Baggrund og formål

FH’s kongres i 2022 besluttede at etablere en udviklingspulje til organiseringsindsatser i medlemsorganisationerne i den kommende kongresperiode.

Puljen har til formål at udvikle og understøtte igangsættelsen af nye initiativer målrettet særligt og som udgangspunkt målgruppen af unge under 30 år – og bredere at bidrage til, at medlemsorganisationerne med ambitiøse og nyskabende organiseringsindsatser kan nå nye og yngre målgrupper, herunder i de særligt udfordrede brancher, samt afspejle samfundet og arbejdsmarkedet, som det udvikler sig.

Udviklingspuljen udmeldes nu for årene 2023-2026 med i alt 10 mio. kr. i puljemidler, idet der dog er krav om minimum 50 pct. medfinansiering i hvert puljeprojekt.

Hvem kan søge puljen?

Puljen søges af de enkelte medlemsorganisationer. Hvert puljeprojekt skal som minimum indeholde 2 medlemsorganisationer.

Det er muligt for organisationerne at søge på vegne af sektorer/grupper samt lokafdelinger eller en anden lokal struktur af organisationen, hvor det konkrete projekt finder sted.

Rammer for puljen og puljens anvendelsesområde

Puljen kan anvendes til lønkroner og relaterede udgifter til udviklingsprojektet, som medlemsorganisationerne afholder i forbindelse hermed.

Projektperioden

Puljen tildeles i efteråret 2023, når FH’s forretningsudvalg har godkendt den samlede liste med projekter, som opnår tilskud – forventeligt senest 1. oktober. Projektperioden løber indtil 1. juli 2026. Der fastlægges en midtvejsevaluering af projektet omkring årsskiftet 2024/2025.

Kriterier

Følgende kriterier er fastlagt for puljen, og de ansøgte projekter vurderes på baggrund heraf:

  • Projektet skal udvikle og/eller styrke arbejdet med at organisere, rekruttere, fastholde og/eller engagere medlemmer og potentielle medlemmer i FH’s medlemsorganisationer.
  • Der lægges særligt vægt på, at projektet er nyskabende og udviklende i forhold til de eksisterende arbejdsgange eller metoder i de deltagende medlemsorganisationer, samt at erfaringerne kan udbredes eller inspirere øvrige af FH’s medlemsorganisationer.
  • Det er vigtigt, at projektet har og udvælger klare, målbare indikatorer for effekten af indsatsen, og at det beskrives, hvordan succeskriterierne med tilhørende målbare indikatorer ser ud efter hhv. 1,5 år og 3 år.
  • Der lægges vægt på, at målgruppen for projektet er klart defineret i ansøgningen. I hvilken udstrækning består målgruppen fx af nuværende medlemmer under 30 år, der ønskes fastholdt som medlemmer? Og/eller i hvilken udstrækning består målgruppen af nye medlemmer under 30 år, der ønskes organiseret i medlemsorganisationen?

FH’s forretningsudvalg har fastsat de nærmere kriterier for puljen.

Øvrige krav og praktiske forhold

Der kan maksimalt tildeles hvert projekt 3 mio. kr. fra udviklingspuljen. Projektet kan godt være en del af en større eksisterende indsats eller et forløb, men det er i så fald forudsat, at puljemidlerne lægges til eller løfter en indsats – og ikke eksempelvis dækker eksisterende og allerede planlagte ansættelser.

Som led i ansøgningen skal hvert enkelt projekt fremvise et overordnet budget for puljeperioden, inddelt på de enkelte budgetår (se vedlagte ansøgningsskema). Puljen udbetales i rater (halvårligt) og forud.

Opfølgning og læring i projektperioden

For at sikre, at de enkelte puljeprojekter bidrager til det samlede arbejde med organiseringsindsatser på tværs af FH’s medlemsorganisationer, er hvert puljeprojekt forpligtet til at deltage i et fælles løbende sparrings- og opfølgningsprogram.

Opfølgningen har til formål 1) at understøtte og sparre med de deltagende projektansvarlige, samt 2) bidrage til en løbende videnopsamling om resultater og læring i projektet til brug for eksempelvis små udgivelser, rapporter eller lignende. De præcise rammer herfor tilrettelægges i samarbejde med de deltagende projekter, men som minimum forventes kvartalsvise møder og afrapportering på projektets fastlagte indikatorer.

Som en del af ansøgningen beskrives, hvilket datagrundlag der ligger til grund for projektet, og hvilke konkrete målbare indikatorer eller kriterier, som projektet skal måles på baggrund af. Endelige indikatorer fastlægges efter ansøgningsprocessen – med sparring fra FH’s ansvarlige konsulent.

Der laves op til årsskiftet 2024/2025 og som en del af opfølgningen en midtvejsevaluering af hvert projekt samt projekterne samlet set. Dette med henblik på, at forretningsudvalget kan drøfte, om udviklingspuljen skal udvides og/eller justeres.

Der laves en samlet afrapportering og regnskabsaflæggelse med udgangspunkt i det oprindelige budget som led i afslutningen af projektet, dvs. inden udgangen af 1. halvår 2026.

Søg inden 25. august 2023!