsen ved ISS/CSC  

Fysioterapeuter, Danske

Inseminører, Foreningen af Danske

JID

Jordemoderforeningen 

Konstruktørforeningen

Lederforeningen i TDC

Mejeriledere og Funktionærer, Foreningen af 

Merkonomernes Hovedorganisation

Musiker Forbund, Dansk

PROSA – Forbundet af It-professionelle

Radiografer I Danmark, Foreningen af

RMS plus, Funktionærforeningen i

Safu, Sammenslutningen af Funktionærer 

Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, Danske

Socialrådgiverforening, Dansk

Sygeplejeråd, Dansk 

Tandplejerforening, Dansk

Turistførerforeningen