Hovedudvalget har en særlig rolle i det lokale MED-system. Når den lokale MED-aftale er indgået, nedlægges forhandlingsorganet. Hovedudvalget har herefter ansvaret for den lokale MED-aftale.

MED-hovedudvalget har til opgave at:

  • informere og drøfte arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold
  • aftale procedureretningslinjer og retningslinjer jf. bilag 2 til MED-rammeaftalen
  • være det øverste udvalg i kommunens arbejdsmiljøorganisation
  • vejlede om udmøntning af kommunens MED-aftale
  • fortolke de retningslinjer I har aftalt i MED
  • fortolke kommunens MED-aftale
  • vejlede og fortolke, når der opstår uenigheder på MED-niveauer under hovedudvalget
  • tilpasse kommunens MED-aftale, så den afspejler ledelsesstrukturen
  • indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål for KL og Forhandlingsfællesskabet
  • have ansvaret for MED-uddannelsen i kommunen

Disse opgaver kan ikke uddelegeres til andre.

Parterne i MED-hovedudvalget bør sammen og hver for sig sikre, at kommunens øvrige organisation inddrages i de drøftelser, der foregår i hovedudvalget. Hovedudvalget kan fastlægge procedurer for inddragelsen. Inddragelse sker også gennem ledelsens og medarbejderrepræsentanternes dialog med deres eget bagland.