Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har i regi af EU-Specialudvalget for Arbejdsmarked og Sociale forhold modtaget høring til Kommissionens udkast til forslag til rådshenstilling om tilstrækkelig minimumsindkomst.

FH takker for den fremsendte høring. FH mener, at det er både relevant og vigtigt, at Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at tage initiativer til at minimere ulighed og bekæmpe fattigdom og dermed understøtte gennemførelsen af princip 14 i den europæiske søjle for sociale rettigheder og gennemførelsen af verdensmål 1 om fattigdom, verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst og verdensmål 10 om mindre ulighed.

FH er enig i flere af de udfordringer, Kommissionen fremhæver i rådshenstillingen, herunder mangler i dækningen af sociale ydelser, graden af fattigdom og social eksklusion samt manglende sammenhæng i beskæftigelsesrettede, sociale og helbredsmæssige tilbud, hvor der tages højde for individuelle behov.

Det er for FH vigtigt, at truslen om fattigdom og social eksklusion bliver fjernet, at der skabes robuste sociale sikkerhedsnet, der sikrer alle borgere et værdigt liv hele livet, at der arbejdes for at fremme ligestilling mellem kønnene, og at de borgere, der kan, får sikret en vej til beskæftigelse gennem uddannelse, aktivering og rummelige arbejdsmarkeder.

Det er afgørende for FH, at EU-initiativer om minimumsindkomster ikke kommer til at udgøre en glidebane for det danske velfærdssystem. FH mener ikke, at EU’s fattigdomsbekæmpelses-initiativer skal forholde sig til områder, der er klokkeklar national kompetence.

FH er enig i de traktatfæstede bestemmelser i artikel 153 stk. 1c om, at EU udelukkende skal have en rolle i forhold til at ’støtte og supplere’ de nationale indsatser ift. ’social beskyttelse og social sikring’ gennem politisk rådgivning og styrke gensidig læring og formidling af resultater og god praksis på tværs medlemslandene.

Fra EU’s side kan der dog arbejdes for at fremme opadgående konvergens under forudsætning af fuld respekt for parternes autonomi og EU’s medlemsstaters nationale råderum, herunder muligheden for at bevare eksisterende systemer og regler.