I takt med at den grønne omstilling ruller, nye teknologier kommer frem og der stilles nye krav til velfærden, stilles der stadigt større krav til medarbejdernes kompetencer. Det gælder både privat og offentligt ansatte og uafhængigt af uddannelsesniveau. Med den nye VEU-trepartsaftale får ufaglærte, faglærte og medarbejdere med en videregående uddannelse bedre muligheder for efteruddannelse og opkvalificering.

Styrkede vilkår for opkvalificering på tværs af uddannelsesniveauer

  • Det er helt afgørende, at vi har tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft for at løse de udfordringer, vi som samfund kan se foran os. Med aftalen sikrer vi blandt meget andet en varig bedre økonomi til arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), så vi får nogle gode og relevante uddannelsestilbud. Vi sikrer også, at den enkelte medarbejder kan få godtgørelse på 100 pct. af den maksimale dagpengesats, så det bliver mere attraktivt at efteruddanne sig, udtaler næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Nanna Højlund.  

Samtidig styrkes vilkårene for at efteruddanne sig gennem VEU med en udvidelse af Omstillingsfonden, som giver tilskud på op til 10.000 kr. om året til deltagerbetaling til både ufaglærte, faglærte og personer med en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. 

  • Gode muligheder for opkvalificering er afgørende, hvis vi skal sikre rekruttering og fastholdelse på velfærdsområdet og de rette kompetencer til den grønne omstilling. Samtidigt giver det den enkelte mulighed for spændende og relevant efteruddannelse, som kan sikre arbejdsglæde, jobsikkerhed og tryghed. Derfor er jeg meget glad for, at vi både viderefører og udvider Omstillingsfonden, så endnu flere medarbejdere kan få gavn af den. Det er et vigtigt første skridt, tilføjer Nanna Højlund.         

I forbindelse med Universitetsaftalen har regeringen sammen med en række af Folketingets partier tilkendegivet, at der skal igangsættes et ambitiøst reformarbejde på det videregående uddannelsesområde. Med den nye VEU-trepartsaftale er parterne enige om, at det i dette arbejde også er relevant at se på, hvordan videregående VEU kan bidrage til rekruttering og fastholdelse i fagene.  

Løft af medarbejdernes basale færdigheder

Et stort antal voksne har mindre gode færdigheder i dansk, matematik og it, og derfor glæder det Nanna Højlund, at aftalen også indebærer en ambitiøs indsats for at løfte medarbejdernes basale færdigheder. 

  • Hvis man som voksen har svært ved at læse eller regne, kan det være ekstra svært at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, og her har vi som samfund et ansvar for at få alle danskere med. Derfor styrker vi med aftalen almen VEU og skruer op for screeningsindsatsen, så det bliver nemmere for de medarbejdere, som har brug for et løft i dansk eller matematik at få et relevant efteruddannelsestilbud, afslutter Nanna Højlund.

Med aftalen videreføres bl.a. også fagene i engelsk og it under Forberedende voksenundervisning (FVU) – både for beskæftigede og for ledige – og Statens voksenuddannelsesstøtte forhøjes for FVU og ordblindeundervisning, så det bliver nemmere at efteruddanne sig, mens man er i arbejde.